Spring til indhold

Vi skal bekæmpe fattigdom ved at skabe arbejdspladser

Artikel i Jyllands-Posten den 8. marts af Mogens Jensen handels- og udviklingsminister.Det danske udviklingssamarbejde går gennem en fortsat prioritering af vækst og beskæftigelsesprogrammer.

Jeg indledte fra min første arbejdsdag en dialog med erhvervsliv, brancheorganisationer og de danske ngo'er, fordi de besidder vigtig viden om, hvordan både udviklingslandene og danske virksomheder vil kunne drage gavn af, at handel og udvikling tænkes bedre sammen. Jeg er derfor rigtig glad for tilkendegivelsen og opfordringen her i JP 26/2 fra Håndværksrådet, Landbrug & Fødevarer, DI, FTF og LO om, at vi bør gå sammen for at folde regeringens udviklingspolitiske strategi ud med henblik på at skabe anstændige arbejdspladser. Formålet med vores udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom. Vi skal generelt hjælpe, hvor behovet er størst. Der er typisk mest brug for bistand i de lande, der ikke har en tilstrækkelig stærk økonomi til selv at kunne udrydde den ekstreme fattigdom gennem en omfordeling af egne ressourcer. Det er i disse lande, at den globale omfordeling, som udviklingssamarbejdet er et udtryk for, primært skal gøre gavn. Jeg er dog åben for at drøfte, hvordan det konkret gøres, om vi i dag prioriterer rigtigt, og om vi har behov for at styrke, videreudvikle og nytænke de instrumenter, vi bruger til at skabe vækst og beskæftigelse. Jeg vil se frem til at høre nærmere om, hvordan og hvad erhvervsliv og fagbevægelsen kan spille konkret ind i et partnerskab for udvikling. Vi skal i vores generation udrydde den ekstreme fattigdom i verden. Ingen bør leve for under 1,25 dollar om dagen, som er den grænse for ekstrem fattigdom, man globalt er blevet enige om. Vi har allerede opfyldt FN's millennium development goals om at halvere antallet af ekstremt fattige inden 2015. Jeg vil arbejde for, at verdenssamfundet går sammen om nye ambitiøse globale bæredygtighedsmål i FN og udrydder den ekstreme fattigdom inden 2030.

Afgørende for sociale forandringer

Den danske strategi for udviklingssamarbejdet er rettighedsbaseret, det ligger fast, og Danmark er på mange måder et foregangsland, hvad angår rettigheder, også når det kommer til den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er jeg som socialdemokrat stolt af. Arbejdstagerrettigheder har herhjemme været afgørende for de sociale forandringer, vi har skabt, og for det velfærdssamfund, vi i dag sætter så meget pris på. Vi skal bruge vores erfaringer og knowhow aktivt i udviklings- og handelsarbejdet; både gennem danske organisationers arbejde i udviklingslandene, gennem støtte til internationale organisationer som ILO, gennem de danske bistandsinstrumenter og i vores kommercielle indsatser. Vi skal udnytte vores tilstedeværelse optimalt, særligt de steder, hvor udviklingslandene er på tærsklen til at blive mellemindkomstlande.  

Afsæt for de kommercielle bånd

Det vil være tudetosset ikke at udnytte, at vores langvarige udviklingsengagement har skabt et rigtigt godt afsæt for at styrke de kommercielle bånd. Vi skal hjælpe danske virksomheder bedre ind på nye vækstmarkeder, så de kan bidrage til at få udviklingen til at bide sig ordentligt fast og skabe arbejdspladser lokalt. Samtidig kan et fortsat dansk engagement bidrage til at fastholde danske arbejdspladser. Vi må ikke glemme, at mere end 700.000 danske job afhænger af vores eksport. Konkret har jeg besluttet at forlænge Danidas erhvervsinstrumenter, Danida Business Partnership og Danida Business Finance, i Vietnam og Egypten og at udvide instrumentet til Pakistan og Etiopien for netop at understøtte udviklingen i disse lande.  

Krydsfelt skal udforskes

Jeg er helt bevidst om, at der selvfølgelig er udfordringer i forhold til samtænkningen, men jeg ser ikke nogen modsætning mellem handel og udviklingssamarbejdet. Begge kan bidrage til at løse udviklingsudfordringer og skal understøttes af gode handelspolitiske aftaler, men krydsfeltet mellem områderne skal vi udforske og styrke yderligere til gavn for vækst og beskæftigelse både i udviklingslandene, på vækstmarkederne og i Danmark. Et permanent job er ofte den bedste vej ud af fattigdom. Det gælder naturligvis for de 75 millioner unge under 25, der i dag står uden job, men i lige så høj grad for en stor del af de mange millioner, der i dag ernærer sig gennem småjob og arbejde uden for den formelle sektor. Over de næste 15 år er der behov for at skabe 600 millioner job primært i Asien og Afrika syd for Sahara.  

Vigtigt med økonomisk vækst

Den fattigdomsorienterede målsætning for det danske udviklingssamarbejde går derfor også gennem en fortsat prioritering af vækst- og beskæftigelsesprogrammer, der kan styrke rammebetingelserne for den private sektor og for arbejdsmarkedets parter. Det er den økonomiske vækst, der skal bidrage til, at udviklingssamarbejdet på sigt bliver overflødigt. Jeg ser frem til at fortsætte dialogen og vil snarest muligt invitere de fem organisationer til en snak om mulighederne for, at vi kan tage indsatserne videre.