Spring til indhold

Del 1. De væsentligste udfordringer, muligheder og risici i Burkina Faso

På trods af at væksten i de seneste 10 år har ligget på gennemsnitligt 6 pct., vurderes det, at 44 pct. (af en befolkning på 16 millioner) lever under fattigdomsgrænsen. Fattigdommen i Burkina Faso er særligt dominerende i landområderne, hvor hele 51 pct. er fattige sammenlignet med 20 pct. i byområderne. Specielt områderne i den nordlige og østlige del af landet kæmper med en fattigdom på hhv. 68 pct. og 62 pct. Der er sket en reduktion på 2,5 pct. af fattigdommen i perioden 2003-2010, men fattigdommen er stadig udtalt, fordi den som udgangspunkt var så høj, og på grund af en befolkningstilvækst på 3,1 pct. I 2011 rangerede Burkina Faso som nummer 181 ud af 187 lande i FN’s indeks for menneskelig udvikling.

Trods relativt sunde makroøkonomiske politikker i Burkina Faso er økonomien fortsat skrøbelig på grund af landets snævre eksportgrundlag (primært bomuld og guld) og økonomiens sårbarhed over for udefrakommende påvirkninger, herunder klimaforandringer, handel og anden regional og global udvikling. Landets geografiske beliggenhed medfører, at prisen for energi er høj, hvilket udgør en væsentlig flaskehals for udviklingen. Burkina Faso har gjort vigtige fremskridt inden for forbedring af erhvervsmiljøet, herunder forbedringer inden for virksomhedsregistrering, styrkelse af lovgivningen på ejendomsretsområdet samt etablering af handelsretter. På trods af de fremskridt, der er sket, ligger Burkina Faso dog stadig kun nr. 151 ud af 183 lande i Verdensbankens Doing Business-indeks (2011).

Reformer i den offentlige sektor gennemføres løbende, og der er fremskridt at spore på en række områder. Generel budgetstøtte har vist sig at være et effektivt redskab til at nå resultater og reformer, særligt inden for den offentlige, økonomiske forvaltning. Generel budgetstøtte koordineres i henhold til en fælles aftale mellem regeringen og de udviklingspartnere, der yder generel budgetstøtte. Regeringen godkendte i september 2012 en politik, der skal sikre et socialt sikkerhedsnet, og Verdensbanken har givet tilsagn om at støtte implementeringen. Der skete en mindre forværring af Burkina Fasos placering i Transparency Internationals korruptionsindeks fra 2010 til 2011. Burkina Faso er nu placeret som det 14. mindst korrupte af de i alt 47 lande i Afrika syd for Sahara. Andre målinger som f.eks. Verdensbankens CPIA er en smule mere optimistiske. Korruption er dog i Burkina Faso tæt forbundet med behovet for en fundamental styrkelse af retssektoren, hvor der synes at eksistere straffrihed for visse grupper. Der er behov for at forbedre adgangen til retssystemet, specielt for kvinder, for at sikre en upartisk domstol samt for at fremskynde behandlingen af retssager, herunder sager om korruption.

I henhold til artikel 37 i Burkina Fasos forfatning skal næste præsidentvalg afholdes i 2015. En styrkelse af de demokratiske institutioner i årene frem mod 2018 er således afgørende for landets demokratiske udvikling. Et af de væsentligste problemer for demokratiet er borgernes tillid til valgprocessen og deres deraf følgende motivation for at stemme. Der er stadig en række udfordringer inden for god regeringsførelse, specielt når det gælder en bedre balance mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt. Eksterne aktører udnytter og giver yderligere næring til eksisterende spændinger og latente konflikter mellem etniske og økonomiske grupper. Fattigdom, konkurrence om knappe naturressourcer, indkomstforskelle, ringe adgang til serviceydelser samt en udtalt følelse af diskrimination og ulige adgang til ressourcer danner let grobund for konflikter og ustabilitet. Hvis man tager fat om disse problemer og understøtter lokale konfliktløsningsmekanismer, kan man gøre samfundene mindre modtagelige over for radikale påvirkninger. Frygten for, at AQIM (Al-Qaida i det Islamiske Maghreb) skal trænge ind i Burkina Faso fra Mali og Niger, hvor AQIM allerede opererer, er en potentiel kilde til ustabilitet og usikkerhed for Burkina Faso. Der foregår udtalt illegal handel med våben og narkotika i området. Denne handel styres af transnationale kriminelle netværk og terrornetværk. Som følge af konflikten i Libyen i 2011, herunder plyndring af våbenlagre, er der en risiko for, at ikke alene mindre men også tunge våben og specialvåben er faldet i hænderne på terrororganisationer som AQIM og forskellige oprørsgrupper, hvilket allerede har ført til yderligere destabilisering i Sahel-området.

Burkina Faso ligger i hjertet af Vestafrika lige op til Saharas ørken og er et land med begrænset adgang til naturressourcer generelt og vandressourcer i særdeleshed. Landbruget, som er afhængigt af frugtbar jord og adgang til vand, spiller en hovedrolle i dagligdagen for mere end 80 pct. af befolkningen. De til rådighed værende data understøtter ikke formodningen om, at klimaforandringer skulle have ført til øget vandknaphed, men større udsving i klimaforholdene i form af oversvømmelser og tørke er en realitet, ligesom vandknaphed på grund af den høje befolkningstilvækst også er det. Virkningsfulde og innovative strategier til opnåelse af ikke blot vækst, men grøn og bæredygtig vækst, er derfor helt centrale udfordringer for Burkina Faso.

Ligestilling mellem kønnene generelt – og vold mod kvinder og børn i særdeleshed – er et stort problem i Burkina Faso. Derfor står ligestilling mellem kønnene højt på dagsordenen i den nationale strategi for vækst og bæredygtig udvikling (SCADD, 2011-2015). Den manglende ligestilling mellem kvinder og mænd viser sig i form af ulige rettigheder, pligter (f.eks. skal piger hjælpe mere til i hjemmet end drenge), muligheder og privilegier. Kvinders adgang til seksuel og reproduktiv sundhed, specielt prævention, er begrænset, dels fordi infrastrukturen inden for sundhed er dårlig, dels fordi familien er imod det samt på grund af omkostningerne. Det fører til høj dødelighed blandt gravide og fødende kvinder, illegale aborter og høje fødselstal. Omskæring af piger, vold, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, voldtægt og sexchikane er nogle af de mest alvorlige krænkelser af piger og kvinders grundlæggende rettigheder. Burkina Fasos nationale ligestillingspolitik, som blev vedtaget i 2009, har til formål at skabe ligestilling mellem kønnene på alle samfundsniveauer.

Selv om udviklingen i Burkina Faso overordnet set er positiv vil det være uklogt at ignorere en række risikoelementer af økonomisk, social, politisk og miljømæssig karakter, som under uheldige omstændigheder vil kunne bringe den fortsatte demokratisering, vækst og udvikling i fare og vanskeliggøre Danmarks samarbejde med landet. Af disse risici er det særligt vigtigt at lægge mærke til følgende: Store indtægtsforskelle i landområder og byområder, udbredt ungdomsarbejdsløshed, en ikke-bæredygtig forvaltning af vandressourcer, fortsat fødevareusikkerhed, store udsving i priserne på energi og landbrugsprodukter samt en yderligere forværring af krisen i Mali eller en fejlslagen konfliktløsning i Sahel-området som helhed. Regeringens risikostyring, der følges af Danmark, vil skulle forholde sig til bl.a. følgende elementer: (i) reduktion af fattigdom via sikring af inklusiv vækst og fortsat fokus på opfyldelse af 2015-målene, (ii) konsolidering af forvaltningen af den offentlige sektor med et klart fokus på en styrkelse af principperne for menneskerettigheder, god demokratisk, politisk og økonomisk forvaltning samt fortsat bekæmpelse af korruption og svindel, (iii) diversificering af vækstfremmende initiativer samt øget og stabil landbrugsproduktion af fødevarer, (iv) udvikling af virkningsfulde og grønne strategier til bæredygtig forvaltning af jord- og vandressourcer, (v) initiativer rettet mod de unges problemer (herunder arbejdsløshed) og manglende ligestilling mellem kønnene samt (vi) engagement i en tostrenget strategi, der skal skabe både udvikling og stabilitet i Vestafrika.

Selvom Burkina Fasos aktuelle situation er forbundet med store risici, indebærer landets situation store muligheder for, at Danmark kan støtte landet på en række områder, som er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling i Burkina Faso og Sahel-området, og hvor drivkraften for forandringer er til stede.

Landepolitikken


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk