Spring til indhold

Handels- og investeringsministerens tale ved Lægemiddelindustriforeningens nytårskur

Handels- og investeringsministerens tale ved Lægemiddelindustriforeningens nytårskur den 27. januar 2012: Regeringens forventninger til lægemiddelindustrien, når det gælder vækst og velfærd.

DET TALTE ORD GÆLDER

Tak for invitationen til at komme her i dag og holde et indlæg om regeringens forventninger til lægemiddelindustrien, når det gælder vækst og velfærd. Lad mig starte med det helt korte svar. Mine forventninger er store.

Danmark har brug for ny vækst, begavet vækst. Jeg vil som handelsminister arbejde for at skabe økonomisk vækst gennem styrket eksport- og investeringsfremme inden for en række satsningsområder i Danmark.

Som jeg ser det, skal vi i Danmark fokusere og satse på de områder, hvor der er udsigt til en stigende global efterspørgsel, og hvor vi samtidig kan løse vigtige globale samfundsudfordringer. Det er netop det, vi kan på sundheds- og velfærdsområdet. Her har danske virksomheder helt særlige styrkepositioner. Det var blandt andet tydeligt, da jeg i mandag og tirsdags stod i spidsen for et erhvervsfremstød i Dubai, hvor 14 danske virksomheder inden for sundhed og velfærd deltog for at finde nye forretningspartnere på regionens største sundhedsmesse med 72.000 besøgende fra sundheds- og velfærdsindustrien.

Som sagt mener jeg, at de danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsindustrien har nogle særlige styrkepositioner og lang erfaring på området. Derfor er sundheds- og velfærdsindustrien også et af mine fem satsningsområder for at udvikle det yderligere vil jeg gennem tæt dialog med jer arbejde for at sikre, at vi understøtter den danske vækst og eksport på lægemiddelområdet bedst muligt.

Helt konkret hører jeg gerne jeres bud på, hvordan vi fra regeringens side kan blive endnu bedre til at understøtte lægemiddelindustriens udnyttelse af de globale muligheder.

Sundheds- og velfærdsområdet har kæmpe betydning for vækst og beskæftigelse her i Danmark. Og som Dorte indledte med at sige, er der med mere end 70.000 medarbejdere i private virksomheder, tusinder af videnstunge arbejdspladser afhængige af, at danske sundhedsvirksomheder har gode vækstbetingelser i Danmark og nem adgang til eksportmarkederne.
Sundheds- og velfærdsindustrien står for en stor og stigende andel af den samlede danske eksport. I 2010 udgjorde industrien totalt set 13 procent af dansk eksport, eller knap 75 mia. kr. Lægemidler er vores største eksportvare. Mange tror det stadig er landbrug og svinekød – det er da også her vi subsidierer kraftigt, men det er ikke længere størst.

Danmarks største eksportmarkeder i dag er EU-landene og USA. Kina udgør også et stigende marked for lægemidler.
Der er ingen tvivl om, at vi gør det godt. Men potentialet er endnu større. Når vi ser på de globale trends, kan vi med stor sikkerhed sige, at den globale efterspørgsel på sundheds- og velfærdsområdet vil øges markant i de kommende år med flere overvægtige mennesker med livsstilssygdomme.

Der vil være stigende efterspørgsel, fordi befolkningen i mange lande bliver stadig ældre. Der vil også være stigende efterspørgsel, fordi en række relativt fattige lande i Asien, Sydamerika og måske også i Afrika vil blive rigere i de kommende år.
Jo større velstand i et givet land og jo ældre befolkning, jo større en andel af BNP anvendes til sundhed og velfærd. Ifølge Verdensbanken anvender fattige lande typisk 4-5 procent af BNP til sundhedsydelser. I Europa er andelen på 8-10 procent, mens man i USA anvender 15 procent til sundhed. Det er klart, at det giver et enormt vækstpotentiale også for danske virksomheder.

De globale sundhedsudgifter vil ifølge Verdensbanken vokse med cirka 40 procent fra 2010 til 2020. De globale sundhedsudgifter vil derved nå op på omkring 7.000 mia. USD. Hvis de danske virksomheder formår at følge denne vækst, så ligger der et vækstpotentiale på omkring 25 mia. kr. fra 2010 til 2020. Hvis Danmark tilmed formår at vinde yderligere markedsandele på dette stærkt stigende marked, ja så er vækstmulighederne naturligvis endnu større.

Det er regeringens og min ambition at prioritere og fokusere eksportindsatsen over for verdens fire største vækstøkonomier. Regeringen har derfor nedsat en BRIK-arbejdsgruppe, der skal lave strategier for, hvordan danske virksomheder kommer ud på de store vækstmarkeder Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Flere virksomheder var derfor samlet i sidste uge i Udenrigsministeriet for at komme med input til konkrete strategier, der skal udmøntes senere på året. BRIK-strategierne vil blive fulgt op af strategier for the Next 11. Her skal vi være first mover – det var vi ikke på BRIK. Her kendte vi ikke vores besøgstid og det har vi mistet markedsandele på.

Jeg er meget opmærksom på betydningen af sundheds- og velfærdsområdet og virksomhedernes særlige behov på BRIK-markederne, særligt for så vidt angår adgang til offentlige beslutningstagere, offentlige udbud og certificeringsprocesser. Jeg vil derfor opprioritere eksportfremmearbejdet på de danske ambassader med at udbrede kendskabet til danske sundheds- og velfærdsløsninger. Men allervigtigst - jeg har brug for at vide fra jer, om I tør øge indsatsen på markeder, hvor væksten er? Jeg har også brug for at vide fra jer, hvad kan jeg gøre for at hjælpe jer derude.

Jeg har for nylig afholdt et dialogmøde med en gruppe virksomheder inden for sundheds- og velfærdsindustrien. Jeg hæftede mig især ved en vis bekymring fra industrien om, at vi ikke må glemme nærmarkederne, selv om vi øger vores fokus på BRIK landene. Jeg er helt opmærksom på, at vi ikke må glemme nærmarkederne. Nærmarkederne som Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien har fortsat stor betydning for den danske eksport af sundheds- og velfærdsløsninger, og det forventes de fortsat at have i de kommende år. Det gælder især for de små- og mellemstore virksomheder. Her kender de kulturen og forudsætningerne. For mig at se er nærmarkederne fundamentet, vækstmarkederne er fremtiden. Men det virksomhederne især fremhævede over for mig var at det kræver gode betingelser på hjemmemarkedet, hvis man skal have succes på eksportmarkederne.

Et vigtigt bidrag til vækst er derfor også, at vi har et innovativt indenlandsk marked. De beslutninger, vi træffer inden for hele den danske værdikæde på sundheds- og velfærdsområdet, skal være med til at understøtte og udvikle de danske virksomheders styrkepositioner og kompetencer.

Som vikarierende minister for sundhed og forebyggelse er det vigtigt for mig at sikre, at vi på forskellig vis understøtter vækst og innovation på hjemmemarkedet. Som I nok har læst i regeringsgrundlaget, så sætter regeringen gang i en del initiativer, der skal forbedre vilkårene for vækst og innovation herhjemme.

Vi arbejder blandt andet på en ny politik i forhold til det offentliges indkøbspolitik. I min dialog med virksomheder og interesseorganisationer nævner mange det offentliges indkøbspolitik og udbudsreglerne som en barriere. Visionen for arbejdet er at fremme innovation via en intelligent offentlig indkøbspolitik. Det skal ikke altid bare være billigst – det skal være innovativt og virke!

Desuden har regeringen nedsat et ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik i Danmark. Jeg forventer at udvalget også skal se særskilt på rammerne for sundheds- og velfærdsteknologi. Og der vil blive fokuseret både på de generelle rammer og på de sektorspecifikke rammer. Jeg har ret store forventninger til, at vi kan skabe bedre vilkår. Men det kræver også, at I er meget skarpe på, hvad I har brug for.

Endelig skal Danmark have sin første innovationsstrategi, der kan sikre, at danske virksomheder bliver ved med at udvikle nye løsninger, produkter, services og forretningsmodeller, der kan bidrage til væksten herhjemme. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at Danmark ikke kan producere al ny viden selv. I henter også dygtige medarbejdere fra resten af verden. I en globaliseret verden udvikler vi viden og produkter i samarbejde med vores internationale partnere.

Adgang til udenlandske vidensmiljøer, kapital, teknologi og netværk kan være af afgørende betydning for, at de gode ideer fødes; at allerede eksisterende produkter og teknologier finder nye og profitable anvendelsesmuligheder; og at processer optimeres. Alt sammen essentielt, hvis vi skal sikre at danske virksomheder fortsat får forbedret deres konkurrenceevne, og at Danmark fastholder og videreudvikler sig som videnssamfund.

Investeringsfremmeindsatsen er ligeledes centralt for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fra 2007-2010 har vi landet over 100 udenlandske investeringsprojekter, hvilket har skabt eller fastholdt over 3000 arbejdspladser i Danmark. Der har været fokus på Life Sciences i mere end 10 år. Og i de sidste 3 år har vi haft cirka 30 succesrige virksomhedsetableringer inden for Life Sciences.

Gode vækstbetingelser har været med til at tiltrække de udenlandske virksomheder til Danmark, men for at fastholde de nuværende 70.000 danskere, der arbejder inden for sundheds- og velfærdsområdet i dag, og samtidig få tiltrukket nye jobs i de kommende år må vi øge vores fokus på at skabe de rette vækstbetingelser.

Men det er jo ikke kun den globale efterspørgsel, hjemmemarkedet og de danske vilkår, der sætter rammerne for jeres vækst. EU er en central spiller, og derfor har regeringen sat sundhedsinnovation på som prioritet under det danske EU-formandskab. Vi kalder det ”Smart Health – Better Lives”, og det går kort fortalt ud på, at vi på EU plan skal sætte fokus på at forbedre rammerne for sundhedsinnovation og vækst – både i de begivenheder, der foregår under det danske formandskab, men også på længere sigt.

Under formandskabet skal vi påbegynde forhandlingerne om direktiverne for medicinsk udstyr; vi skal påbegynde forhandlingerne af sundhedshandlingsprogrammet for perioden 2014 til 2020, der meget rammende hedder ”Health for Growth”; vi skal være værter for eHealth week; vi skal være værter for det uformelle sundhedsministermøde i Horsens; og vi skal arbejde videre for at fremme det europæiske arbejde om HTA [Health Technology Assesment]. Alle disse begivenheder giver anledning til, at vi sætter fokus på, hvordan vi kan forbedre rammerne for sundhedsinnovation både til glæde for patienterne og til glæde for dansk eksport og vækst. Det vindue under dansk EU formandskab skal I virksomheder også benytte jer af.

Det bliver et begivenhedsrigt år, vi går i møde. Ikke mindst på jeres område. Et nyt år med mange nye muligheder. Jeg forventer mig meget af vores samarbejde. Og derfor vil jeg ønske os alle sammen – ikke et godt nytår – men et godt arbejds-nytår!

Write html text here