Spring til indhold

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2019

21.12.2017  15:48

Hvad er Børnenes U-landskalender?

Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem DR og Danida. Når danske børn eller deres forældre op til jul køber U-landskalenderen, går overskuddet fra salget til et projekt for børn i et udviklingsland. U-landskalenderprojektet administreret af en dansk organisation.

DR producerer film fra landet, og Danida udgiver et undervisningsmateriale til indskolingen i tilknytning til U-landskalenderprojektet. Undervisningsmaterialet er centreret om en skønlitterær børnebog, som tager udgangspunkt i børneliv i årets land, samt et omfattende webbaseret undervisningsunivers.

Fortællingen om årets U-landskalenderprojekt, om organisationen bag og om årets land bliver centralt i kommunikationen, idet det både indgår i DR-filmene, i undervisningsmaterialet, i lågekalenderen og i markedsføringen af U-landskalenderen.

Se: www.u-landskalender.dk

Hvem kan søge og hvordan?

Alle danske organisationer med erfaring i at gennemføre udviklings- og/eller humanitære projekter kan søge om at få U-landskalenderprojektet. Der lægges også vægt på kapacitet til at understøtte planlægning og gennemførelse af oplysningsindsatserne.

I første omgang skal organisationen indsende en interessetilkendegivelse.  Interessetilkendegivelsen skal:

 • max fylde fem A4-sider
 • ·omfatte en beskrivelse af projektidéen og målet for aktiviteterne(forandringsteori), herunder:
 • Kort beskrivelse af lokal kontekst
 • Målgruppe
 • Projektets relevans for opfyldelsen af FNs Verdensmål
 • Primære aktiviteter
 • Målsætninger og forventede resultater
 • Bæredygtighed
 • Samarbejde med lokale eller internationale partnere
 • Sikkerhedssituationen (er det muligt for film- og forfatterhold at rejse i projektområdet og i andre dele af landet?)
 • ·omfatte idéer til formidlingsindsats samt en beskrivelse af, hvordan organisationen vil tilrettelægge arbejdet med oplysningsindsatsen, herunder facilitere bogholdets og DRs arbejde i planlægnings- og rejsefaserne.
 • indeholde et foreløbigt budget

Projektaktiviteterne skal iværksættes fra begyndelsen af 2020. Varighed kan variere alt efter hvilken type projekt, der udvælges.

 

Overskuddet fra salget af U-landskalenderen har i de seneste år ligget på 4-5 mio. kr., som er blevet matchet med et tilsvarende beløb fra Danida, så budgetrammen vil være mellem 8 og 10 mio. kr.

 

Se tidligere års projekter her: http://2017.u-landskalender.dk/laerere/info/tidligere-u-landskalendere/

Hvad skal der til for at få u-landskalenderprojektet?

U-landskalenderprojektet er både et udviklingsprojekt og et kommunikationsprojekt. Netop fordi det bliver så eksponeret i kommunikationssammenhæng, er det væsentligt, at projektet kan forstås af og kommunikeres til målgrupper, der ikke har særligt kendskab til udviklingssamarbejdet; ligesom det er afgørende, at projektet i lokal sammenhæng er relevant og har udviklingsmæssig tyngde. Dertil kommer, at det har stor betydning, at effekten af projektet kan dokumenteres, og at projektet efter gennemførelse har skabt grundlaget for yderligere udvikling og fremskridt. 

 

Der vil ved udvælgelsen af projektet for 2019 blive lagt vægt på, at:

 • projektet har en solid og overbevisende forandringsteori (det er sandsynliggjort at de forventede resultater kan opnås og at de kommer udsatte og eller marginaliserede grupper til gavn i det udvalgte land)
 • resultaterne af indsatsen kan dokumenteres
 • projektet forholder sig aktivt til ét eller flere af FNs Verdensmål
 • projektets formål, titel og aktiviteter er umiddelbart forståelige for voksne danskere uden forudgående kendskab til udviklingssamarbejdet
 • projektet kan kommunikeres, så det er forståeligt for danske børn og giver dem en vedkommende, interessant og gerne anderledes fortælling om børns hverdag i et udviklingsland – samtidig med at de forstår, hvordan de støtter børnene ved at købe U-landskalenderen

I forhold til udvælgelse af land og region vil der bl.a. blive lagt vægt på, at: 

 • Danmark har udviklingspolitiske interesser i det pågældende land. Der henvises til Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi for en oversigt over de lande, hvor Danmark engagerer sig. Tidligere prioritetslande vil dog også kunne komme i betragtning.
 • der er en rimelig variation over tid i de udvalgte lande for så vidt angår de regioner og kontinenter, som landene repræsenterer. Fordelingen bør afspejle tyngden af de danske udviklingspolitiske interesser i de pågældende regioner og kontinenter.
 • det er sandsynliggjort, at det er praktisk og sikkerhedsmæssigt fuldt muligt for film- og forfatterhold at rejse i dele af landet, der kan illustrere selve projektet, men også i enkelte andre interessante dele af landet. Se UMs rejsevejledninger her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger

Yderligere krav til projektet

Projektet skal have en selvstændig karakter – det vil sige, at det skal være afgrænset fra allerede eksisterende projekter. U-landskalenderprojektet kan godt være en forgrening eller en knopskydning på et allerede eksisterende projekt eller program, eller det kan være et helt nyetableret projekt. Det afgørende er, at projektet indholdsmæssigt og økonomisk kan afgrænses som ”U-landskalenderprojektet”.

Da oplysningsindsatsen har stor vægt, kan der undtagelsesvist anvendes op til max. 10 pct. af projektbudgettet hertil, men det afhænger af organisationens præferencer og kapacitet på området.

