Spring til indhold

Aktører i indsatsen mod vold i familien og nære relationer

Retten til at bestemme over egen krop bliver ikke altid respekteret. For eksempel på grund af partnervold der oftest rammer kvinder.

Retten til at bestemme over egen krop og eget liv er fundamental, men den bliver ikke altid respekteret - heller ikke i Danmark. Partnervold er et eksempel på en grov og uacceptabel krænkelse af menneskets frihed og ret til egen krop.

Det er oftest kvinder, der rammes af partnervold, og for alt for mange er det svært at slippe fri af volden. Ifølge danske kvindekrisecentre har 35 procent af kvinderne behov for mere end ét ophold på et kvindekrisecenter. Det er imidlertid ikke kun kvinder, der rammes af vold – også mænd er udsat for vold i parforholdet.

Danmark har veludbyggede social-, sundheds- og retssystemer, der skal sikre, at ofre for partnervold får den nødvendige støtte og behandling, og at voldsudøvere retsforfølges.

Aktører i indsatsen mod vold i familien og nære relationer

  • Social- og Indenrigsministeriet har ansvaret for serviceloven, der regulerer samarbejdet mellem kommuner og krisecentre. Derudover har ministeriet ansvaret for den generelle hjælp og støtte til udsatte borgere.
  • Socialstyrelsen tilbyder konsulentbistand på området.
  • Justitsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ansvaret for initiativer i regi af politiet, domstolene, statsforvaltningerne, sundhedssystemet, folkeskolen m.m.
  • Regionerne, hvoraf enkelte driver krisecentre, har det direkte ansvar for det sundhedsfaglige personale på skadestuer og hospitaler og for de praktiserende læger.
  • Kommunerne er ifølge servicelovens § 109 forpligtede til at sikre midlertidige ophold til voldsramte kvinder og disses børn. Kommunerne skal endvidere tilbyde familierådgivning og psykologbehandling til kvinder og børn på krisecentrene. Nogle kommuner tilbyder efterværn, der rækker ud over lovkravene.
  • Krisecentrene tilbyder akut ophold og støtte til voldsramte og deres børn.
  • En række private aktører står for tilbud om rådgivning, behandling og støtte til voldsofre og voldudøvere og deres børn.