Spring til indhold

DANEP Ungepulje

Ungepulje under Naboskabsprogrammet                 Ansøgningsfrist 21. april 2020                                              

Sidste nyt: Udenrigsministeriet har pr. 21. april modtaget 8 ansøgninger til DANEP Ungepulje: 7 ansøgninger om ’Fremme af demokratisk ungdomsorganisering og unges deltagelse i samfundslivet i Ukraine’ og 1 ansøgning vedr. ’Etablering af et ukrainsk-dansk ungdomskulturhus/-sted i Kyiv’.   

 

Den endelige afgørelse om puljens fordeling forventes at blive annonceret i maj 2020

  
Med dét formål at fremme kapacitetsopbygning af demokratiske ungdomsorganisationer og unges deltagelse i samfundslivet i Ukraine er der under Naboskabsprogrammet etableret en Ungepulje. Puljen på i alt 24 mio. kr. skal støtte initiativer inden for de to følgende områder:

 • Fremme af demokratisk ungdomsorganisering og unges deltagelse i samfundslivet i Ukraine. Der reserveres som udgangspunkt 6 mio. kr. til formålet, og der gives én til tre bevillinger (minimumbeløb: 2 mio. DKK per bevilling)
 • Etablering af et ukrainsk-dansk ungdomskulturhus/-sted i Kyiv, der kan danne rammen om unges deltagelse og organisering (maksimumbeløb: 18 mio. DKK)

Aktiviteterne skal som udgangspunkt gennemføres inden for en periode af 24 måneder. Under forudsætning af de godkendende myndigheders godkendelse forventer Udenrigsministeriet at fortsætte støtten af ungeprojekter i perioden 2022-2026.

Puljemidlerne tildeles efter ansøgning i henhold til de publicerede retningslinjer:
"
Pulje til fremme af ukrainske unges aktive deltagelse i samfundslivet gennem ukrainsk-danske ungepartnerskaber. Retningslinjer. Udenrigsministeriet, februar 2020.”

Der skal indsendes ansøgning/projektforslag efter følgende format, der kan findes ved at trykke her. Klik her for at downloade budgetopstillingen.

Der henvises i øvrigt til de generelle retningslinjer for Udenrigsministeriets støtte af enkeltprojekter.

Såfremt der skulle opstå spørgsmål efter informationsmødet, rettes de skriftligt til Udenrigsministeriet på eun@um.dk. Svarerne bliver herefter offentliggjort på denne side og er tilgængelige for alle ansøgere.

Informationsmøde til Ungepulje under Naboskabsprogrammet, torsdag d. 19. marts 2020 kl. 13.00.

Som opfølgning på informationsmødet afholdt den 19. marts 2020 følger nedenfor skriftlige svar på de spørgsmål, der blev stillet på mødet.

Desuden bringes der link til den konceptnote, der på Udenrigsministeriets foranledning blev udarbejdet i juni 2019 vedr. Support to democratic development in Ukraine through engaging in peer to peer youth partnerships in Ukraine’ , inkl. overvejelser vedr. etablering af et ukrainsk-dansk Ungdomskulturhus/sted.

Spørgsmål 1: Kan I venligst bekræfte, at det er retningslinjerne for tilskudsforvaltning som vi benytter til særbevillinger

Svar 1
: Retningslinjerne for Naboskabsprogrammets Ungepuljen er de retningslinjer der er publiceret på Udenrigsministeriets hjemmeside her: "Pulje til fremme af ukrainske unges aktive deltagelse i samfundslivet gennem ukrainsk-danske ungepartnerskaber. Retningslinjer. Udenrigsministeriet, februar 2020.”

For så vidt angår administrative retningslinjer, henvises til de generelle retningslinjer for
Udenrigsministeriets støtte af enkeltprojekter.

Spørgsmål 2: I nævner en ”vejledning for budgetudarbejdelse” i ansøgningsskemaet. Hvor ligger den? Jeg kan ikke finde den under enkeltprojekter.

