Spring til indhold

Voldshandlingsplan: Behov for nytænkning af indsatsen

05.03.2019  09:27
Regeringen offentliggør i dag en ny handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer. Og tallene viser, at der er behov for nytænkning. Antallet af kvinder, der har været udsat for fysisk partnervold, ligger på samme niveau som i 2005 og for mænd er antallet steget i samme periode. Unge er særligt udsatte for vold i deres parforhold, og der er behov for øget fokus på psykisk vold, som er dobbelt så udbredt om fysisk vold.

Hvert år bliver cirka 38.000 kvinder udsat for vold i Danmark, og det er især de unge kvinder mellem 16 og 24 år, som bliver udsat for vold i nære relationer. Med voldshandlingsplanen sætter regeringen fokus på, at vold kan have mange forskellige former, fra fysisk vold over psykisk vold, der kan komme til udtryk gennem ydmygelser, isolation fra netværk, trusler om vold og overvågning til stalking og digitale krænkelser.

”Handlingsplanen skal give en bredere vifte at tilbud på voldsområdet til både kvinder og mænd, unge og voksne. Vi ved, at de unge næsten dobbelt så ofte oplever fysisk vold i deres forhold. Unge, der oplever vold i barndommen og ungdommen, risikerer at tage volden med ind i deres nære relationer i voksenlivet. Derfor vil vi udvikle et rådgivnings- og netværkstilbud særligt målrettet til unge, der er i usunde forhold eller udsat for vold fra en kæreste. Samtidig igangsætter vi en oplysningsindsats, der skal give børn og unge viden om deres rettigheder og fysisk og psykisk vold.” siger minister for ligestilling Eva Kjer Hansen.

Med handlingsplanen bredes viften af tilbud ud, så der er flere forskellige måder at få hjælp, rådgivning og støtte på. Samtidig tages der højde for, at der også skal være tilbud, der tager hånd om de særlige udfordringer, som f.eks. voldsudsatte mænd kan have, på samme måde som unge, der oplever vold i deres kæresterelationer, kan have behov for særlige tilbud. 

Fokus på ambulante tilbud
Omkring 1.500 kvinder tog i 2017 ophold på et af landets krisecentre. 8 pct. af kvinderne havde mere end ét ophold og i mere end halvdelen af tilfældene havde kvinderne deres børn med. Krisecenterophold er gode tilbud for dem, der har behov for at flytte væk, men det er også tilbud, der kun dækker en mindre gruppe af de voldsudsatte, for hvem det er nødvendigt at flytte. For er stor gruppe er løsningen ikke at flytte ud af de vante omgivelser, væk fra bolig og netværk.
”Vi må aldrig acceptere, at nogle mennesker skal leve med vold i hverdagen. Og vi skal væk fra en opfattelse af, at vold alene er en fuld ægtemand, der banker sin hustru. Vold kan ramme børn, unge, gamle, mænd og kvinder, og der skal være hjælp at hente for alle. Jeg er derfor glad for, at vi nu styrker en række forskellige ambulante tilbud, så flere voldsudsatte kan tilbydes rådgivning og behandling,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Psykisk vold
Et af handlingsplanens initiativer er kriminalisering af psykisk vold. Justitsministeren fremsatte i januar 2019 et lovforslag om en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Formålet med lovforslaget er at kriminalisere psykisk vold i nære relationer, og lovforslaget skal bl.a. afspejle, at psykisk vold kan være lige så alvorligt og skadeligt som fysisk vold, og at udøvelse af psykisk vold er lige så strafværdigt som udøvelse af vold i øvrigt.
”Debatten om psykisk vold har vist rystende eksempler på mennesker, der lever under et regime af kontrol, krænkelser og fornedrelser med den konsekvens, at de langsomt isoleres og nedbrydes. Denne form for vold har vi ikke været gode nok til at tage hånd om i samfundet. Vi har set på de blå mærker, men vi har glemt de ar på sjælen, der måske stikker langt dybere. Med forslaget om psykisk vold sender vi et klart signal om, at psykisk og fysisk vold skal ligestilles”, forklarer justitsminister, Søren Pape Poulsen.

Læs hele handlingsplanen her

FAKTA:
• Handlingsplanen supplerer den permanente indsats i social- og sundhedssystemet og retsvæsenet. Den indeholder i alt 18 initiativer, hvoraf ti er besluttet af satspuljepartierne og finansieret af aftale om satspulje for 2019 med i alt 101 mio. kr. i perioden 2019-2022.
• 3,9 pct. af kvinder og 1,2 pct. af mænd i Danmark har været udsat for psykisk partnervold inden for en etårs periode (VIVE 2018).
• Personer udsat for psykisk partnervold trives lige så dårligt som personer udsat for fysisk partnervold (VIVE 2018).
• 97 pct. af kvinder på krisecenter i 2017 var udsat for psykisk vold, mens 83 pct. var udsat for fysisk vold (Socialstyrelsen 2018).
• 1,6 pct. af kvinder og 0,8 pct. af mænd har været udsat for fysisk partnervold inden for en etårs periode. Det svarer til ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd (Statens Institut for Folkesundhed 2018).
• Blandt de 16-24 årige angiver 3,2 pct. af kvinderne og 1,6 pct. af mændene at have været udsat for fysisk partnervold (”kærestevold”) det seneste år. Dette svarer til 10.500 kvinder og 5.500 mænd
• Antallet af kvinder, der angiver at have været udsat for fysisk partnervold, er stort set uændret siden 2005. Antallet af mænd er steget (Statens Institut for Folkesundhed 2018).
• Knap hvert sjette barn har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for en etårs periode (SFI 2016).

For yderligere information kontakt presserådgiver Morten Kaus, tlf. 20531704, e-mail: [email protected]