Spring til indhold

Ligestillingsministeren: Vi skal gå nye veje, hvis den unge generation skal opleve ligestilling for alle

28.02.2019  11:20
De unge skal lære at forstå og respektere hinandens grænser både online og offline, så de i langt højere grad trives og kan udfolde sig frit. Og både etniske minoritets mænd og kvinder skal engageres i at fremme ligestilling i de dele af de etniske minoritetsmiljøer, hvor kvinders rettigheder reelt er sat ud af spil. Det er nogle af de problemstillinger, regeringen fokuserer på i det kommende års arbejde med ligestilling.

Danmark er et af de mest ligestillede samfund i verden. Men vi har en generation af unge, særligt de unge kvinder, hvor flere og flere kæmper med stress og dårlig mental sundhed. Hvor grænseoverskridende adfærd og digitale og seksuelle krænkelser er alt for udbredt. Og i nogle dele af de etniske minoritetsmiljøer kæmper vi fortsat med en forældet opfattelse af seksualitet og kønsroller. Det spiller en central rolle, når ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, i dag afgiver regeringens Perspektiv- og handlingsplan på ligestillingsområdet.

”Ligestilling handler om, at alle skal have frihed til at leve det liv, de gerne vil. At den enkelte frit kan deltage i samfundet og frit kan sætte sine ressourcer og talenter i spil uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet. Men der findes stadig parallelsamfund i visse etniske minoritetsmiljøer, hvor kvinder og mænd ikke anses som ligeværdige. Hvor holdningen er, at det er kvinder, der skal stå for børneopdragelsen, og mænd der skal have det sidste ord. Hvor det er i orden, at en mand forsvarer sin ære med vold om nødvendigt. Og hvor kvinder ikke skal have samme ret til skilsmisse som mænd. Det skal vi gøre noget ved”, fortæller ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren går bl.a. i dialog med en ekspert- og praktikergruppe om, hvordan minoritetsetniske mænd og drenge kan inddrages i forhold til at fremme ligestilling. For mændene er en vigtig brik ift. at skabe en reel forandring.

Psykisk vold sidestilles med fysisk vold
I marts lancerer ligestillingsministeren en ny handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer, hvor en række af initiativerne er finansieret med satspuljeaftalen for 2019. Handlingsplanen indeholder bl.a. initiativer om ambulant støtte og rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere, og har fokus på at anerkende og forebygge psykisk og fysisk vold gennem oplysning til børn og unge og befolkningen generelt. Vold og overgreb skaber mistrivsel, utryghed og sundhedsproblemer, og er samtidig omgivet af tabuer, som kan gøre det svært at søge hjælp.

”Vi opfatter ofte vold, som noget der giver blå mærker. Men psykisk vold kan have lige så store konsekvenser som fysisk vold. Derfor skal vi have mere fokus på psykisk vold. Der skal også være flere forskellige måder at få hjælp på. Og så skal vi anerkende, at mænd kan være udsat for partnervold og have behov for hjælp. Vi skal slå hul i myten om, at vold mod kvinder tales ned, hvis vi sætter fokus på vold mod mænd. Vi skal gå nye veje, så færre fremover skal leve et liv med vold”, siger ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

Unge og ligestilling på arbejdsmarkedet
Det kan have store psykiske og sociale konsekvenser for de unge, der udsættes for digitale krænkelser, samtidig ved mange ikke, hvad der er ulovligt i forhold til fx optagelse af video, billeder mv. og deling af dem uden andres samtykke. Sammen med justitsministeren iværksætter ligestillingsministeren i 2019 bl.a. en kampagne rettet mod unge, som skal skabe debat om grænser og adfærd på de sociale medier.

Børn og unge har brug for vejledning i at færdes trygt på internettet, og der er behov for rådgivning og støtte til dem, der udsættes for digitale krænkelser. Derfor er der gennem de seneste år taget en række initiativer for at bekæmpe seksuel chikane og digitale krænkelser. Indsatserne fortsætter, men der er særligt blandt de unge behov for en kulturændring.

”De unge er fremtiden, og vi skal gøre vores til, at de trives og udfolder sig frit,” pointerer ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

FAKTA: Regeringens Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling i 2019 indeholder i alt 51 indsatser inden for fire indsatsområder: 1) Rettigheder og frihed for den enkelte, 2) Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, 3) Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer og 4) Global ligestillingsindsats.

Regeringens vision for ligestillingsindsatsen i Danmark er, at alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Den 26. marts 2019 er der redegørelsesdebat i Folketinget.

Læs redegørelsen/Perspektiv- og handlingsplanen her

For yderligere information kontakt presserådgiver Morten Kaus, tlf. 20531704, e-mail: morkau@um.dk