Svar 2: Det er korrekt, at der fejlagtigt er henvist til bilag, som ikke findes. Budgetter skal udarbejdes i henhold til ’Budget for DANEP Ungepulje’ samt de generelle retningslinjer for Udenrigsministeriets støtte af enkeltprojekter.

Spørgsmål 3: Kan I lægge information ud omkring de Civil Society ’hubs’ som I har støttet gennem UNDP og de i Ukraine eksisterende ungdomscentre?

Svar 3: Vi bringer her et link til UNDP’s beskrivelse af de såkaldte ’Civil Society Organisations Hubs’, som har modtaget støtte gennem Naboskabsprogrammet.

Der findes op mod 700 såkaldte Youth Centres i Ukraine, der er organiseret forskelligt fra by til by, provins til provins. Vi har ikke kunnet finde reference på nettet (på engelsk). Det kan oplyses, at der er dannet en NGO, der organiserer op til 140 af centrene, med navnet ’Association of Youth Centres in Ukraine’ (AYCU).

Spørgsmål 4: Evalueringskriterium nr 4 nævner "...partnerskab med danske unge". Er det nogen form for udvekslingsaktivitet, I mener?

Svar 4:
Ja, det kan blandt andet være udvekslingsaktivitet, men også træning, gennemførelse af fælles projekter, ukraineres deltagelse i danske programmer med henblik på kapacitetsopbygning osv. Hovedtanken er, at danske unge har noget at bidrage med til ukrainske unge – og at danske unge også kan tilegne sig viden og inspiration gennem samarbejdet.

Spørgsmål 5: Hvor mange bevillinger kan gives til etablering af et ungdomshus/sted i Kiev? Er det kun tænkt som én bevilling til én ansøger/ét konsortium?

Svar 5:
Ja, det er kun tænkt som én bevilling til én ansøger/ét konsortium.

Spørgsmål 6: Hvordan forventes budgettet udarbejdet, helt konkret: hvordan skal budget-skemaet se ud?

Svar 6:
Der henvises til
’Budget for DANEP Ungepulje’ som nu er lagt ud på hjemmesiden her.

Spørgsmål 7: Hvordan skal ungdomshus/sted forhold sig til land-by udfordringer i Ukraine? Hvilke forventninger er der til samarbejde med øvrige statslige ungdomssteder?

Svar 7:
Vi har lagt op til, at det nye ungdomskulturhus/sted skal ligge i Kyiv. Her tænker vi, det er mest oplagt, at danske unge kan møde ukrainske unge. Samtidigt ser vi gerne, at der etableres samarbejde med de flere hundrede eksisterende offentlige ungdomscentre, der findes rundt omkring i hele Ukraine. På den måde håber vi, at ungdomdskulturhuset/stedet kan række ud til andre egne af Ukraine.

Spørgsmål 8: Vi har erfaring med at arbejde i Ukraine, og vi har erfaring med at arbejde med unge - men vi har ikke erfaring med unge i Ukraine kombineret. Opfylder vi dermed kravet om erfaring?

Svar 8:  
Ja, hvis man lever op til hver af de fem punkter i retningslinjernes afsnit tre, kan man komme i betragtning til støtte.

Spørgsmål 9: Hvad betyder det, at man skal have en "dansk bestyrelse"? Skal alle medlemmerne af bestyrelsen være danskere eller blot størstedelen?

Svar 9:
I spørgsmålet henvises til
retningslinjer for DANEPs Ungepulje, afsnit 3, punkt 1 vedr. ’dansk bestyrelse’. Retningslinjerne vil blive tolket således, at NGO’er:

enten skal leve op til kriterierne i Retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger og netværk, UM 14. juni 2019’ side 14: ” For at opnå støtte til udviklingsarbejde skal samarbejdsorganisationen som minimum leve op til følgende: Være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark. Formanden eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark". Disse kriterier gælder også for ansøgninger gennem CISU.

eller leve op til kriterierne for modtagelse af SPA-midler se
Information Note: Strategic partnerships between Danish civil society organisations and Ministry of Foreign Affairs of Denmark side 26, ‘PART C: ELIGIBILITY CRITERIA’:

 • "The applicant organisation is a civil society organisation operating on a nonprofit basis with a registered office and activities in Denmark. This includes organisations engaged in international development, humanitarian organisations, trade unions, business member organisations, and faith-based organisations.
 • The applicant organisation has approved articles of association.
 • The applicant organisation has an independent governing board. If part of an international alliance, the board must be appointed by the organisation based in Denmark, and it must be free and able to make independent decisions on strategic and operational issues."

