Spring til indhold

Efter databeskyttelsesforordningens (1) artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig:

Formålene med behandlingen

 UdenrigsEdit the Component Properties.ministeriet behandler dine personoplysninger for at danne et samlet overblik over danskere i udlandet, og så vi kan kontakte dig i tilfælde af en krise i det land, du er tilmeldt for.

Hvilke kategorier af oplysninger bliver registreret?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

-       Almindelige personoplysninger som navn, kontaktoplysninger og overordnede rejseoplysninger, herunder hvorvidt du rejser alene eller med andre.

Er der andre modtagere af mine oplysninger?

Udenrigsministeriet vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til andre danske myndigheder på baggrund af en specifik anmodning herom fra en anden myndighed. Videregivelsen vil ske i overensstemmelse med de almindelige regler i lovgivningen for videregivelse af oplysninger mellem myndigheder. Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

For at yde den bedst mulige bistand til dig, f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fængsling i udlandet eller anvisning af plads på et særfly, vil Udenrigsministeriet, når saglige grunde tilsiger det, videregive personoplysninger til udenlandske myndigheder eller samarbejdspartnere i Danmark eller udlandet.  
 
Hvor længe opbevares mine oplysninger?

Udenrigsministeriet opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger indtil 2 uger efter udløb af din registrerede rejseperiode. Hvis du er fastboende opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 12 måneder efter registrering. Udenrigsministeriet kan dog opbevare dine personoplysninger længere fx i tilfælde af en krise, når det er nødvendigt for at varetage vores opgaver og forpligtelser som offentlig myndighed.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet eller arkiveret efter reglerne i arkivlovgivningen, medmindre Udenrigsministeriet er forpligtet til at opbevare oplysninger i medfør af andre regler.

Retsgrundlag

Udenrigsministeriet yder konsulær bistand på grundlag af § 1, stk. 3, i lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983 med senere ændringer.

Dine rettigheder

I forbindelse med Udenrigsministeriets behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du ministeriet?

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget om dig. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Mail: um@um.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • E-mail: dpo@um.dk
  • Brev: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiveren”.

Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dette er en automatisk e-mail, der ikke kan besvares. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til bbb@um.dk

Med venlig hilsen
Udenrigsministeriet

 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

 

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk