Spring til indhold

Mogens Jensen: Erhvervsinstrumenter skal i højere grad tilgodese jobskabelse i udviklingslande

10.11.2014  18:03

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen tager nu initiativ til en omlægning af Danidas erhvervsinstrumenter for at sikre øget fokus på lokal bæredygtig udvikling, når danske virksomheders kompetencer bringes i spil i Danmarks udviklingssamarbejde.

Initiativet følger en evaluering af det tidligere erhvervsstøtteinstrument, der konkluderer, at det ikke har haft en tilstrækkelig effekt på jobskabelse og bæredygtig vækst i udviklingslandene, og at der har været uklarheder i forhold til EU’s regler på området.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har derfor besluttet at sætte Danida Business Partnerships og Business Project Development faciliteterne midlertidigt i bero og samtidig indlede udviklingen af nye og mere tidssvarende instrumenter som en del af en ny strategisk ramme for innovative partnerskaber.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Jeg er meget optaget af at bringe den private sektor og i særdeleshed danske virksomheder bedre i spil på måder, der bidrager til bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslandene. Derfor indleder vi nu en tæt dialog med erhvervsliv og civilsamfund for at nytænke vores erhvervsinstrumenter, så de kan blive mere tidssvarende og endnu mere effektive. Samtidig skal vores erhvervsinstrumenter naturligvis følge EU’s regler for statsstøtte. Da der er stillet spørgsmålstegn herved, sætter vi nu Danida Business Partnerships og Business Project Development faciliteterne midlertidigt i bero. Igangværende projekter og aktiviteter vil kunne fortsætte, men der vil ikke blive indgået nye aftaler under de nuværende programmer”.

Konsulentbureauerne Devfin Advisers AB og Nordic Consulting Group A/S har gennemført en evaluering for perioden 2006-2011 af det tidligere erhvervsstøtteinstrument Business to Business (B2B). Evalueringen viser, at B2B programmet har været en løftestang for danske virksomheder til at engagere sig kommercielt i udviklings- og vækstøkonomier og et relevant instrument til overførsel af dansk teknologi til udviklingslande. Der har været en række gode projekter, men B2B-programmet har imidlertid ikke samlet set haft en tilstrækkelig effekt på jobskabelse og bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslandene. Evalueringen har også sat spørgsmålstegn ved instrumenternes forenelighed med EU-statsstøtteregler. 

B2B-programmets efterfølger Danida Business Partnerships har til formål at bidrage til lokal vækst og beskæftigelse og fremme CSR via overførsel af dansk viden og knowhow gennem kommercielle samarbejder mellem virksomheder i Danmark og partnere i udviklingslandene. Projekterne har hidtil kunnet modtage støtte på op til 5 mio. kr. over fem år. Den mindre projektfacilitet, Business Project Development, har siden 2013 søgt at promovere overførsel af danske erhvervskompetencer til udviklingslande gennem projekter, hvor der kan ydes støtte på op til 750.000 kr. til indledende afdækning af muligheder i udviklingslande. Begge instrumenter sættes i den nuværende form midlertidigt i bero, indtil der er udviklet en efterfølger. Aftaler og projekter som allerede er godkendt eller i gang, vil ikke blive berørt.

Der vil fortsat være en bred palet af instrumenter som basis for et fortsat godt og tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. Det drejer sig bl.a. om Danida Business Finance, CSR-puljen, Klimainvesteringsfonden samt initiativet om øget myndighedssamarbejde. Ingen af disse vil således blive berørt. Herudover er der en række nye instrumenter under udarbejdelse, som tæller puljen for social dialog, nye faciliteter under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) rettet mod små og mellemstore virksomheder samt landbrugsinvesteringer. Disse påvirkes ikke af denne beslutning. Projektudviklingsfaciliteten Danida Business Explorer vil fortsat, som tidligere annonceret, blive lanceret i januar 2015. Den vil skulle støtte virksomheders afdækning af forretningsmuligheder, som imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande.

Selve B2B evalueringen kan læses her.

Resumeet vil kunne læses her.

For yderligere information kontakt:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf. 29724477