Spring til indhold

Vareeksporten eksklusive skibe, fly og brændsler faldt 2,4 pct. i august 2021. Årsstig-ningstakten steg til 4,0 pct.

11.10.2021  10:53
I august 2021 faldt den del af vareeksporten, som krydser dansk grænse, eksklusiv energivarer, skibe og fly, 2,4 pct. i forhold til juli, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse af Udenrigshandelsstatistik-ken fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 4,0, pct. fra 2,7 pct. i forrige måned. De seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede vareeksport eksklusiv brændsler, skibe og fly faldet 2,2 pct. i forhold til tre måne-der forud.

Faldet i vareeksporten i august i forhold til juli kan især henføres til store fald i afsætningen til USA og Storbritannien, som ikke er blevet kompenseret at stigninger på andre markeder. Faldet til Storbritan-nien skyldes primært maskiner, formentlig vindmøller, mens faldet til USA primært kan henføres til fald i eksporten af kemikalier, hvor lægemidler udgør en stor andel.

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.


* Faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. Kilde: DST. 9. august 2021. UHV1, UHV2 og UHV3.

Det bemærkes, at opgørelsen i Udenrigshandelsstatistikken for varer adskiller sig fra opgørelsen i beta-lingsbalancen, hvor der for august er konstateret et fald på 2,1 pct. for den del af vareeksporten, som krydser dansk grænse og et fald på 1,8 pct. for den samlede vareeksport. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller [email protected]