Spring til indhold

Del 3. Strategiske indsatsområder

3.1 Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse 

Danmark vil fremme opbygningen af robuste, offentlige institutioner og støtte til civilsamfundsorganisationer for på den måde at fremme demokrati, menneskerettigheder og opbygningen af en retsstat som vigtige elementer i sikringen af stabilitet og god regeringsførelse. Det danske bidrag til fremme af menneskerettighederne indtager en fremtrædende plads i drøftelser med partnerinstitutioner. Udover støtte til en styrkelse af statens kapacitet inden for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne vil støtten til adgang til et retfærdigt og effektivt retssystem også blive styrket. Danmark vil bidrage til at give civilsamfundet ”en stemme” og fremme ansvarlighed via støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med forskellige former for fortalervirksomhed, herunder fremme af gennemsigtighed i den offentlige økonomiske forvaltning, sociale sikkerhedsnet og bekæmpelse af korruption. Decentralisering vil blive støttet via reformer i samarbejdssektorerne, herunder vand, landbrug, uddannelse og god regeringsførelse samt levering af primære serviceydelser.

Ved hjælp af en væsentlig budgetstøtte stiller Danmark midler til rådighed for regeringen, så den kan implementere sin egen udviklingsstrategi og sammen med støtten til god regerings¬førelse og en styrkelse af civilsamfundet, øges landets kapacitet til at implementere denne strategi på en åben og effektiv måde. 

Danmark arbejder med inddragelse af relevante politikker, redskaber og partnerskaber for at bidrage til følgende resultater:
 • Rettighedsbaseret tilgang og sociale sikkerhedsnet fremmes og anerkendes som et element i politiske reformer.
 • Kendskab til, respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder, demokratiske institutioner og retsinstitutioner i Burkina Faso understøttes.
 • Civilsamfundet styrkes og bliver bedre i stand til at spille en aktiv rolle i konsolideringen af demokratiet og kampen mod korruption i Burkina Faso.
 • Den løbende decentraliseringsproces styrkes både på efterspørgsels- og udbudssiden, og decentralisering og inklusiv deltagelse både forankres og udvides.
Indikatorer: Beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, demokratiske processer og decentralisering styrkes via den danske støtte til både statslige institutioner og civilsamfundsorganisationer. Der oprettes en rådgivningsfunktion for civilsamfundsorganisationer med mandat til at fremme netværksdannelse, finansiering og uddannelse af civilsamfundsorganisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Stabilitet og sikkerhed
Danmark vil bistå med opbygningen af det nødvendige vidensgrundlag, f.eks. i form af undersøgelser, for en vellykket implementering af EU's Sahelstrategi for sikkerhed og udvikling. Dette omfatter fremme af, at aktiviteter, der udføres i Burkina Faso under EU’s Sahelstrategi, har afrikansk ejerskab og, for det meste, ledes af afrikanere. Danmark vil arbejde for dette i EU og via sine kontakter med både nationale regeringer og regionale organisationer såsom ECOWAS.

Samtidig med EU’s Sahelstrategi vil Danmark implementere sit bilaterale Sahelinitiativ samt yderligere styrke sit engagement i området inden for konfliktløsning, reform af sikkerheds-sektoren samt forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Endvidere vil Danmark hjælpe med at reducere sociale spændinger via sin støtte til økonomisk udvikling og levering af vigtige sociale serviceydelser i skrøbelige og potentielt usikre områder.  

Danmark arbejder med inddragelse af relevante politikker, redskaber og partnerskaber for at bidrage til følgende resultater:

 • En afrikansk-ledet proces, der med succes arbejder for at opfylde målsætningerne i EU’s Sahelstrategi om sikkerhed og udvikling, dvs. bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til kriminelle netværk og terrornetværk i Burkina Faso.
 • Implementering af det danske Sahelinitiativ i samarbejde med landene i området og regionale organisationer.
 • Øget stabilitet og sikkerhed i Burkina Faso via reformer i sikkerhedssektoren og forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Indikatorer: En opfølgning på anbefalingerne i en danskstøttet undersøgelse af men-neskerettigheder og sikkerhed i Sahel-området i Burkina Faso med: (a) oplysninger om trusler mod sikkerheden og effekten af fremme og beskyttelse af menneskerettigheder i disse områder og (b) anbefalinger vedrørende situationen indenfor fred og stabilitet, sikkerhed og udvikling. Koalition af sikkerhedseksperter og uddannelse af politi fortsætter. Støtte til minimum fem civilsamfundsorganisationer med henblik på at øge opmærksomheden omkring sikkerhed, konfliktløsningsmekanismer og bredere forvaltnings- og udviklingsforhold med henblik på at sikre stabilitet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Beskæftigelse og grøn vækst drevet af landbrugssektoren

