Spring til indhold

Ansøgningspuljer


Ansøgningspulje om et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper rettet mod unge udsat for fysisk og psykisk vold fra en kæreste

Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling har netop udmeldt ansøgningspuljen med frist for ansøgning den 25. marts 2019 kl. 12.00.

Undersøgelser viser, at 16-24 årige unge, som er udsat for fysisk og psykisk vold fra en kæreste, udgør en stor del af det samlede antal voldsudsatte kvinder og mænd i Danmark. 3,2 pct. unge kvinder og 1,6 pct. unge mænd mellem 16-24 år har været udsat for fysisk kærestevold inden for det seneste år. Til sammenligning har 1,6 pct. kvinder og 0,8 pct. mænd været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Inden for det seneste år har 3,9 pct. kvinder været udsat for psykisk partnervold. Tallet for de unge kvinder mellem 16 og 29 år er 4,5 pct.

Særligt unge kvinder udsat for vold fra en kæreste fortæller om psykiske problemer, brug af beroligende medicin, selvskade og selvmordsforsøg, men de søger sjældent hjælp. Det kan bl.a. skyldes, at eksisterende tilbud ofte retter sig mod børn eller personer over 18 år. Vold i unge kæresteforhold er ofte en forløber for voldelig adfærd i voksne parforhold.

På den baggrund har satspuljepartierne i satspuljeaftalen for 2019 er afsat 6,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper til unge kvinder og mænd i usunde kæresterelationer eller som udsættes for kærestevold. Formål er at støtte unge kvinder og mænd, som er i usunde kæresterelationer eller som er udsat for fysisk og psykisk kærestevold, i at leve et normalt ungdomsliv med uddannelse, arbejde, fritidsinteresser, venner og familie uden vold og krænkelser og uden at være begrænset af følgerne af volden.

Ansøgningspuljen er en del af en kommende nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer.

Midlerne kan søges af selvejende institutioner, NGO'er og frivillige foreninger.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 25. marts 2019 kl. 12.00.

Find vejledning til ansøgningspulje, ansøgningsskema samt budget- og regnskabsskema.

 

Afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen

Der er d. 26. april 2019 truffet afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen. Projektet ’Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer’ af Dialog Mod Vold (AskovFonden), Sex & Samfund og headspace modtager støtte.

 

Indkomne spørgsmål:

Spørgsmål 1 (modtaget d. 26. februar 2019)

Vi ønsker at søge ovenstående pulje, men ud fra nedenstående formulering, lader det til, at I ønsker ét stort nationalt projekt?
”Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat midler til en handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022, herunder midler til en ansøgningspulje med henblik på ét samlet projekt med udvikling og afprøvning af et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper rettet mod unge udsat for fysisk og psykisk vold. ”

Svar:
Af vejledningen til ansøgningspuljen fremgår det, at ”Puljen skal finansiere udvikling og afprøvning af ét samlet ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper.”
For at en ansøgning kan komme i betragtning, er det derfor en forudsætning, at denne ansøger om hele beløbet på 6,0 mio. kr. i projektperioden fra 1. maj 2019 til 31. december 2022.
Det er desuden en forudsætning, at ansøgningen lever op til de i vejledningen fastsatte krav, herunder kravet om geografisk spredning."

Spørgsmål 2 (modtaget d. 4. marts 2019)

Er det et krav, at rådgivningen forestås af personer med bestemte ”socialfaglige kompetencer”?

Svar:
Af vejledning til ansøgningspuljen fremgår følgende:
Tilbuddets ene element om rådgivning kan opbygges på flere forskellige måder. Fx kan rådgivningen være enkeltstående rådgivningssamtaler og/eller forløb forestået af frivillige og/eller professionelle med socialfaglige kompetencer og erfaring med målgruppen og/eller rådgivning af voldsudsatte. Rådgivningen kan være en kombination af ansigt-til-ansigt rådgivning og rådgivning gennem chat og/eller telefon.

I ovenstående henvises til socialfaglige kompetencer i en bred forstand. Det er dermed ikke et krav, at der er tale om uddannede socialrådgivere, pædagoger, psykologer el.lign.
Det bemærkes desuden, at ovenstående er et eksempel på, hvordan rådgivningen kan opbygges, men at denne kan opbygges på flere forskellige måder.

Det bør dog fremhæves, at der i afsnit 8 vedr. kriterier for ansøgningspuljen, fremgår at ansøgninger vil blive vurderet på ”om projektets medarbejderes (ansatte og evt. frivillige) kvalifikationer og kompetencer herunder evt. planer om opkvalificering, samt erfaringer med arbejde med målgruppen og/eller lignende tilbud, vurderes at understøtte projektets gennemførelse.”

Spørgsmål 3 (modtaget d. 4. marts 2019)

I hvilken grad må der tages udgangspunkt i eksisterende rådgivnings- og netværkstilbud?

Svar:
Da det kan være svært at rekruttere unge til projektet, opfordres der i vejledning til ansøgningspulje til, at det vurderes, om der fx kan tages udgangspunkt i et eksisterende chat- og/eller telefonrådgivningstilbud for unge i mistrivsel, som udvides med kompetencer og kapacitet til også at kunne rådgive unge i usunde relationer eller udsatte for vold fra en kæreste.

Desuden fremgår det af kriterierne for ansøgningspuljen, at det vil blive vurderet, i hvilken grad projektet bygger på gode erfaringer og metoder fra tilsvarende ambulante indsatser og målgrupper.

Det bemærkes, at det af vejledning til ansøgningspulje fremgår, at der ikke kan opnås støtte til drift af eksisterende aktiviteter.
Dermed er det muligt at tage udgangspunkt i eksisterende tilbud, så længe der eksempelvis søges støtte til, at udvide, styrke eller forankre eksisterende tilbud i overensstemmelse med de i vejledning til ansøgningspuljens fastsatte kr.

Spørgsmål 4 (modtaget d. 6. marts 2019)

Skal kravet om geografisk spredning forstås som et ønske om, at tilbuddet skal etableres i et bestemt antal byer i Danmark?

Svar:
Af vejledning til ansøgningspulje fremgår det, ”at tilbuddet skal en vis geografisk spredning, og ansøgere skal beskrive, hvordan det sikres, at der kan tilbydes rådgivning og netværkstilbud med en vis geografisk spredning, så unge i forskellige dele af landet kan gøre brug af netværkstilbuddet.”

Det er ikke et krav, at tilbuddet etableres i et bestemt antal byer i Danmark, men den geografiske spredning lægges til grund i vurderingen af indkomne ansøgninger.

Spørgsmål 5 (modtaget d. 13. marts 2019)
 
Hvor detaljeret skal medarbejdernes kompetencer beskrives, og hvor går grænsen for, hvilke medarbejdere der skal vedlægges CV’er på? Hvordan skal vi beskrive kompetencerne på medarbejdere, som ikke er ansat endnu, og hvis ansættelse afhænger af at vi får puljen?

Svar:
Af vejledning til ansøgningspulje fremgår det, at det er et krav til ansøgninger, at de indeholder en kort beskrivelse af ”medarbejderes (ansatte og evt. frivilliges) kvalifikationer og kompetencer herunder evt. planer om opkvalificering, samt erfaringer med arbejde med målgruppen og/eller lignende tilbud.”
Det fremgår desuden, at indkomne ansøgninger vil blive vurderet på ”om projektets medarbejderes (ansatte og evt. frivillige) kvalifikationer og kompetencer herunder evt. planer om opkvalificering, samt erfaringer med arbejde med målgruppen og/eller lignende tilbud, vurderes at understøtte projektets gennemførelse.”
 
Der opfordres til, at der vedlægges detaljerede, relevante CV’er på de medarbejdere, som er i direkte berøring med projektet. Det kan ligeledes være relevant at vedlægge CV’er på ledere o.lign. som har en superviserende rolle eller på anden vis er ansvarlig for projektets gennemførelse.
Ligestillingsafdelingen har forståelse for, at visse medarbejdere endnu ikke er rekrutteret. Her opfordres der til, at det beskrives, hvilke kompetencer som pågældende medarbejdere forventes at have, og hvilke kompetencer som vil lægges til grund for rekrutteringen. Desuden opfordres der til, at det beskrives, hvilken eventuel opkvalificering, der påtænkes til eksisterende og eventuelle nye medarbejdere.

Spørgsmål 6 (modtaget d. 13. marts 2019)
 
Vi ønsker at indgå en samarbejdsaftale med andre organisationer. Vi vedlægger samarbejdsaftalen som bilag. Hvor detaljeret skal samarbejdsaftalen være?

Svar:
Af vejledning til ansøgningspulje fremgår det, at det er et krav til ansøgninger, der udarbejdes som et partnerskab mellem flere organisationer, at ”der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de involverede i partnerskabet. Samarbejdsaftalen, som skal være underskrevet af alle parter, vedlægges ansøgningen som bilag.” Det er desuden et krav at tilbuddet har én hovedansøger.
 
Det fremgår desuden af vejledningen, at ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af ’Aktiviteter og tidsplan’, hvori det skal fremgå ” hvem der i partnerskabet er ansvarlig for hvilke aktiviteter, samt hvordan de enkelte aktiviteter hænger sammen”, og en beskrivelse af ’Organisering og ledelse’, hvori ”projektets organisering og ledelse fx projektleder, antal ansatte og frivillige, ansvars- og opgavefordeling i projektet, samarbejdsparter og partnerskab i projektet mv.” skal beskrives.
 
Da en ansøgning vil indeholde en detaljeret beskrivelse af aktiviteter, tidsplan og projektets organisering herunder ansvars- og opgavefordeling, er det ikke et kriterie, at en vedlagt samarbejdsaftale også indeholder en sådan beskrivelse.
Det bør dog af samarbejdsaftalen tydeligt fremgå, at denne forpligter samarbejdspartnerne på at samarbejde efter den i ansøgningen beskrevne tidsplan samt ansvars- og opgavefordeling. Der kan med fordel henvises til ansøgningens projektbeskrivelse.