Spring til indhold

17 nye strategiske partnerskaber og 230 mio. kr. ekstra til civilsamfundet

Som led i udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, har Udenrigsministeriet gennemført en åben ansøgningsrunde for indgåelse af strategiske partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer.

Resultatet af ansøgningsrunden er, at følgende 17 ansøgere tilbydes 4-årige strategiske partnerskaber for 2018-2021: ADRA, BØRNEfonden, CARE Danmark, Caritas, Danmission, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, International Media Support, Mission Øst, MS ActionAid, Oxfam IBIS, Plan Danmark, Red Barnet, Sex & Samfund, WWF samt et konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet. Se oversigten med partnerskaber og fordelingen af midler.

De strategiske partnere er udvalgt på baggrund af deres kapacitet og strategiske relevans i forhold til danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Partnerne dækker en bred vifte af danske mærkesager; fra akutte humanitære indsatser og mere langvarig indsatser i verdens brændpunkter, over prioriterede tematiske områder som kvinder og pigers rettigheder, unge, grøn omstilling og til indsatser for at fremme arbejdsrettigheder og et bedre erhvervsklima.

Med strategiske partnerskaber med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Caritas samt ADRA sikres en styrkelse af den akutte nødhjælp samt mere langsigtede indsatser, der kan understøtte beskyttelse, modstandskraft og forbedrede levevilkår i lande og regioner, der er berørt af konflikt og fordrivelse. Partnerskaberne vil bestå af såvel humanitære som civilsamfundsmidler for dermed at understøtte en styrket sammenhæng mellem det humanitære og udviklingsmæssige arbejde. Det samme er tilfældet for Oxfam IBIS og MS ActionAid, der som noget nyt bevilges humanitære midler med særligt fokus på uddannelse samt rettigheder og modstandskraft for kvinder og unge i humanitære situationer, ligesom Dansk Flygtningehjælp som noget nyt kvalificerer sig til civilsamfundsmidler. Endeligt tildeles Mission Øst en humanitær bevilling med særligt fokus på indsatser i Afghanistan og Irak.

På civilsamfundsområdet vil de udvalgte partnere tilsammen bidrage til at opbygge et stærkt og uafhængigt civilsamfund i syd, som kan holde myndighederne ansvarlige, og sikre rettigheder og deltagelse for sårbare og marginaliserede grupper. International Media Support bliver ny partner og vil, med sit arbejde for fremme af demokratiske frihedsrettigheder gennem medier, udgøre et stærkt og strategisk relevant supplement til partnerkredsen.

Med en styrket bevilling til Sex & Samfund samt to helt nye partnerorganisationer i form af BØRNEfonden og Plan Danmark sikres en betydelig oprustning af Danmarks arbejde for at styrke kvinder og pigers rettigheder, særligt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Dertil kommer, at alle tre organisationer, i tilgift til bl.a. Red Barnet, MS ActionAid og Oxfam IBIS, har et stærkt fokus på unge som forandringsagenter, iværksættere og aktive samfundsborgere.

Igennem partnerskaber med WWF Danmark og CARE Danmark sikres et vigtigt bidrag til den grønne omstilling og modstandskraft ift. klimaforandringer. Sammen med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Caritas og ADRA arbejder disse organisationer for et bæredygtigt og klimatilpasset landbrug samt øget fødevaresikkerhed for sårbare grupper.

Flere organisationer arbejder derudover for at fremme de trosbaserede aktørers vigtige rolle for udvikling, herunder Danmission som bl.a. arbejder med inter-religiøs dialog og fredsopbygning.

Samtidig arbejder flere organisationer for at imødegå de underliggende årsager til migration og radikalisering bl.a. i form af forbedrede jobmuligheder, beskyttelse af rettigheder og styrket modstandskraft i lokalsamfundene.

Endeligt indgås der et strategisk partnerskab med et konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet, der i fællesskab vil fremme arbejdsrettigheder og rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst.

Den samlede årlige støtte til de strategiske NGO-partnere bliver med den nye bevilling på knap 1,2 milliarder kroner.

Pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen

Baggrund og proces
De 17 strategiske partnerskaber vil afløse de nuværende 25 rammeaftaler og humanitære partnerskabsaftaler.

Den åbne ansøgningsrunde har bidraget til øget gennemsigtighed og dynamik i udvælgelsen af partnere. Tre helt nye partnere – BØRNEfonden, International Media Support og Plan Danmark – har kvalificeret sig til et strategisk partnerskab, mens Dansk Industri er ny partner i konsortium med Ulandssekretariatet og 3F. Endvidere udvides partnerskaberne med Dansk Flygtningehjælp, MS ActionAid og Oxfam IBIS til at omfatte humanitære såvel som civilsamfundsmidler. Endelig er fordelingen af midler mellem organisationerne blevet ændret i overensstemmelse med, hvordan deres ansøgninger er blevet scoret i vurderingen. 

Det endelige partnervalg er foretaget på baggrund af en åben ansøgningsrunde, hvor ansøgerne er blevet vurderet på 16 kriterier vedrørende kapacitet og strategisk relevans i forhold til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Vurderingen er blevet gennemført af et bredt hold af medarbejdere i Udenrigsministeriet med assistance fra eksterne konsulenter, som har bidraget til kvalitetssikring og konsistens i vurderingen på tværs af ansøgerne, ligesom ansøgerne er blevet inviteret til individuelle valideringsmøder.

Det endelige bevillingsbeløb er blevet udregnet på baggrund af et fastlagt maksimalt ansøgningsbeløb, organisationernes score (på en skala mellem 1 og 5) i forhold til de enkelte, vægtede kriterier samt den samlede finansielle ramme for de strategiske partnerskaber.