Danmark vil styrke beskæftigelse og vækst drevet af landbrugssektoren ved at forstærke vækstpotentialet på strategiske niveauer i denne sektor. Danmark vil med sin værdikædetilgang styrke inklusiv vækst og beskæftigelse ved at hjælpe med at fremme en værditilførende og jobskabende vækst i den private sektor samt fremme samarbejde og partnerskab mellem virksomheder i Danmark og Burkina Faso. 

Inden for den Nationale Plan for Udvikling af Landdistrikterne i Burkina Faso og inden for fem udvalgte værdikæder (majs, vignabønner, kød/husdyr, sheanødder og gummi arabicum) vil Danmark bidrage til: (i) en styrkelse af aktører i den private sektor – herunder konsolidering af et miljø, der er befordrende for vækst i den private sektor, støtte til rådgivning for den private sektor, teknisk bistand, kredit og støtte til en bedre organisation af dem, der producerer, og dem, der forarbejder, således at de får mere indflydelse på deres leve- og arbejdsforhold, og (ii) strategiske investeringer i infrastruktur og rammebetingelser i den offentlige sektor – herunder investeringer i et miljø, der er befordrende for samhandel, og støtte til den Nationale Plan for Udvikling af Landdistrikterne på politisk niveau. Der anvendes bl.a. følgende kriterier ved udvælgelsen af værdikæder: Fødevaresikkerhed, fattigdomsreduktion i nogle af de skrøbeligste områder, når det gælder fattigdom og sikkerhed, øgede beskæftigelsesmuligheder for kvinder, unge og fattige småbønder samt øgede muligheder for implementering af grønne vækstteknologier.

Danmark vil stimulere inklusiv grøn vækst ved at fremme en generel hensyntagen til miljø- og klimaforandringer. Bistanden vil omfatte fokus på de makroøkonomiske fordele ved grøn vækst, direkte investeringer i systemer, der kan måle (også rent økonomisk) indvirkningen på miljøet samt støtte til økonomiske incitamenter, der skal fremme grøn vækst og bekæmpe skadelige aktiviteter. Danmark vil inden for støtten til vand- og sanitetssektoren finansiere integreret forvaltning af vandressourcer. Et vigtigt element kommer til at bestå i at fremme udvikling og udnyttelse af nye og eksisterende vandbesparende teknologier for mere effektivt at sikre vandressourcer til både drikkevand og vand til brug i produktion. Integreret vandressourceforvaltning vil også give de nødvendige redskaber til at sikre en effektiv forvaltning af vandressourcer i lyset af de større variationer i regnmængden og en forurening fra minedriften, som er under hastig forværring.

Danmark vil styrke synergieffekterne mellem udviklingssamarbejde og erhvervsinvesteringer i Burkina Faso. De kommercielle relationer mellem Danmark og Burkina Faso har frem til nu været relativt begrænsede, men uddannelse og teknologioverførsel med henblik på grøn vækst i Burkina Faso inden for områder som vedvarende energi, vandressourceforvaltning, husdyrforvaltning, tilpasning til klimaforandringer, landbrug og agroindustrier er potentielle, kommende markeder, som Danmark har gode muligheder for at komme ind på.

Danmark arbejder med inddragelse af relevante politikker, redskaber og partnerskaber for at bidrage til følgende resultater:
 • Stimulering af bæredygtig vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren gennem styrkelse af fem primære værdikæder inden for landbruget – herunder særlig fokus på, at der i de nordlige områder skabes udviklingsmuligheder, og at forsvaret mod infiltrering fra AQIM dermed understøttes. De identificerede værdikæder omfatter: majs, vignabønner, kød/husdyr, sheanødder og gummi arabikum.
 • Etablering af et mere befordrende miljø for iværksættere på landet, særligt i det ”vækstlag”, der består af små og mellemstore virksomheder i den private sektor.
 • Etablering af infrastruktur i den offentlige sektor og markedsadgang for afgrøder fra fattige småbønder og kvindelige bønder i særdeleshed.
 • Et stærkt element af grøn vækst i implementeringen af den nationale strategi for vækst og bæredygtig udvikling (SCADD) på alle niveauer, dvs. fra makroøkonomisk politikdialog til elementer af grøn vækst i uddannelsesprogrammer.
 • Forbedret integreret forvaltning af vandressourcer i de fem flodoplande i Burkina Faso og introduktion af innovative, vandbesparende teknologier.
 • Øget anvendelse af grønne tilgange og teknologier i indsatsområderne for den danske støtte, særligt landbrug og vand. 
 • Etablering af et netværk mellem virksomheder i Danmark og Burkina Faso, som har specialiseret sig i grønne teknologier.
Indikatorer: Fem vigtige værdikæder støttes via private investeringer i produktion, via forarbejdning og erhvervsmæssig udnyttelse af landbrugsprodukter, offentlige investeringer i relevant infrastruktur og rammer, der er befordrende for erhverv. Ca. 10.000 virksomheder vil få gavn af rådgivningstilbud. Der vil blive finansieret mindst 200 fællesfaciliteter som markedspladser, vaccinationscentre, pastorale zoner, korridorer for nomadernes kvæg, kunstvandingssystemer, vandingsanlæg til husdyr, adgangsveje i landområder osv. Vand- og energibesparende teknologier finansieres under de danskstøttede vand- og landbrugssektorprogrammer. Implementering af betalingssystemer for udvinding af råvand; betalingen opkræves regelmæssigt hos større brugergrupper, dvs. landbrug og minedrift. Fortsat udvidelse af vandforsynings- og sanitetsfaciliteter via lokale myndigheder i henhold til Burkina Fasos nationale strategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ligestilling mellem kønnene
Danmark vil støtte ligestilling mellem kønnene – herunder med opmærksomhed på kvinders og mænds rolle, gennem: (a) fremme af ligestilling mellem kønnene på alle regeringsniveauer og i forbindelse med alle civilsamfundsindsatser med særlig fokus på vold mod kvinder, (b) støtte til Burkina Fasos regerings målrettede politiske tiltag indenfor: Fremme af uddannelse for piger og kvinder, styrkelse af kvinders rettigheder, etablering af en national fond for kvindelige iværksættere, forbedring af kvinders adgang til produktionsressourcer (herunder adgang til jord) og vedtagelse af økonomiske politikker og strategier, der sigter mod at forbedre levevilkårene for de fattigste kvinder, og (c) styrkelse af ikke-statslige foranstaltninger, herunder støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

Der vil blive givet målrettet støtte til offentlige organisationer og civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at udrydde vold mod kvinder og omskæring af kvinder.

Gennem sin støtte til beskæftigelse og vækst drevet af landbrugssektoren vil Danmark målrette sin støtte mod værdikæder, hvor kvinderne er særligt aktive, og hvor der er muligheder for øgede indtægter for kvinder. Via støtte til vand- og sanitetssektoren vil Danmark fremme kvinders adgang til vand til brug både i husholdningen og i produktion samt kvinders deltagelse i beslutninger vedrørende forvaltningen af vandressourcer. 

Danmark arbejder med inddragelse af relevante politikker, redskaber og partnerskaber for at bidrage til følgende resultater:
 • Reduktion af alle former for vold mod kvinder, herunder tidlige ægteskaber, tvangsægteskaber, voldtægt og sexchikane. 
 • Effektiv og koordineret støtte til implementeringen af den nationale kønspolitik.
 • Forbedret adgang for kvinder til jord, indtægter, beskæftigelse, produktions-ressourcer, seksuel og reproduktiv sundhed og respekt for deres rettigheder.
 • Styrkelse af civilsamfundets rolle i ændringen af den praksis og de overbevisninger, der fører til manglende ligestilling mellem kønnene.
 • Reduktion af antallet af piger og unge kvinder, der bliver omskåret.
Indikatorer: Mindst 10 civilsamfundsorganisationer får hvert år gavn af støtte fra donorers fælles finansiering (basket funding) til at implementere projekter og programmer, der har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene og reducere vold mod kvinder, herunder omskæring, voldtægt og tvangsægteskaber. Øget adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og øget brug af prævention. Der skabes indkomstgivende aktiviteter for 10.000 kvinder i de udvalgte værdikæder inden for landbruget under den danske støtte til landbrugssektoren.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk