Spring til indhold

Verdensmålene for bæredygtig udvikling

FN har vedtaget 17 verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats over de næste 15 år.

''

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Verdensmålene gælder derfor for alle verdens lande og har i kraft af deres universalitet både en national og en international dimension.

Danmark ligger ifølge internationale analyser i den absolutte top blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene. Og Danmark yder et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene ved at følge op nationalt og internationalt.

Handingsplan
Regeringen vedtog i marts 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene. Den danner også afsæt for handling og partnerskaber på tværs af det danske samfund. Du kan læse mere om handlingsplanen i pressemeddelelsen.

Udviklingspolitisk og humanitær strategi
En bred vifte af Folketingets partier vedtog i januar 2017 med et forlig en strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære engagement, "Verden 2030". I strategien fastslås det, at de 17 verdensmål er omdrejningspunktet for Danmarks udviklingssamarbejde. Danmark vil særligt fokusere på de verdensmål, hvor vi har særlige interesser på spil, kan søge aktive partnerskaber og skabe de bedste resultater.

Verdensmålene
2030-dagsordenen indeholder udover de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også 169 delmål med konkrete målsætninger. Derudover er der knyttet indikatorer til alle delmålene, som landene hvert år skal rapportere på. Der er nu lavet en officiel dansk oversættelse af 2030-dagsordenen samt en officiel dansk oversættelse af alle målene, delmålene og indikatorer.

 • ""

  Afskaffe alle former for fattigdom i verden

 • ""

  Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug

 • ""

  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • ""

  Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 • ""

  Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

 • ""

  Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

 • ""

  Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris

 • ""

  Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 • ""

  Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 • Verdensmål 10

  Reducere ulighed i og mellem lande

 • ""

  Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

 • ""

  Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 • ""

  Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • ""

  Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

 • ""

  Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

 • ""

  Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

 • ""

  Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

 • ""

  FN's verdensmål

Flere Cases