Spring til indhold

Omlægning af civilsamfundsstøtten

Som led i udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, gennemførte Udenrigsministeriet i 2017 en åben ansøgningsrunde for indgåelse af strategiske partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer. Omlægningen ledte til 17* strategiske partnerskaber for perioden 2018-2021

Formålet med omlægningen er at støtte op om et stærkt, mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af relevante og fremtidssikre støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer ude i verden og styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Omlægningen omfattede fire overordnede tiltag:

1) Strategiske partnerskaber: Udenrigsministeriets partnere blev udvalgt efter en åben ansøgningsrunde, hvor organisationer blev målt på deres kapacitet og evne til at levere betydelige resultater inden for rammerne af prioriteterne i den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Vurderingen blev gennemført af et bredt hold af medarbejdere i Udenrigsministeriet med assistance fra eksterne konsulenter, som bidrog til kvalitetssikring og konsistens i vurderingen på tværs af ansøgerne, ligesom ansøgerne blev inviteret til individuelle valideringsmøder. Der har fra 2018 været færre partnere end tidligere, der kunne indgå 4-årige ligeværdige partnerskaber med Udenrigsministeriet.

1a) Partnerne: Med strategiske partnerskaber med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Caritas samt ADRA har man sikret en styrkelse af den akutte nødhjælp samt mere langsigtede indsatser, der kan understøtte beskyttelse, modstandskraft og forbedrede levevilkår i lande og regioner, der er berørt af konflikt og fordrivelse. Partnerskaberne består af såvel humanitære som civilsamfundsmidler for dermed at understøtte en styrket sammenhæng mellem det humanitære og udviklingsmæssige arbejde.

Det samme er tilfældet for Oxfam IBIS og MS ActionAid, der som noget nyt er blevet bevilliget humanitære midler med særligt fokus på uddannelse samt rettigheder og modstandskraft for kvinder og unge i humanitære situationer, ligesom Dansk Flygtningehjælp som noget nyt har kvalificeret sig til civilsamfundsmidler. Endeligt har Mission Øst fået tildelt en humanitær bevilling med særligt fokus på indsatser i Afghanistan og Irak.

På civilsamfundsområdet bidrager de udvalgte partnere tilsammen til at opbygge et stærkt og uafhængigt civilsamfund i syd, som kan holde myndighederne ansvarlige, og sikre rettigheder og deltagelse for sårbare og marginaliserede grupper. International Media Support er en ny partner og udgøre, med sit arbejde for fremme af demokratiske frihedsrettigheder gennem medier, et stærkt og strategisk relevant supplement til partnerkredsen.

Med en styrket bevilling til Sex & Samfund samt to helt nye partnerorganisationer i form af BØRNEfonden og Plan Danmark er der sikret en betydelig oprustning af Danmarks arbejde for at styrke kvinder og pigers rettigheder, særligt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Dertil kommer, at alle tre organisationer, i tilgift til bl.a. Red Barnet, MS ActionAid og Oxfam IBIS, har et stærkt fokus på unge som forandringsagenter, iværksættere og aktive samfundsborgere.

Igennem partnerskaber med WWF Danmark og CARE Danmark er der sikret et vigtigt bidrag til den grønne omstilling og modstandskraft ift. klimaforandringer. Sammen med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Caritas og ADRA arbejder disse organisationer for et bæredygtigt og klimatilpasset landbrug samt øget fødevaresikkerhed for sårbare grupper.

Samtidig arbejder flere organisationer for at imødegå de underliggende årsager til migration og radikalisering bl.a. i form af forbedrede jobmuligheder, beskyttelse af rettigheder og styrket modstandskraft i lokalsamfundene.

Endeligt er der indgået et strategisk partnerskab med et konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet, der i fællesskab vil fremme arbejdsrettigheder og rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst.

 

2) En styrket programpulje hos CISU: Daværende rammeorganisationer, der ikke ønskede eller ikke opfyldte kravene til de nye strategiske partnerskaber kunne, sammen med øvrige danske organisationer med den fornødne kapacitet og erfaring, ansøge om flerårig støtte hos CISU i en styrket programpulje. Hensigten var fra 2018 at sikre støttemuligheder for relevante udviklingsindsatser med et højere bevillingsloft, end det CISU har kunne tilbyde tidligere.

 

3) Reform af puljeordninger: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet blev styrket gennem forenkling af procedurer og krav til ansøgninger hos puljeforvalterne (CISU, DH, DUF og DMRU). Det bidrog bl.a. til lettere adgang til mindre bevillinger for frivilligt drevne og mindre erfarne foreninger. Samtidig blev der åbnet op for indsatser i en bredere kreds af udviklingslande (samtlige DAC-lande fra 2018).

 

4) Opprioritering af unge og trosbaserede organisationer: Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling fik fra 2018 mulighed for at gennemføre egne understøttende aktiviteter i form af en øget puljebevilling. Danske Handicaporganisationers daværende rammeaftale og puljebevilling er blevet lagt sammen under én bevilling.

Omlægningen byggede på danske og internationale erfaringer samt indspil i forbindelse med den åbne konsultationsproces med NGO-miljøet, som Udenrigsministeriet gennemførte i løbet af efteråret 2016 med fokus på de strategiske partnerskaber. Informationsnoten redegør for Udenrigsministeriets bud på mål, kriterier og tidslinjer for den åbne ansøgningsrunde, der blev afviklet i første kvartal af 2017.


  

*Plan Danmark og BØRNEfonden er efterfølgende fusioneret til PlanBørnefonden således at der for 2019-2021 er 16 strategiske partnerskaber.