 

Formidling om projektet og årets land

Både i markedsføringen, på låge-julekalenderen og i Danidas undervisningsmateriale indgår information om projektet, hvad overskuddet fra kalender-salget går til, og om forholdene generelt i det land, hvor projektet finder sted. Den primære målgruppe for oplysningsarbejdet er danske børn i alderen 5-12 år; den sekundære er lærere og forældre.

 

Oplysningsindsatsen omkring Børnenes U-landskalender er omfattende, mangesidet og justeres løbende, så den både indholds- og formmæssigt når målgrupperne bedst muligt. Ud over at fortælle om årets organisation og om årets projekt, skal de forskellige materialer også tegne et bredere billede af landet, f.eks. dagliglivet og de fysiske rammer, typiske forhold og pligter for børn samt vigtige kulturelle og naturmæssige forhold.

 

Derfor tilstræbes det, at den konkrete ide-udvikling til organisationens egne dele af kommunikationsindsatsen sker i et samarbejde mellem parterne på et senere tidspunkt i processen, når aftalen om projektet er indgået – og at de prioriteres ud fra, hvad der netop dette år er mest behov for i helheden. Organisationen skal derfor i interessetilkendegivelsen blot skitsere overordnede formidlingsideer, og hvordan disse flugter med og understøtter de øvrige kommunikationsaktiviteter.

 

Forventningerne til organisationen i forbindelse med formidlingsindsatsen:

 • Organisationen skal være indstillet på at samarbejde og koordinere tæt med DR og Danida i forberedelsen af film, undervisningsmateriale og al anden kommunikation.
 • Årets organisation forventes at stille de relevante personlige og tidsmæssige ressourcer til rådighed i både researchfasen og i forberedelse og gennemførelse af produktionsrejser for holdet bag undervisningsmaterialerne (”bogholdet”) og DR’s filmhold.
 • Researchfasen fra sommer 2018 til forår 2019: Forfatteren til årets elevbog, redaktørerne af undervisningsmaterialet og DR’s redaktører/filmhold skal klædes på med viden om årets projekt og om livet, naturforhold og kultur i årets land mere generelt.Organisationen må derfor give adgang til personer med kendskab til landet.
 • Planlægning og gennemførelse af rejserne: Organisationen forventes at bistå med både planlægning og gennemførelse af rejserne, så DR’s og Danidas hold får så gode vilkår som muligt for at formidle fra landet. I planlægningsfasen gælder dette at bistå med at lægge en rejserute, hvor der på forhånd er truffet de nødvendige, lokale aftaler, skaffet nødvendige tilladelser, booket ophold m.v. Under bogholdets rejse skal organisationen stå for at arrangere lokal transport samt at der er en tolk og lokal rådgiver/guide til rådighed for holdet. Alle udgifter til bogholdets rejse, herunder overnatninger, forplejning, særlige entréer el. lign. samt til lokal transport dækkes af Udenrigsministeriet. Eventuelle lønudgifter til lokal rådgiver/guide skal dog indgå i organisationens budget. DR afholder egne udgifter. Der er tale om én rejse for bogholdet i første kvartal af 2019 og 1-2 separate rejser for DR i første halvår af 2019. Alle af 2-3 ugers varighed.
 • Organisationen bidrager med kommunikationsaktiviteter før, under og efter projektets gennemførelse, således at den danske målgruppe undervejs og efter projektforløbet kan få indtryk af projektets betydning for de børn og det lokalsamfund, som indsatsen omhandler.
 • Organisationen tilrettelægger sin egen formidlingsindsats, så den bedst muligt supplerer de aktiviteter, Danida gennemfører. Dvs. undervisningsmateriale til 1.-4. klassetrin, webunivers på u-landskalender.dk samt presseaktiviteter omkring lanceringen af U-landskalenderen 2019 (oktober). Særligt ses det gerne, at organisationen gennem sit kontaktnet bidrager til undervisningsmaterialet med kreative aktiviteter som fx sang/musik (evt. med musikvideo), kunstneriske aktiviteter og lege med udgangspunkt i årets projekt og land. Organisationen kan også bidrage med andre skolerettede aktiviteter. I forbindelse med lanceringen ses meget gerne presse- eller anden kommunikationsaktivitet, der bredt profilerer årets projekt og U-landskalenderen.
 • Organisationen følger fortsat projektet i de følgende fem år efter projektperiodens udløb og skal efter aftale sende status m.m. om projektet til U-landskalenderens informationsplatforme som facebook, nyhedsbreve og webside.

 

 

Tidsplan

Interessetilkendegivelsen skal indsendes elektronisk til Udenrigsministeriet (um@um.dk) med kopi til Kontoret for Humanitær indsats, Migration og Civilsamfund (hmc@um.dk) og Kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (kom@um.dk)og være ministeriet i hænde fredag den 23. februar 2018.

 

Kontoret for Humanitær indsats, Migration og Civilsamfund (HMC) vil herefter i samarbejde med kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (KOM) udvælge et eller flere af forslagene med henblik på, at organisationen/organisationerne udarbejder en egentlig projektansøgning. Denne ansøgning skal følge de generelle retningslinjer for støtte til civilsamfundsprojekter. Dog er kravet om, at udgifterne til oplysning højst må udgøre 2 pct. af projektudgifterne, fraveget som nævnt ovenfor. Den egentlige projektansøgning skal være Udenrigsministeriet i hænde fredag den 11. maj 2018.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Kontoret for Humanitær Indsats, Migration og Civilsamfund (HMC), Signe Refstrup Skov, sigsko@um.dk, tlf. 33 92 06 98 (Projektansøgning)

Kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (KOM), Ditte Vagn Madsen, ditmad@um.dk, tlf. 33 92 00 55 (Formidlingsindsats)