Spring til indhold

Udenrigsministeriet offentliggør konsulentanalyse af de handelsøkonomiske konsekvenser af Brexit

16.06.2017  18:56
Analysen viser, at Brexit vil have negative effekter på dansk eksport.

Udenrigsministeriet juni 2017

Udenrigsministeriet offentliggør konsulentanalyse af de handelsøkonomiske konsekvenser af Brexit

Analysen viser, at Brexit vil have negative effekter på dansk eksport.

På bestilling af Udenrigsministeriet har konsulenthuset Copenhagen Economics udarbejdet en analyse om de mulige konsekvenser for Danmarks handel med Storbritannien og resten af verden efter Brexit. Analysen konkluderer, at omkostningerne for handel med Storbritannien vil stige, særligt som følge af tekniske handelshindringer, told og toldadministration. De højere handelsomkostninger vil have en nega-tiv effekt på dansk eksport og import, og ventes derfor at føre til et lavere dansk BNP i forhold til, hvis Storbritannien var forblevet i EU.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:
”Regeringen har sagt fra starten, at Brexit vil få negative konsekvenser – også for Danmark og danske virksomheder. Derfor er analysens resultat heller ikke overraskende.

Frihandel handler ikke bare om at afskaffe told. Det er mindst lige så vigtigt at fjerne andre handelshin-dringer. Det har vi gjort i EU ved bl.a. at lave fælles regulering og standarder og nedlægge toldskranker, så handlen glider let. Det gør EU’s indre marked og toldunionen helt unik. Og derfor har det stor betyd-ning for danske virksomheder, at UK har valgt at træde ud af verdens mest avancerede frihandelssamar-bejde.”

Analysen fra Copenhagen Economics opstiller tre scenarier for den fremtidige handelsrelation mellem EU og Storbritannien: 1) et EØS-lignende scenarie, der fx kan sammenlignes med EU’s handelsrelation til Norge, 2) en gennemsnitlig frihandelsaftale og 3) et scenarie uden en frihandelsaftale, hvor samhandel sker på WTO-vilkår.

”Den britiske regering har desværre indtil videre selv udelukket den tættest mulige handelsrelation i form af EØS-modellen, som gælder for bl.a. Norge. Det er ærgerligt, men vi må respektere de britiske ønsker. Vi håber derfor på det næstbedste – en dyb og omfattende frihandelsaftale. Men uanset hvor omfattende en aftale, vi ender op med, må vi desværre indstille os på, at det ikke bliver det samme tætte handelsfor-hold, som vi kender i dag. Derfor er det også en central prioritet for regeringen og EU at styrke handlen med fx Japan og Kina, så mulige negative konsekvenser vil blive afbødet mest muligt”, siger Samuelsen.

Analysen konkluderer, at omkostningerne for handel med Storbritannien ventes at stige i alle tre scenari-er, med negative konsekvenser for dansk eksport og import til følge. Af den grund ventes de handels-mæssige konsekvenser af Brexit at føre til et lavere dansk BNP i forhold til en situation, hvor Storbritanni-en var forblevet medlem af EU. Analysen estimerer, at den negative BNP-effekt på lang sigt ventes at være fra 0,2 pct. i det tætteste EØS-scenarie til 1,2 pct. i scenariet, hvor handlen vil skulle ske på WTO-vilkår. Størstedelen af den negative BNP-effekt kan ifølge analysen tilskrives voksende tekniske handels-hindringer som fx forskelle i produktregulering og godkendelser mellem EU og UK, og altså ikke told. Det-te demonstrerer den store betydning de fælles regler i det indre marked har haft for at sænke omkost-ningerne ved handel. 

”Fra dansk side er der ingen tvivl om, at vi hellere havde set, at Storbritannien ikke forlod EU. Men nu må vi se fremad. Regeringen vil arbejde hårdt for at sikre danske interesser i de kommende forhandlinger. Vi vil arbejde målrettet på at sikre størst mulig adgang til det britiske marked, og her skal vi selvsagt være særligt opmærksomme på de sektorer, hvor vi handler meget med Storbritannien, og hvor Brexit kan have størst betydning. Det gælder bl.a. fødevareområdet. Samtidig skal vi sikre, at danske virksomheder ikke i fremtiden bliver udsat for unfair konkurrence fra britiske virksomheder”, fortsætter Samuelsen.

 

 

Baggrund: Om Copenhagen Economics’ analyse af Brexits handelsøkonomiske konsekvenser for Dan-mark
Som led i regeringens kortlægning af danske interesser i forbindelse med Brexit har Udenrigsministeriet anmodet Copenhagen Economics om at udarbejde en analyse af de handelsmæssige konsekvenser af Storbritanniens udtræden af EU.

Der er stor kompleksitet forbundet med at beregne de langsigtede økonomiske konsekvenser af mulige fremtidige handelsscenarier ml. UK og EU27, og derfor er der også betydelig usikkerhed forbundet med de specifikke estimater. Herudover bygger analysen på ’gennemsnitsscenarier’, som udspænder et mu-ligt udfaldsrum for de fremtidige handelsrelationer. Det er dog fortsat uvist, hvordan det fremtidige han-delsforhold præcist vil komme til at se ud. 

Analysen tager udgangspunkt i en global generel ligevægtsmodel (CGE-model) med handelsdata fra GTAP-databasen. Analysen vurderer ikke specifikt konsekvenserne af mulige ændringer i Storbritannien som følge af Brexit på en række politikområder, herunder skat, statsstøtte, landbrugsstøtte, offentlige udbud, intellektuel ejendomsret, fri bevægelighed, adgang til britisk farvand for fiskere mv.  Analysen ser ligeledes ikke på de praktiske overgangsproblemer i forbindelse med den kommende britiske udtræden af EU. Alt sammen faktorer, der også vil kunne påvirke danske virksomheders muligheder for fremtidig eksport til det britiske marked og konkurrencesituationen i forhold til Storbritannien.