Opfølgende skriftlige spørgsmål, modtaget efter informationsmødet:

 

Spørgsmål 10: Due to the corona virus the situation is quite unstable and it is quite hard to make a proper planning and reach partners to make needed negotiations and to build proper cooperation. Have you been considering the current situation and possible postponement of the application process until we get back to normal life both here in Denmark as well in Ukraine?

 

Svar 10: Udenrigsministeriet er, som det blev oplyst på informationsmøde den 19. marts, klar over de ekstra udfordringer, som corona-situationen udgør for både partnere i både Ukraine og Danmark. DANEP’s Ungepulje er imidlertid målrettet danske partnere, som allerede har ukrainske partnere og erfaring med aktiviteter i Ukraine. Vi er derfor af den overbevisning, at det - baseret på organisationernes tidligere erfaringer og aktiviteter – vil være muligt at udarbejde relevante projektforslag. I bedømmelsen af disse, vil der selvfølgelig blive taget hensyn til, at der ikke p.t. er mulighed for at rejse til Ukraine/Danmark. Samtidig er det Udenrigsministeriets vurdering, at corona-situationen ikke bare vil give sundhedsmæssige udfordringer, men også økonomiske, sociale og politiske udfordringer. I en sådan situation vil et aktivt og styrket civilsamfund – herunder mobilisering og organisering af unge til at tage aktivt del i samfundslivet – være ekstra vigtig.

 

Udenrigsministeriet har derfor besluttet at fastholde den oprindelige ansøgningsfrist og en målsætning om at kunne iværksætte aktiviteterne fra 2. halvår af 2020.

 

For organisationer, der ikke har eksisterende partnerskaber eller ikke mener at kunne udarbejde forslag uden tættere konsultation med partnere, henvises der til at undersøge mulighederne for støtte gennem puljeordningerne under CISU – Civil Samfund i Udvikling. Se https://cisu.dk/puljer.

 

Spørgsmål 11: Should we address the current situation in the project description and planning?

 

Svar 11: Det er ikke et krav, at ansøgningerne adresserer den aktuelle situation. Det overordnede mål er at fremme unges demokratiske organisering og deltagelse i samfundslivet. Her kan Corona-relaterede emner indgå. Det kan ligeledes være relevant, at Corona-situationen reflekteres i tidsplaner m.v..

 

Spørgsmål 12: Hvilke bilag skal medsendes ansøgningen? 

Der står i retningslinjerne at følgende skal indsendes:

 • 1.   Ansøgningsskema og projektbeskrivelse (maks. 12 sider)
 • 2.   Budget
 • 3.   CV’er på relevante medarbejdere i den danske organisation
 • 4.   Seneste reviderede regnskab for den danske organisation?

   

  Imidlertid står der også i ansøgningsformatet, at vedtægter for både danske og lokale samarbejdspartnere også skal vedlægges - bekræft venligst. Oplys også gerne om der må vedlægges øvrige bilag til ansøgningen.

   

  Svar 12: Vedtægter for den danske organisation (organisationer, hvis der er tale om konsortium) skal vedlægges ansøgningen. I det omfang det er muligt, vedlægges vedtægter for ukrainske partnere (hovedpartnere). I tilfælde af at det ikke er muligt at fremskaffe vedtægter for ukrainske partnere, kan Udenrigsministeriet bede om at få disse eftersendt som led i vurderingsprocessen.            

Hvis det skønnes relevant for ansøgningen, må der gerne vedlægges bilag udover de, der er nævnt i retningslinjerne. Som udgangspunkt skal en ansøgning imidlertid kunne vurderes i henhold til den udarbejdede ansøgning/projektbeskrivelse og de hovedbilag, der er nævnt i retningslinjerne og ansøgningsformatet.

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk