Spring til indhold

BILAG 4
MÅLSÆTNINGER I RAMMEAFTALEN
FOR GHANAS UDVIKLING

Makroøkonomisk stabilitet  
Mål At sikre og fastholde makroøkonomisk stabilitet.
Strategiske målsætninger Forbedret styring af valuta- og finanspolitikken; effektiv og virkningsfuld styring af skattepolitikken; Styring af den økonomiske politik og af den internationale handel og regional integration.
Konkurrenceevne i den private sektor  
Mål At øge konkurrenceevnen for Ghanas private sektor.
Strategiske målsætninger Fremme af den private sektors udvikling; sikring af god virksomhedsledelse; vækst og udvikling for små og middelstore virksomheder; fremme af industriudvikling.
Udviklingen for landbrug og naturressourcer  
Mål At accelerere moderniseringen af landbruget og forvaltningen af naturressourcerne.
Strategiske målsætninger Forvaltning af naturressourcer og mineraludvinding; forvaltning af den biologiske mangfoldighed; forvaltning af beskyttede områder; forvaltning af jord og genskabelsen af ødelagte skove; fremme af integreret forvaltning af hav- og kystområder; sikring af bæredygtigt brug af vådlandsområder og vandressourcer; håndtering af affald, forurening og støj; fremme af lokalsamfundsdeltagelse i forvaltningen af naturressourcerne; begrænsning af konsekvenserne af klimavariationer og klimaændringer; begrænsning af konsekvenserne af naturkatastrofer; håndtering af risici og sårbarhed.
Olie og gas  
Mål At udvikle olie og gasindustrien, så den fremmer den nationale udvikling.
Strategiske målsætninger Sikring af synergi mellem olie- og gasindustrien og resten af økonomien; udvikling af lokalt bidrag i olie- og gasindustrien; udnyttelse af de muligheder sektoren giver for at skabe mere beskæftigelse; beskyttelse af miljøet, især mod negative konsekvenser af industrien, sikring af åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen af indtægterne.
Infrastruktur og boligområder  
Mål At udvide den eksisterende sociale og økonomiske infrastruktur for at sikre, at de offentlige ydelser, der stilles til rådighed, er troværdige, er til at betale, og er effektive.
Strategiske målsætnminger Udvikling af Ghana som et center for transport i sub-regionen; fremme af en hurtig udvikling og udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi i alle sektorer; fremme af anvendelsen af videnskab og teknologi i alle økonomiske sektorer; fremme af innovation for at støtte produktivitet og udvikling; sikring af pålidelig energiforsyning til støtte for industrien og husholdningerne; udvikling af infrastrukturer på det sociale område, for lokalsamfundene og på fritidsområdet; fremme af bæredygtig forvaltning og planlægning af brugen af landområder og det fysiske rum; fremme af sammenhængende by- og landudvikling og forvaltning; sikring af øget tilgængelighed af sikre, tilstrækkelige boliger, der er til at betale: sikring af opgradering af slumområder og forebyggende indsatser; sikring af effektiv forvaltning af vand; miljømæssige forbedring af systemer for sanitet og hygiejne.
Menneskelig udvikling, produktivitet og beskæftigelse: (Uddannelse. Sundhed. HIV/AIDS/Seksuelt overførte sygdomme. Ernæring og fødevaresikkerhed)  
   
Mål At udvikle den menneskelige kapital, beskæftigelse, produktivitet og arbejdsrelationer.
Strategiske målsætninger Udvikling af uddannelse, sundhed, ungdom, sport, socialpolitik og social beskyttelse.
  Støtte til de ældre; udvikling for og beskyttelse af børn; handicapindsatser.
  Forvaltning af befolkningsudvikling og migration og reduktion af fattigdom og ulighed i indkomster.
Gennemsigtig og troværdig regeringsførelse  
Mål At styrke statslige og ikke-statslige organisationers og institutioners, samt befolkningens deltagelse i den nationale udviklingsproces og samarbejde effektivt for at nå de nationale udviklingsmål.
Strategiske målsætninger Uddybning af den demokratiske praksis og de institutionelle reformer; styrkelse af lokal regeringsførelse og decentralisering, udvidelse af udviklingen af særlige udviklingszoner (EPZ); fremme og styrkelse af udviklingen og forvaltningen af offentlig politik; accelerering af tempoet i reformeringen af den offentlige sektor; styrkelse af udviklingskommunikation; styrkelse og uddybning af kønsmæssig lighed og styrkelse af kvinders rolle; bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet; styrkelse af retssikkerhed og adgangen til retssystemet; sikring af offentlig sikkerhed; fremme af den nationale kultur som led i udvikling; styrkelse af internationale udviklingsrelationer; fremme af en evidens-baseret beslutningsstruktur.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk