Spring til indhold

Den danske bistandsforvaltning

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den danske forvaltning af bistanden har i høj grad fokus på at forhindre korruption.

For at mindske risikoen for korruption i den danske bistandsforvaltning har Udenrigsministeriet truffet en række foranstaltninger.

Økonomifuldmægtige på ambassader
For at sikre en pålidelig økonomisk administration af bistanden, herunder forhindre korruption, har Udenrigsministeriet permanent udsendt økonomifuldmægtige til en række af de danske ambassader, der administrerer store bilaterale udviklingsprogrammer i Danmarks partnerlande.

Hensigten er blandt andet at øge kontrollen med bistandsmidlerne, og dermed mulighederne for at opdage forsøg på misbrug af midlerne i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne i partnerlandet og få det standset i tide.

Ambassadernes forvaltning af den danske udviklingsbistand bliver løbende kontrolleret og kvalitetssikret. Det sker bl.a. i forbindelse med besøg af Rigsrevisionen og ved de jævnlige besøg af Kontor for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet, der har fokus på at styrke ambassadernes procedure for at belyse og bekæmpe korruption. 

Obligatorisk kursus i anti-korruption
Alle medarbejdere i Udenrigsministeriet, både i Danmark og i udlandet, skal gennemføre Udenrigsministeriets anti-korruptionskursus. På den måde sikres det, at alle ansatte kender anti-korruptionspolitikkens adfærdskodeks, samtidig med at der opnås en stærkt forankret fælles forståelse af hvad korruption er.

Anti-korruptions-hotline
Danida har etableret en anti-korruptionshotline på internettet, der giver mulighed for at rapportere mistanke om korruption eller uregelmæssigheder i forbindelse med forvaltningen af udviklingsbistanden. De danske ambassaders hjemmesider informerer om både hotline og anti-korruptionspolitikken. Hotlinen fungerer som en direkte kommunikationsvej, hvorigennem kilder anonymt kan henvende sig.

Underretning af Rigsrevisionen
Rigsrevisionen underrettes systematisk, når der er mistanke om finansielle uregelmæssigheder i forvaltningen af dansk udviklingsbistand. Det drejer sig for eksempel om sager, hvor der er mistanke om tyveri, misbrug og korruption. Sagerne bygger på indberetninger fra folkelige organisationer, ambassader og kontorer i Udenrigsministeriet, samt sager indberettet via Danidas anti-korruptionshotline. Rigsrevisionen holdes underrettet, når der fremkommer væsentligt nyt i en sag. Underretningsskrivelserne til Rigsrevisionen gøres offentligt tilgængelige på denne side umiddelbart efter, at de er sendt til Rigsrevisionen. Der kan være enkelte tilfælde, hvor hele eller dele af en underretningsskrivelse ikke kan offentliggøres med det samme pga. særlige omstændigheder, for eksempel fordi der pågår en politimæssig efterforskning.

Klausul om anti-korruption i alle kontrakter
I alle kontrakter, der indgås i forbindelse med bistandsaktiviteter, er der en klausul om antikorruption. Klausulen understreger, at korruption er uacceptabelt, og at samarbejdet straks kan afbrydes, såfremt der konstateres korruption hos modtageren.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk