Spring til indhold

Underretning om mistanke om uregelmæssigheder

På trods af de mange kontrolforanstaltninger for at undgå misbrug af udviklingsbistanden sker det, at der opstår mistanke om misbrug af midlerne. Mistanken kan for eksempel opstå ved, at den ordinære revision peger på uregelmæssigheder i forvaltningen af midlerne. I andre tilfælde kan ansatte på programmerne opleve uregelmæssigheder. Ofte vil der blive iværksat ekstraordinære revisionsundersøgelser for at afklare om misbrug har fundet sted. Andre kilder til mistanke om misbrug kan være rapporteringer fra partnerne og henvendelser gennem Danidas anti-korruptionshotline. Folkelige organisationer, der modtager tilskud fra Danida er forpligtede til at orientere Danida om mistanke om misbrug af midlerne.

Når Danida modtager oplysninger om mistanke om misbrug iværksættes en procedure, hvor der, om muligt i samarbejde med partneren, søges yderligere indsigt i sagen, og hvor det så hurtigt som muligt sikres, at et tilsvarende misbrug ikke kan finde sted. Som led i opfølgningen skal ansvar for misbruget placeres, og det skal besluttes, hvordan der skal følges op, typisk med politianmeldelse og tilbagebetalingskrav. En yderligere konsekvens kan være at samarbejdet med partneren ophører.

Som led i opfølgningen foretages underretning af Rigsrevisionen. Hvis sagen afklares med det samme, vil Rigsrevisionen modtage en enkelt underretning der redegør for sagen, hvordan der er taget hånd om misbruget og hvordan sagen er afsluttet, enten tilbagebetaling af midlerne eller med et tab. Hvis sagen ikke er afklaret, når den kommer til Danidas kendskab, foretages en indledende underretning af Rigsrevisionen med redegørelse for sagen, samt hvordan der følges op. Rigsrevisionen vil herefter løbende blive orienteret, når der sker væsentligt nyt i sagen, indtil sagen kan afsluttes. En sag betragtes som afsluttet enten når mistanken om misbrug viser sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – når de misbrugte penge er helt eller delvist tilbagebetalt, eller når pengene vurderes ikke at kunne inddrives og derfor betragtes som tabt.

Forud for offentliggørelsen foretager Udenrigsministeriet en gennemgang af skrivelserne for at vurdere om der gør sig særlige beskyttelsesværdige hensyn gældende, hvorefter offentliggørelse af visse oplysninger kan begrundes undtaget efter offentlighedslovens regler. Det kan for eksempel dreje sig om personfølsomme oplysninger også i henhold til generel forordning om databeskyttelse, oplysninger der kan skade Danmarks udenrigspolitiske interesser, eller oplysninger der tilbageholdes af hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af, om der for tilbageholdte oplysninger og dokumenter er sket ændringer, der muliggør mere offentlighed.

Med offentliggørelsen af underretningsskrivelserne sikrer Udenrigsministeriet størst mulig åbenhed om korruption med dansk udviklingsbistand.

Eventuelle spørgsmål om c-sager, herunder vedrørende underretninger, der er mere end to år gamle, kan rettes til Finansiel Forvaltning og Rådgivning vedrørende Udviklingssamarbejdet (FRU): FRU@um.dk


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk