Spring til indhold

Niger

Danmark-Niger Landepolitikpapir 2016-2020

""
Foto: Jonathan Bjerg Møller/CARE

Introduktion

Den overordnede vision for Danmarks engagement i Niger er at støtte den nigerske regering og befolkning i at bevare fred og stabilitet, forstærke de demokratiske værdier og gøre det muligt for befolkningen at engagere sig i langsigtede indsatser for at forbedre levevilkårene. Niger står over for enorme udfordringer, og landepolitikken bygger på Danmarks løfte om at støtte Niger i den fortsatte indsats for fred og stabilitet, samt bidrage konstruktivt til udvikling i en skrøbelig region.

Niger befinder sig i en vanskelig situation med et barskt klima, dyb fattigdom og tilhørende sociale spændinger, der forværres af høj befolkningstilvækst, et stort og tyndt befolket landområde, en skrøbelig økonomi og et ungt demokrati, der trues af voldelig ekstremisme fra nabolandene. Hertil kommer, at Niger er et centralt transitland for migration til Europa. På trods af disse udfordringer har Nigers regering over de seneste år formået at etablere et relativt stabilt samfund og opnået en vis grad af økonomisk udvikling, som delvist er baseret på udnyttelsen af mineralforekomster.

Niger er det største og mest folkerige land i Sahelregionen og fungerer som en stødpude mellem Nigeria og Sahara. Fred og stabilitet i Niger er derfor afgørende for stabiliteten i hele regionen. Et socialt og politisk sammenbrud vil således have en destabiliserende effekt i hele regionen. EU anerkender, at Niger spiller en vigtig rolle i håndteringen af irregulær migration, s samarbejde med afrikanske partnere om migration. Nigers regering er yderst opmærksom på landets rolle som transitland, og Niger har vedtaget lovgivning, som styrker retsforfølgelsen af menneskesmuglere, og som klassificerer migranter som ofre for krænkelser af menneskerettighederne. Implementeringen af lovgivningen vanskeliggøres dog af manglende kapacitet både på regeringsniveau og lokalt økonomiske udfordringer. Det store pres, som den irregulære migration gennem Niger skaber, kan kun håndteres ved hjælp af en sammenhængende indsats, der omfatter politisk dialog, langsigtet udviklingssamarbejde, humanitær bistand og regionale stabiliseringsaktiviteter. Det er derfor helt afgørende for Niger, at Danmark fortsat støtter op omkring dets bestræbelser på at håndtere disse udfordringer.

Med udgangspunkt i den overordnede vision for Danmarks engagement i Niger er Danmarks hovedmål at styrke stabilitet og fred i Niger og i regionen, at fremme adgangen til basale rettigheder og reducere ekstrem fattigdom med et særligt fokus på fødevaresikkerhed. Danmark vil således med disse målsætninger støtte centrale dele af Nigers udvikling såsom stabilitet, migration og reduktion af fattigdommen.

Det danske samarbejde med Niger går tilbage til 1974. Gennem et relativt begrænset bistandsniveau (ca. 50 mio. kr. i udviklingsbistand
pr. år) har Danmark opnået betydelige resultater og spillet en vigtig rolle på centrale områder som demokrati og menneskerettigheder,
vandforsyning og landbrug. Danmark anses som en velrenommeret og pålidelig partner. Således har det langvarige udviklingssamarbejde skabt et solidt og troværdigt
partnerskab mellem de to lande. For Niger er det vigtigt, at Danmark, som én af få bilaterale donorer, fortsat er aktiv i indsatser, der er rettet mod fattigdomsbekæmpelse og konfliktforebyggelse.

Formålet med dette landepolitikpapir er at etablere den strategiske ramme for Danmarks indsats i Niger de kommende 2020). Det danske engagement vil bygge på de resultater, der er opnået hidtil og fokusere på områder, hvor Danmark har komparative fordele. Det fremtidige samarbejde vil også tage hensyn til, at Danmark ikke længere er permanent tilstede i Niger. Det må derfor forventes, at delegerede partnerskaber og samarbejde med multilaterale organisationer vil få en central rolle i implementeringen af aktiviteterne. Den politiske samarbejdet.

Den store usikkerhed forbundet med den komplicerede situation inden for sikkerhed og demokrati kan få negativ indflydelse på landets udvikling, og det er derfor afgørende, at samarbejdet er baseret på en fleksibel strategi, der kan tilpasses større og uventede begivenheder.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk