Spring til indhold

Strategi: Verden 2030

Fra bistand til investeringer. Skellet mellem humanitær bistand og langsigtet udvikling skal nedbrydes. Den private sektor skal inddrages langt mere. Og så skal der fokus på unge, migration og kvinders rettigheder. Det er nogle af hovedpunkterne i Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Historisk forlig
Den 18. januar 2017 blev der indgået et historisk forlig af en bred vifte af Folketingets partier – Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folkeparti – om en ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement.

Vi passer på Danmark, når vi tager vare på verden
Danmark er ikke isoleret fra verden omkring os, men tæt forbundet og afhængig af den. Vores egen interesse og et aktivt engagement i at skabe en friere, rigere og tryggere verden er ikke modsætninger – men hinandens forudsætninger og til gavn for både Danmark og verden. Danmarks udviklingspolitiske og humanitære indsats er et konkret og synligt bidrag til det medansvar, som Danmark påtager sig for verdens udvikling

Samlet strategi for udvikling og humanitær bistand
Den nye strategi, Verden 2030, samler Danmarks engagement på det udviklingspolitiske og det humanitære område i én strategi. Formålet med det er at nedbryde det kunstige skel mellem kortsigtede humanitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde.

Når vi sætter ind med humanitær bistand, skal vi tænke langsigtet udvikling fra starten. Mange konflikter er langvarige og kan vare i årtier - derfor skal vi sikre, at mennesker på flugt får mulighed for et sikkert og værdigt liv – også selvom det ikke er muligt at vende hjem. I situationer, hvor både de fordrevne og de lokalsamfund, som huser dem er under pres, kan kortvarige humanitære indsatser ikke stå alene.

Udviklingsindsatser i skrøbelige stater skal i højere grad opbygge modstandsdygtighed overfor kriser, og der skal skabes en fælles ramme for humanitære og udviklingsorienterede indsatser.

Verdensmålene som omdrejningspunkt
Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global ambition for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod år 2030. Målet er en verden i balance uden ekstrem fattigdom og i bæredygtig vækst og udvikling – økonomisk, socialt, miljømæssigt – og hvor ingen er ladt tilbage.

De 17 verdensmål vil fremover være omdrejningspunktet for Danmarks udviklingssamarbejde. Målene er universelle og gensidigt afhængige. Men som et lille land er vi nødt til at prioritere. Vi vil fokusere på de verdensmål, hvor vi har særlige interesser på spil, kan søge aktive partnerskaber og skabe de bedste resultater.

Fire pejlemærker for indsatsen
Danmarks udviklingssamarbejde vil fokusere på fire strategiske pejlemærker:

1. Sikkerhed, fred og beskyttelse
Danmark vil investere i fred, stabilitet, beskyttelse og øget modstandsdygtighed i udviklingslandene. I nærområder til krise og konflikt vil Danmark styrke indsatsen for internt fordrevne, flygtninge og berørte lokalsamfund.

Blandt andet vil vi styrke beskyttelse af flygtninge og forbedre deres levevilkår, uddannelse og beskæftigelse. På den måde vil vi også bidrage til at forebygge flygtningepresset mod Europas grænser.

2. Forebyggelse af irregulær migration
Danmark vil arbejde for at forebygge irregulær økonomisk migration og bidrage til at gøre noget ved de grundlæggende årsager til migration – som fattigdom og manglende muligheder for uddannelse og arbejde.

Vi vil også intensivere samarbejdet om tilbagetagelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Målet er, at alle skal have mulighed for at skabe en fremtid der, hvor de har hjemme.

3. Bæredygtig vækst som kommer alle til gode
Danmark vil investere i økonomisk vækst i udviklingslandene, som er bæredygtig og kommer alle til gode. Vi vil have fokus på energi, vand, landbrug, fødevarer og andre områder, hvor Danmark har særlig viden, ressourcer og interesser.

Det skal bidrage til at skabe bæredygtige samfund med økonomisk frihed, muligheder og jobs – særligt for de unge. Det er også til fordel for dansk økonomi og handel.

4. Frihed - demokrati, menneskerettigheder og ligestilling
Danmark vil investere i indsatser for menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og ligestilling. Alle har ret til et liv i sikkerhed, uden frygt og med inddragelse og lige muligheder.

Vi sætter kvinder og pigers rettigheder i centrum – herunder retten til at bestemme over egen krop. Og vi vil arbejde for samfund, der ikke diskriminerer – heller ikke på baggrund af kønsidentitet eller seksuel orientering – og som følger internationale regler. Det giver også mulighed for bæredygtig vækst og velstand.

Hvad koster det at opfylde Verdensmålene?
FN vurderer, at det vil koste mellem 1,9 og 3,1 billioner US dollars om året de næste 15 år, hvis verdensmålene skal opfyldes.

I dag bruger de rige lande omkring 0,3 procent af deres samlede økonomi på verdens fattige lande. Hvis FN’s beregninger holder stik, så skal de snarere bruge omkring 4 procent, hvis verdensmålene skal kunne realiseres. Det er ikke realistisk. Derfor er det nødvendigt at inddrage den private sektor, hvis verdensmålene skal nås. Det er både vigtigt for udviklingslandene, men også som forretningsmulighed for virksomhederne.

Nye partnerskaber
Vi kan ikke meget alene, men alt i partnerskaber. Grundstammen i Danmarks udviklingssamarbejde er partnerskaber med de udviklingslande, vi arbejder i og med. Når Danmark agerer i omverdenen, er vores styrke dét, vi kommer med som hele Danmark i samarbejde med myndigheder, civilsamfund, virksomheder, private fonde, pensionskasser og forskningsinstitutioner. Vi ønsker at indgå partnerskaber, der er nytænkende og risiko­villige, og hvor dansk bistand kan fungere som katalysator for at udvikle markeder og tiltrække viden og finansiering.

Danmark vil fortsat prioritere aktive partnerskaber med de multilaterale organisationer.

Særligt fokus på unge
En særlig dansk mærkesag i den nye strategi er at forbedre vilkårene for unge i udviklingslandene. Verdens unge er vores alles fremtid. De er en enorm ressource som iværksættere og aktive samfundsborgere. Men de har brug for uddannelse og jobs, så de har mulighed for at gøre gavn i deres hjemlande frem for at søge mod Europa i jagten på en bedre tilværelse.

Danmark vil gå forrest globalt for at understøtte udvikling af og med de unge, og ikke bare udvikling for unge.

Tre kategorier af lande
Danmark vil engagere sig i tre forskellige kategorier af lande:

1. Fattige, skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed
Det omfatter lande som Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina og Somalia. Men skrøbelige situationer findes ikke kun i fattige lande. Eksempelvis prioriterer Danmark en styrket humanitær, udviklings- og stabiliseringsindsats i Syrien og nabolande. Andre prioriterede regioner er blandt andet Sahel og Afrikas Horn.

2. Fattige, stabile lande:
Denne kategori omfatter lande som Bangladesh, Etiopien, Kenya, Myanmar, Tanzania og Uganda. I disse lande udfolder vækst og velstand sig tit side som side med ulighed, ustabilitet og fattigdom. Forventningen er, at de fleste lande på længere sigt vil bevæge sig mod kategori 3. Men flere af landene er samtidig sårbare over for konflikt og flygtningestrømme i deres nærområde, der risikerer at trække dem mod landekategori 1, hvis problemerne ikke håndteres.

3. Transitions- og vækstøkonomier:
Det dækker over gruppen af mellemindkomstlande, som ifølge OECD-DAC kan modtage udviklingsbistand. Herunder lande som Ghana, Sydafrika, Kina, Indonesien, Pakistan, Vietnam, Ukraine, Georgien, Tyrkiet, Egypten, Brasilien, Colombia og Mexico.

Danmark vil især samarbejde med disse lande gennem myndighedssamarbejde og forskellige typer af partnerskaber, der har som mål at skabe bæredygtig vækst og udvikling.

Sådan er strategien blevet til
Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, er skrevet med indspil og høringssvar fra danskerne, Folketingets politiske partier, civilsamfundet, interesseorganisationer, erhvervslivet, #voresDKaid og internationale partnere i løbet af foråret/sommeren 2016.

Kilder
Kilder til de fakta, der er angivet i strategien kan findes her.