Spring til indhold

Tiden er kommet til at Danmark får en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi

02.05.2016  11:23
Ambassadør Peter Taksøe-Jensen har i dag offentliggjort sin rapport om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen har i dag offentliggjort sin rapport om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.

”Tiden er nu kommet til, at Danmark skal have en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Den kan give et samlet bud på, hvordan Danmark skal prioritere, fokusere og samtænke vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske indsatser. En sådan strategi vil være et godt afsæt til en årlig debat med Folketinget – og med alle de danskere, der er interesserede og involverede i udenrigspolitik.

Regeringen hilser udredningen velkommen. Den kommer med en god analyse af den vej verden bevæger sig og giver samlet analyse af  Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Regeringen gjorde det allerede i regeringsgrundlaget klart, at vores ambition er, at Danmark skal være en aktiv partner internationalt med et stærkt engagement.

Regeringen vil nu arbejde videre med at udforme politik og initiativer. Jeg er glad for, at ud-redning bakker op om regeringens tilgang til økonomisk diplomati. Strategiske partnerskaber med vækstlandene er vigtige, men det er også centralt med en bredere geografisk tilgang, der fokuserer endnu mere på vores største samhandelspartnere. Den nye Tysklands-strategi og den forøgede eksportfremmeindsats i USA er gode eksempler på, at det økonomiske diplomati under denne regering skal understøtte danske virksomheder på både de nye og de største markeder. Jeg er også glad for Peter Taksøe-Jensens overordnede anbefalinger om, at Dan-mark skal have fokus på nærområderne og indtænke migration og sikkerhedspolitik i bistanden til andre lande. Det er lige præcis den vej, jeg ønsker at gå – og det går fint i spænd med den strategi, vi allerede har lagt.

Ligeledes er jeg glad for, at udredningen understreger, at Danmarks udenrigspolitik skal hvile på et værdibasseret grundlag om retsstatsprincipper, menneskerettigheder og bidrage til glo-baludvikling og mindske fattigdom gennem bæredygtig vækst,” siger Kristian Jensen.

Baggrund
Regeringen besluttede i september 2015 at iværksætte et udenrigspolitisk udredningsarbejde, således som det fremgår af regeringsgrundlaget.

Ifølge kommissoriet skal udredningen:

  • Afdække Danmarks strategiske interesser
  • Præsentere et samlet strategisk bud på kerneopgaver og prioriteter til fremme af Danmarks interesser
  • Præsentere et samlet bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik

Udredningsarbejdet blev lanceret den 15. september 2015 under ledelse af Danmarks am-bassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har ydet sekretariatsbistand til udrederen. En ekstern følgegruppe med 20 medlemmer fra forsk-ningsmiljøet og organisationer har desuden bidraget med input til rapporten. Derudover har udrederen afholdt en række debatarrangementer om arbejdet og afholdt møder med ordfø-rerne fra de politiske partier. Udredningen skal bl.a. indgå i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig efter 2017 og i grundlaget for en ny udviklingspolitisk strategi i 2016.

Link til udredningen, sammenfatning og kommissorium

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124 ell. særlig rådgiver Peter Høyer, tlf. 61979042