Spring til indhold

Udvikling af værdikæder kan fremme vækst og beskæftigelse

25.08.2016  14:53
Støtte til udvikling af værdikæder har været en komponent i Danidas indsats indenfor vækst og beskæftigelse siden 2002. En ny evaluering konkluderer, at der generelt har været en betydelig effekt af disse programmer og kommer med anbefalinger til hvordan indsatserne fremover kan styrkes yderligere.

Værdikædeindsatser sigter mod at fremme forbindelsen mellem f.eks. landrugsproducenter, forarbejdnings- og eksportvirksomheder ’fra jord til bord’ indenfor specifikke produkter, såsom bønner, kaffe eller frugt. En ny uafhængig evaluering har vurderet indsatsen indenfor en række Danida-finansierede bilaterale værdikædeprogrammer i Afrika, Østeuropa og Latinamerika. Et centralt formål med evalueringen har været at uddrage erfaringer med henblik på fremadrettet at styrke Danidas arbejde med værdikæder.

Evalueringen konkluderer, at effekten af værdikædeprogrammerne generelt har været høj. En række af programmerne kan fremvise betydelig øget produktion og indtægter for landbrugsproducenter og mindre virksomheder som følge af indsatsen. Men resultaterne varierer og der er programmer, der ikke kan fremvise de samme positive effekter. Kombinationen af rådgivning og finansiel støtte har været et effektivt middel til at forøge produktion og indtjening på kort sigt, mens de langsigtede effekter er mere usikre.

Evalueringen fremhæver, at Danidas tilgang til at støtte værdikæder har varieret en del mellem programmerne, men denne fleksible tilgang har overvejende været en fordel. Evalueringen vurderer imidlertid, at en række af indsatserne har været for ensidigt fokuseret på landbrugsproduktion i stedet for at tage udgangspunkt i en markedsorienteret tilgang på baggrund af en analyse af behovene i hele værdikæden.

Evalueringen anbefaler, at Danida fortsat støtter udvikling af værdikæder, men bliver bedre til at foretage en vurdering af hvordan støtten skal tilpasses de konkrete omstændigheder. Evalueringen fremkommer ligeledes med en række anbefalinger til hvordan Danida fremover skal planlægge sin støtte til udvikling af værdikæder.

Evalueringen blev udført af det danske firma Orbicon i samarbejde med det hollandske Wageningen UR. Udenrigsministeriet hilser evalueringens bidrag til erfaringsopsamling velkommen. Der er allerede sket en tilpasning i retning af mere markedsorientering af nyere værdikædeindsatser i forhold til de tidligste programmer omfattet af evalueringen. Det er positivt, at programmerne har haft en række umiddelbare effekter, og Udenrigsministeriet vil anvende de tværgående erfaringer indsamlet gennem evalueringen i planlægningen af fremtidige indsatser for også at styrke vækst og beskæftigelse på længere sigt for landbrugsproducenter og mindre virksomheder.

Den fulde evaluering og et dansk resumé kan downloades fra evaluering.um.dk.

For yderligere oplysninger kontakt Danidas Evalueringskontor, Chefrådgiver Lars Christian Oxe (tlf. 33921085).