Spring til indhold

Kina og Danmark i 65 års samarbejde

Fælles kronik af Wang Yi, Kinas udenrigsminister og Martin Lidegaard, Danmarks udenrigsminister bragt i Jyllands-Posten den 11. maj 2015.

På trods af den store geografiske afstand mellem Kina og Danmark, har vores to lande et venskab, der går langt tilbage i historien. Den 11.maj 1950 etablerede Danmark diplomatiske relationer med Kina som et af de første vestlige lande, og det gav nye muligheder for de dansk-kinesiske relationer.    

Igennem de sidste 65 år er forholdet modnet, og det er blevet underbygget af en stærk og voksende gensidig tillid. I 2008 påbegyndte vores to lande et omfattende strategisk partnerskab. Både i 2012 og i 2014 udvekslede vi statsbesøg, og det styrkede partnerskabet yderligere. 

Det praktiske samarbejde mellem vores to lande vokser fortsat til gensidig gavn. I 2014 oversteg samhandlen 10 milliarder USD (svarende til ca. 70 milliarder DKK). Det er mere end 3.500 gange højere end samhandlen i 1950. Det gør Kina til Danmarks største handelspartner i Asien. Danmark er et af de europæiske lande, som har mest handel og de største investeringer i Kina per indbygger. Mere end 40 byer, regioner og provinser i Kina er engageret i det direkte samarbejde med Danmark.

 

De mellemfolkelige og kulturelle forbindelser har også udviklet sig. Den danske forfatter H.C. Andersen er kendt i de fleste hjem i Kina, og Den Lille Havfrue kom på sin første udlandsrejse til verdensudstillingen i Shanghai i 2010. Den kinesiske nytårsfejring i Danmark og den danske kultursatsning i Kina er blevet modtaget med åbne arme i begge lande.

Det fælles universitetscenter, Sino-Danish Center for Research and Education i Beijing, fungerer som en platform for udveksling mellem studerende, forskere og eksperter. De nye kulturcentre i Beijing og København og Konfucius-institutterne er blevet nye broer for kulturudveksling.       

Vores samarbejde har også fået voksende strategisk betydning, som rækker ud over det bilaterale forhold. Kina lægger vægt på Danmarks rolle i EU, og anerkender den konsistente danske opbakning til frihandel som en vigtig del af EU's handelsrelationer. Danmark støtter, at Kina og EU indgår en investeringsbeskyttelsesaftale.

Kina og Danmark har også øget samarbejde og koordinering i internationale indsatser som fredsbevarende missioner og bekæmpelse af pirateri ved Somalias kyst. Begge tog del i transporten af kemiske våben fra Syrien og den ledsagende eskortering. Vi står sammen om at fordømme terrorisme under enhver form. Vi vil fortsætte med at gøre fælles front imod pirateri og styrke konsultationer og drøftelser om terrorbekæmpelse.

 

Gennem de sidste 65 år er de kinesisk-danske relationer støt gået fremad, også selvom der har været bump undervejs. Der er fortsat en enorm drivkraft og et rum for fortsat at styrke samarbejdet. I fremtiden vil vi fortsætte samarbejdet, og vi vil tage nytænkende skridt for at udnytte det fulde potentiale i vores brede strategiske partnerskab.

I dag benytter vi 65-års jubilæet for de diplomatiske relationer som en anledning til yderligere at konsolidere forholdet. Vi vil holde fast i vores gensidige respekt, lighed og fælles gavn, være bevidste om hinandens største interesser og forhindringer. Vi vil tage nøje hånd om vores forskelligheder i fælleskabets ånd. På dette fælles grundlag og efter disse principper vil vi fortsætte vores drøftelser og samarbejde om menneskerettigheder og styrke samarbejdet om retssikkerhed og transparens.

Vi støtter op om udvekslingen af unge mennesker landene imellem og vil opfordre til kulturel udveksling og samarbejde. Vi vil fastholde et oprigtigt venskab og partnerskab.  

Vi vil opgradere det dansk-kinesiske samarbejde med udgangspunkt i den økonomiske og sociale forandringsproces i hvert land. Et fælles arbejdsprogram vil danne rammen om konsolidering og udvidelse af det bilaterale samarbejde på traditionelle områder som søtransport, energi, beklædning og medicinalvarer.

 Vi vil støtte samarbejdet mellem vores virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner inden for teknologisk innovation som et centralt element i vores praktiske samarbejde. Vi vil dele vores teknologi og erfaringer inden for fødevare- og landbrugsområdet for at fremme bæredygtig og effektiv udvikling af landbruget i begge lande og forsyne vores forbrugere med sikre fødevarer af høj kvalitet. Vi vil lære af hinanden inden for grøn økonomi og økologi og fortsat udforske nye muligheder for vækst, og vi vil vedblive med at fremme innovation og produktivitet igennem vores bilaterale samarbejde. 

 Gennem det omfattende dansk-kinesiske strategiske partnerskab støtter vi samtidig partnerskab mellem Kina og Europa inden for fire vigtige hovedområder: Fred, vækst, reform og mellemfolkelighed. Kina og Danmark vil samarbejde om implementeringen af EU og Kinas strategiske 2020-dagsorden, styrke indsatsen i forhandlingerne om investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Kina og Europa, samt fremme udveksling af personer. Kina ser Danmark som en velkommen deltager i Den Asiatiske Infrastruktur Bank (AIIB). Vi vil begge bidrage til det nye Silkevejs-initiativ som led i samarbejdet mellem EU og Kina og for at personer, forretningssamarbejde, varer, kapital og teknologi kan flyde på tværs af det Euroasiatiske kontinent. Vi er klar til aktivt at fremme samarbejdet mellem Kina og de nordeuropæiske lande og til at styrke indholdet af samarbejdet mellem Kina og Europa.

I år er det 70-års jubilæum for grundlæggelsen af De Forenede Nationer (FN) og afslutningen på Anden Verdenskrig. Kina og Danmark benytter lejligheden til at styrke samarbejdet i FN og andre multilaterale institutioner i det internationale samfund og for i fælleskab at tage fat på globale udfordringer. Vi vil fremme denne nye form for internationalt samarbejde gennem samarbejde til gensidig gavn for at bidrage til verdensfred og fælles udvikling. Kina og Danmark bakker op om FN’s vigtige rolle i globale spørgsmål og støtter retfærdige og nødvendige reformer af FN på baggrund af bredest mulig konsensus. Vi anerkender, at klimaforandringerne er en af de største og mest presserende udfordringer for vores samfund. Kina og Danmark vil styrke dialog og drøftelser om klimaforandringspolitik og søge at opnå envirkeligt global og retligt bindende klimaaftale ved COP21 i Paris senere i år. Vi vil styrke vores samlede indsats for bæredygtige energisystemer og udvide samarbejdet på områder som energieffektivitet, vindenergi og vandteknologi. Vi er også enige om at støtte udviklingen af vedvarende energi i Afrika inden for rammerne af aftalen med FN’s Udviklingsprogram om teknologioverførsler til Afrika inden for vedvarende energi.

Der er sket meget i løbet af de sidste 65 år, og vi er fast besluttede på at drive samarbejdet yderligere fremad. Vi arbejder hånd i hånd for at tilføje endnu flere elementer til det omfattende dansk-kinesiske strategiske partnerskab, så det bliver en model for samarbejde mellem lande med forskellige historiske baggrunde, sociale systemer og udviklingstrin og kan tjene som et mønster for udbyggede relationer mellem Kina og de nordiske lande, mellem Kina og Europa og sågar for relationer mellem Kina og vestlige lande generelt.