Spring til indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2020 blev udsat til 2021 på grund af corona restriktioner.

Referat af UMP’s ordinære generalforsamling den 22. oktober 2019

Formanden, Niels Pultz, åbnede generalforsamlingen og bød de 118 fremmødte medlemmer velkommen.
Formanden henviste til den udsendte indkaldelse med dagsorden, bilagt formandens skriftlige beretning samt regnskab for 2017/18. Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne forenings-år (1.10.2018-30.9.2019) og planer for det kommende år. Bilag 1.
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne forenings-år. Bilag 2
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og 6 medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

Ad  1: Bestyrelsen indstillede, at Erik Fiil  blev valgt som dirigent, og at Margit Kristensen blev valgt som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og gav herefter ordet til formanden.

Ad  2: Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning om UMP’s virke i det forgangne år. Han knyttede nogle yderligere bemærkninger til sin beretning:
Mødetidspunktet havde i det forløbne år været kl. 14.00 med henblik på at kunne afholde mødet inden for normal arbejdstid, dvs. slutte kl. 16.00, hvor personalet i Eigtveds Pakhus normalt har fri. På grund af vanskelighederne ved at få et lokale stillet til rådighed til møderne kl. 14.00, har bestyrelsen efter aftale med Pakhuset og det relevante kontor i UM besluttet at gå tilbage til at afholde mødet kl. 15.00-17.00. Det vil så betyde, at der skal bruges flere penge til betaling af overarbejde, hvilket kassereren vil komme nærmere ind på under gennemgangen af regnskabet.
Herefter kom formanden ind på foreningens aktiviteter.
Det er kutyme at have tre oplæg fra foredragsholdere i såvel forårs- som efterårssæsonen. Det har ikke været noget problem at finde foredragsholdere, men bestyrelsen hører gerne om temaer/emner, som ønskes taget op.
Med hensyn til aktiviteter udenfor UM opfordrede formanden også til forslag, som bestyrelsen kunne tage op.
Formanden henviste til, at antallet af medlemmer var svagt faldende, hvilket var klart i tråd med, at antallet af medarbejdere i UM havde været faldende gennem flere år. Det vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år. Formanden håbede, at nuværende medlemmer kunne være aktive ”ambassadører”, som anbefalede foreningen til nye emner til medlemskab.
Kommentarer til formandens beretning:
Michael Bendix: Foreningen havde 400 medlemmer, da han gik af som formand. Foreslog, at man måske kunne få nuværende medarbejdere i UM til at deltage i møderne, hvis vi kunne få ministre fra andre ministerier til at komme med aktuelle oplæg. Nye emner: Dansk Flygtningenævns nye generalsekretær, den økonomiske situation ovenpå Brexit samt aktuelt om Grønland.
Formanden takkede for forslagene. Det er en god idé at prøve at aktivere den nuværende tjeneste, bestyrelsen ville overveje, hvordan det kunne gøres. Med hensyn til den nye generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp er det på nuværende tidspunkt for tidligt, men formanden havde haft kontakt med hende og aftalt at genoptage kontakten om 1-2 år. Nyt om Brexit og økonomi er en fin idé. Grønland og den arktiske situation er i pipeline.
I øvrigt fylder Udenrigsministeriet 250 år til næste år, og bestyrelsen håber på kunne gennemføre en aktivitet i den anledning.
Niels-Jørgen Schelde: Danmark har nu fået en højt placeret EU-kommissær og det kunne være interessant at få Margrethe Vestager som foredragsholder.
Fatima Olsen: Undrede sig over, at det faldende medlemsantal blev anset som et problem i betragtning af, at vi sad sammenpresset til generalforsamlingen.
Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.

Ad  3: Dirigenten konstaterede, at regnskabet var lovformeligt underskrevet af kasserer og revisor og gav herefter ordet til kassereren: På grund af det faldende medlemsantal er indtægten fra kontingenter tilsvarende faldende samtidig med, at udgifterne til personale (overarbejde) er stigende. Arrangementerne i UM medfører et mindre tab. Egenkapitalen ved indgangen til det nye forenings-år udgjorde 184.437,55 kr.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation af generalforsamlingen. 

Ad 4: Bestyrelsen indstillede på baggrund af det fremlagte regnskab uændret kontingent som følger: 100 for medlemmer og 50 kr. for ægtefæller/gæster. Opkrævning af kontingent vil blive udsendt ca. 1. november.
Generalforsamlingen godkendte dette punkt med akklamation.

Ad 5: Der var hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne indkommet forslag.

Ad 6: Formand og bestyrelse samt stod til rådighed for genvalg. Alle blev valgt med akklamation. Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

Ad 7: De to suppleanter stod til rådighed for genvalg. Bestyrelsen foreslog yderligere en suppleant, Niels Walløe. Dermed vil der være 3 suppleanter i det kommende år Der var ikke yderligere forslag fra salen.
Alle blev valgt med akklamation.

Ad 9: Der blev ikke bragt noget op under dette punkt.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og for at have gennemført generalforsamlingen på 30 minutter.

 
   
   

Dirigent: Erik Fiil

Referent: Margit Kristensen

Bestyrelsens konstituering:
Niels Pultz - formand
Carsten Schmidt - næstformand
Jørgen A. Hansen - kasserer
Anne Beck - sekretær
Kaj Blegvad Andersen - medlem
Margit Kristensen - medlem
Birgitte Møller - medlem

Helle Halvorsen - bestyrelsessuppleant
Ulla Munksø - bestyrelsessuppleant
Niels Walløe - bestyrelsessuppleant


Lars Bruun Rasmussen - revisor
Poul-Erik Damgaard - revisorsuppleant