Spring til indhold

Del 2. Landepolitikken

Landepolitikken for 2013-2018 er et modsvar til Burkina Fasos udfordringer, muligheder og risici. Danmarks partnerskab med Burkina Faso har tre overordnede målsætninger:

• At bidrage til fattigdomsreduktion med fokus på inklusiv vækst, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene, med særlig opmærksomhed på sårbare grupper.

• At bidrage til etableringen af stærkere rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse med særlig opmærksomhed på menneskerettigheder – specielt kvinders rettigheder, ansvar i henhold til loven, samt bred folkelig deltagelse.  

• At bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse med særlig opmærksomhed på beskæftigelse for unge og kvinder, grøn vækst og bedre forvaltning af jord- og vandressourcer samt en styrkelse af små og mellemstore virksomheder inden for forarbejdning af landbrugsprodukter.

Målsætningerne er indbyrdes forbundne, idet inklusive rammer for god regeringsførelse er af afgørende betydning for fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og bedre sikkerhed. På samme måde er økonomiske fremskridt en grundlæggende forudsætning for udryddelse af fattigdom og konsolidering af social, økonomisk og politisk stabilitet. 

Med henblik på at opfylde disse målsætninger vil partnerskabet fokusere på fire strategiske indsatsområder, som svarer til de behov og udfordringer, der er beskrevet i: “Strategien for vækst og bæredygtig udvikling i Burkina Faso”, SCADD 2011-2015, og i afsnit 1 ovenfor. De fire strategiske indsatsområder er:

 

Demokratisering, menneskerettigheder og god regeringsførelse – fordi konsoliderede demokratiske institutioner, menneskerettigheder, offentlig økonomisk forvaltning, en gennemsigtig og resultatorienteret budgetproces og bekæmpelse af korruption bidrager til inklusiv vækst, social sikkerhed, øget stabilitet og antiradikalisering i Vestafrika.

Stabilitet og sikkerhed – fordi Burkina Faso ligger i et område, der er præget af ustabilitet, hvor eksterne konflikter kan brede sig og forværre landets egne sociale og politiske spændinger, og fordi et fredeligt og stabilt Burkina Faso er af altafgørende betydning for at sikre fred og stabilitet i hele området.

Beskæftigelse og grøn vækst drevet af landbrugssektoren – fordi 80 pct. af befolkningen er afhængig af landbruget som levevej, fordi Burkina Faso er et land med begrænsede ressourcer, som er afhængigt af en bæredygtig forvaltning af energi-, jord- og vandressourcer, fordi landbrug og grøn vækst har potentiale til at skabe øget produktivitet, diversificering og fattigdomsreduktion, herunder for de fattigste, de unge og for kvinder.

Ligestilling mellem kønnene – fordi kvinder skal have samme rettigheder som mænd, for at det enorme udviklingspotentiale kan realiseres – ikke blot til gavn for kvinderne i Burkina Faso, men også til gavn for landets økonomiske udvikling.

Danmark har en række indbyrdes forbundne redskaber til rådighed, specielt politikdialog, diplomati, udviklingssamarbejde og handels- og erhvervsinstrumenter. Alle disse redskaber er vigtige, og forbindelsen mellem målsætninger, redskaber og strategiske indsatsområder er illustreret i nedenstående model:

""

Danmarks samarbejde med Burkina Faso sker i overensstemmelse med de følgende fire principper:

1. Partnerskab. Baseret på et stærkt partnerskab med regeringen i Burkina Faso, den private sektor, civilsamfundsorganisationer og andre udviklingspartnere (bilaterale og multilaterale) arbejder Danmark for at opfylde de behov og løse de udfordringer, der er skitseret i Burkina Fasos strategi for fattigdomsreduktion – strategien for vækst og bæredygtig udvikling (SCADD, 2011-2015).

2. Rettighedsbaseret tilgang. Danmark tilstræber at bidrage til at sætte borgerne og civilsamfundet i stand til at kræve deres legitime rettigheder, give udtryk for deres utilfredshed og få indflydelse på beslutningsprocesserne på alle samfundsområder.

3. Effektivitet. På linje med Paris-erklæringen, Accra-handlingsplanen og Busan-erklæringen vil Danmark fortsat bidrage til at fremme mere afstemte støtteredskaber, såsom generel budgetstøtte, sektorbudgetstøtte, fælles bistandsstrategier, fælles programmering, fælles finansiering (basket funding) osv.

4. Regionale og globale fremtidsudsigter. Udenrigsanliggender og sikkerhedsforanstaltninger implementeres først og fremmest indenfor rammerne af EU's Fælles Udenrigstjeneste. Danmark vil via en politisk dialog søge at styrke de fælles værdier for Danmark, EU og Burkina Faso. Danmark lægger vægt på, at samarbejdet om nationale, regionale og globale forhold er komplementære indsatsområder, og at foranstaltninger, der skal fremme Burkina Fasos udvikling, ikke kan betragtes fra et regionalt eller globalt synspunkt alene.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk