Spring til indhold

Tale til samråd vedrørende kammeradvokatens forvaltningseftersyn

Indledning

Tak for ordet og tak til udvalget.

I dag vil jeg orientere Folketinget om, at jeg har modtaget Kammeradvokatens ”Forvaltningseftersyn af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens sagsbehandling af nogle specifikke sagsforløb”.

Udenrigsministeriet bestilte rapporten sidste efterår, efter en bemærkelsesværdig håndtering af en række sager på fiskeriområdet. Min forgænger og jeg har løbende orienteret ordførerkredsen om udviklingen i arbejdet med rapporten. Nu foreligger rapporten, og den vil blive offentliggjort i en anonymiseret version, som jeg også vil oversende til udvalget.

Som min forgænger har orienteret ordførerkredsen om, var anledningen til at igangsætte Kammeradvokatens arbejde meget konkret. Nemlig, at Udenrigsministeriet i efteråret blev opmærksom på, at en medarbejder havde trukket politianmeldelser af fiskere tilbage.


Hvordan er forvaltningseftersynet udført?
Forvaltningseftersynet er gennemført ved, at Kammeradvokaten har fået adgang til relevante sagsakter, sagsbehandlingssystemer og et antal relevante medarbejderes e-mailarkiver. Kammeradvokaten har gennemgået både livemiljø og back-up. Det samlede datamateriale har omfattet ca. 785.000 dokumenter og rapporten fylder ca. 250 sider.
Formålet har været at få belyst syv konkrete sager, hvor der var opstået mistanke om, at der var foregået korruption eller andre forhold af strafferetlig karakter eller på anden vis disponeret kritisabelt, herunder manglende betjening af Rigsrevisionen. Det er vigtigt at slå fast, at der således ikke er tale om, at Kammeradvokaten har gennemgået hele styrelsens forvaltning.

Da undersøgelsen har haft en række konkrete sager som omdrejningspunkt, er der ikke fastlagt et generelt begyndelsestidspunkt for forvaltningseftersynet og de undersøgte tidsperioder varierer derfor på tværs af de undersøgte sagsforløb.

I enkelte sagsforløb er der tråde tilbage til 2012 og 2013 og undersøgelsens generelle sluttidspunkt er fastsat til den 6. oktober 2017.


De konkrete sager
Forvaltningseftersynet har omfattet specifikke sagsforløb, som er udvalgt til nærmere undersøgelse på grund af konkrete indikationer om forkert og muligvis ulovlig sagsbehandling.

Der er for det første tale om sager, der relaterer sig til den daværende styrelses håndtering af politianmeldelser af fiskere. For det andet handler det om sager, der har med betjeningen af Rigsrevisionen som omdrejningspunkt.
Herudover blev vi i efteråret 2017 opmærksom på et par bemærkelsesværdige forhold i styrelsen, der krævede belysning. Lad mig fremhæve den sag, som i rapporten fremstår mest alvorlig.

Det drejer sig om, at man har undladt lukning af et fangstområde i januar 2015.

Styrelsen foretog i slutningen af januar 2015 en såkaldt Real Time Closure-kontrol i et fangst-område. Kontrollen viste, at fiskeriet i det pågældende område skulle lukkes, da andelen af ungfisk var for høj.

Til trods herfor besluttede styrelsen at undlade at lukke det pågældende område.
                                                                                    ***
Det er klart, at der her er tale om en særdeles alvorlig og bevidst tilsidesættelse af reglerne, som er helt uacceptabel.

Kammeradvokatens konklusioner
Kammeradvokatens konklusioner efterlader samlet set et meget nedslående og alvorligt billede af forvaltningen på fiskeriområdet.

Først og fremmest konkluderer Kammeradvokaten dog, at de ikke har fundet tegn på korruption eller andre strafbare forhold i den tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelse. De har desuden heller ikke fundet tegn på favorisering af bestemte fiskere i de undersøgte sagsforløb.

For det andet anbefaler Kammeradvokaten, at der igangsættes ansættelsesretlige skridt mod to medarbejdere. Dette er allerede sat i gang, men jeg kan i sagens natur ikke komme mere ind på dette af hensyn til medarbejdernes rettigheder i den forestående proces.

For det tredje konkluderer Kammeradvokaten, at den generelle forvaltning og administration i de områder, Kammeradvokaten har undersøgt i den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelse, har været mangelfuld og utilstrækkelig.

Kammeradvokaten konkluderer - og jeg citerer – at:

”Samlet efterlader forvaltningseftersynet indtrykket af en forvaltningskultur med grundlæggende og meget alvorlige mangler på overholdelse af kravene til styrelsens forvaltningsvirksomhed og i konsekvens heraf manglende overholdelse både af den regulering, som styrelsen har haft ansvaret for at forvalte, og af almindelige krav til forsvarlig og lovlig sagsbehandling.”

Kammeradvokaten konkluderer desuden, at man i sin administration har været meget imødekommende over for fiskerierhvervet og bevidst har set bort fra regler, som fx var uhensigtsmæssige for erhvervet, eller som konkret vurderedes at føre til politisk uacceptable resultater.

Kammeradvokaten finder også, at der er meget begrænset og fejlbehæftet journalisering, og i endnu mindre omfang er der taget notat ved væsentlige sagsskridt, i overensstemmelse med reglerne herom.

Styrelsen har endvidere i en lang række situationer tilsidesat pligten til at undersøge det retlige og faktiske grundlag for de beslutninger og afgørelser, som styrelsen træffer, hvilket blandt andet har ført til mangelfulde besvarelser af Rigsrevisionens spørgsmål.

Styrelsens praksis og retningslinjer har desuden ikke været nedfældet, hvilket har ført til uens og direkte modstridende praksis.


Afrunding - hvad gør vi fremadrettet?

Det er klart, at jeg nu vil prioritere, at der bliver fulgt op på Kammeradvokatens rapport.

Opfølgningen vil have tre elementer:

1) Først og fremmest vil rapporten have den konsekvens, at der bliver fulgt ansættelsesretligt op de steder, hvor Kammeradvokaten anbefaler det.
2) Med udgangspunkt i rapporten vil der blive fulgt op på en række konkrete forhold, som fx spørgsmålet om gennemførsel af RTC-kontroller.
3) Kammeradvokatens kritik af forvaltningskulturen i styrelsen afspejler desværre en række af de samme temaer, som Rigsrevisionen og Deloitte også konkluderede.
En række tiltag er allerede sat i værk. Der er blevet oprettet en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. Og der er indsat en ny ledelse, der har fokus på den nødvendige ændring af administrationskulturen.

I forbindelse med Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration tilbage i august sidste år blev to ledende medarbejdere desuden flyttet.

Men der er fortsat en meget stor opgave foran os. Og jeg tager selvsagt Kammeradvokatens konklusioner meget alvorligt. Overordnet set bekræfter sagen mig grundlæggende i, at genopretningen af fiskeriområdet kommer til at være et langt sejt træk.

Derfor slutter sagen heller ikke her. Kammeradvokaten anbefaler nogle konkrete skridt i forhold til medarbejdere, og dem vil vi følge.

Men når jeg læser rapporten tænker jeg, hvordan kunne det her ske? Det mener jeg, at vi skal have set på, for det har vi brug for at få et svar på.

Derfor vil jeg sætte en undersøgelse i gang som opfølgning på Kammeradvokatens rapport.

Om 3 uger kommer Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet. Jeg har behov for at se denne rapport og få det fulde billede, før jeg tager samlet stilling til, hvordan den videre undersøgelse skal tilrettelægges.

Jeg vil vende tilbage til jer, når Rigsrevisionens beretning offentliggøres.

Tak for ordet.