Spring til indhold

Ligestillingsminister forenkler regler om ligestillingsredegørelser

25.04.2019  10:21
Folketinget vedtog i dag en forenkling af reglerne om ligestillingsredegørelser, som skal gøre redegørelserne mere relevante for kommuner, regioner og staten og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling.

Er der formuleret konkrete målsætninger om ligestilling, og hvordan ser det ud med kønsfordelingen i ledelse og i forhold til deltid og orlov? Det er nogle af de specifikke oplysninger som ligestillingsredegørelserne fremover skal indeholde, efter at Folketingets partier i dag vedtog en forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser.

”Formålet med lovændringen er at modernisere og forenkle ligestillingsredegørelserne, så de bliver mere relevante for kommuner, regioner og staten og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling,” forklarer ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Helt konkret betyder dagens vedtagelse af lovforslaget, at stat, regioner og kommuner i fremtiden bl.a. skal indberette, hvorvidt der er formuleret en målsætninger for ligestillingsarbejde og det nærmere indhold af disse. Samtidig ophæves kravet til kommuner og regioner om at indberette om kønssammensætningen i udvalg m.v. og endelig øges tidsintervallet for indberetningen fra hvert andet år til hvert tredje. Med lovforslaget skal der først indberettes ligestillingsredegørelser i 2020.

Færre regler og mindre bureaukrati
Lovændringen om at forenkle indberetning af ligestillingsredegørelserne følger op på regeringens regelforenklingskampagner ”Meld en regel” og ”Udfordringsretten”, hvor en række kommuner har ønsket, at ligestillingsredegørelserne forenkles, og at indberetningerne sker med længere intervaller, da det opleves som en administrativ byrde. Ønsker som altså nu bliver imødekommet

Kravet til ressortministrene om at udarbejde en samlet rapport på baggrund af de underliggende myndigheders redegørelser ophæves også. Ligestillingsministeren vil som hidtil offentliggøre en rapport, der samler resultaterne af ligestillingsredegørelserne på tværs af myndigheder.

”Redegørelserne skal fortsat være et værktøj til opfølgning på ligestillingsindsatsen i det offentlige. De skal være et anvendeligt redskab, og de skal kunne inspirere myndighederne og danne udgangspunkt for en mere strategisk drøftelse af ligestillingsindsatsen,” pointerer Eva Kjer Hansen.

 

For yderligere information:
Morten Kaus, presserådgiver, 20 53 17 04
 

 

FAKTA:
I Ligestillingslovens §4 forpligtes offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Med ligestillingslovens § 5 og 5a forpligtes kommuner, regioner og staten til at indberette en ligestillingsredegørelse, der følger op på deres arbejde med ligestilling.

I 2017 indberettede 137 statslige institutioner, samt alle 98 kommuner og fem regioner, ligestillingsredegørelser. Resultaterne af ligestillingsredegørelserne kan findes på ”ligestillingidanmark.dk”

Med de nye ændringer skal stat, regioner og kommuner fremadrettet indberette om, hvorvidt der er formuleret målsætninger for arbejdet med ligestilling.

Der skal endvidere indberettes om kønsfordelingen på relevante ledelsesniveauer og  på personaleområdet i øvrigt fx i forhold til deltid og forældreorlov.

Samtidig ophæves kravet til kommuner og regioner om at indberette om kønssammensætningen i udvalg m.v. efter § 10 a.

Endelig ophæves kravet til ressortministrene om at udarbejde en samlet rapport på baggrund af de underliggende myndigheders redegørelser.

Tidsintervallet for indberetningen øges fra hvert andet år til hvert tredje.

Loven træder i kraft den 1. maj 2019. Lovforslaget betyder, at der ikke skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2019, men først i 2020.