Spring til indhold

Hvad gør fagforeningerne for at fremme ligestilling?

04.04.2019  07:00

På det seneste har Djøf, Lederne og IDA sat fokus på ligestilling på ar-bejdsmarkedet. Det er positivt, at fagforeningerne sætter ligestilling på dagsordenen, for på trods af, at Danmark ifølge Verdensbanken er ét af kun seks lande, der lovgivningsmæssigt har fuldstændig ligestilling på ar-bejdsmarkedet, er vi stadig ikke i mål. Der skal andet end lovgivning til.

Djøf, Lederne og IDA repræsenterer både nutidens og fremtidens ledere, som har muligheden for aktivt at fremme ligestillingen i de virksomheder, organisationer og institutioner, hvor de arbejder til dagligt.

Jeg vil derfor gerne høre, hvad I som organisationer gør for at aktivere jeres medlemmer og hjælpe ligestillingen på vej mellem dem.

Djøf har for nyligt lanceret ”Ligestillingsløftet”, hvor politikere skal
forpligte sig til at arbejde målrettet med ligestilling bl.a. for flere kvinder i ledelse. Der er bestemt behov for flere kvinder i ledelse med kun ca. 15 pct. kvinder på direktionsgangene og 19 pct. i bestyrelseslokalerne. Så hvad gør Djøf for, at deres medlemmer gør op med de forældede fore-stillinger om, hvem der kan være leder, og ikke blot rekrutterer i lukkede netværk?

Lederne har foreslået at øremærke 16 uger af den dagpengeberettigede forældreorlov til hver forælder. I dag tager få fædre tager den orlov, de har ret til – selvom det er med fuld løn. Og de oplever, at arbejdsgiverne ser orloven som et problem. Hvad gør Lederne for, at deres medlemmer er med til at fremme en kulturændring, og at de mandlige ledere selv går forrest og benytter orlovsmulighederne?

IDA har for nyligt offentliggjort en analyse af den kønsbestemte lønfor-skel blandt deres privatansatte medlemmer. Den viser bl.a., at nyuddan-nede kvindelige ingeniører tjener ca. 1.300 kr. mindre om måneden end deres nyuddannede mandlige kolleger. På trods af at vi har en lov, der forpligter virksomhederne til at yde mænd og kvinder lige løn for arbejde af samme værdi. Hvad gør IDA for følge op på undersøgelsen, så lederne blandt deres medlemmer arbejder for at gøre op med den lønforskel?

Jeg arbejder hver dag med at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Mange af barriererne for at komme i mål med ligestillingen hand-ler om kulturen på de enkelte arbejdspladser. Eksempelvis at en kvinde – bevidst eller ubevidst – har sværere ved at komme i betragtning til en le-derstilling, lønforhøjelse eller bare få samme startløn som sin mandlige kollega, eller at det ikke er en naturlig del af kulturen, at en mand tager orlov, når han bliver forælder.

Jeg vil derfor gerne høre, hvilke initiativer I i organisationerne tager for at aktivere jeres medlemmer, og jeg vil meget gerne samle dem som inspira-tionsmateriale til brug for andre.

Vi skal videre med ligestillingen, og jeg tror, at de gode eksempler kan blive en stor hjælp til at skubbe på den kulturændring, som vi har brug for.

Med venlig hilsen

 

   Eva Kjer Hansen

 

For yderligere kontakt:
Morten Kaus, Presserådgiver. Tlf.: 20531704, mail: morkau@um.dk