Spring til indhold

Communication and media relations with Russia: Platforms for debate or hybrid warfare

Udenrigsministerens tale ved seminar d. 21. april 2016 under NB8 Visegradsmøde i Riga 

Thank you very much for inviting me to speak here in Riga on this important subject.

Only 25 years ago Latvia and the Baltic states fought for and got their freedom. And Denmark and my predecessor, Uffe Elleman-Jensen, stood firmly with you then as we do now. Today, we fight together for security, free trade and better lives for our people. You have become a close ally in the Baltic region, in the EU and in NATO. What a development!

In many ways the world has become a better place since the Cold War. But lately the Baltic States and people have felt insecurity once again. This is due to Russia’s unacceptable behavior in Ukraine, their hybrid warfare and crude propaganda. We understand the insecurity people here feel and we have reacted. Our response has been military reassurance, closer cooperation and an increased effort to counter Russian propaganda and misinformation.

Propaganda is not new. You know that from the KGB during the Cold War, from the terrible war in Yugoslavia in the 90’ties – and from ISIL today. But never before has misinformation or propaganda been used to the extent and with the level of sophistication that we see in today’s Russia.

The internet has become the most important battlefield but Russia is also using its state controlled media platforms, including Sputnik and Russia Today, all across Europe. Fortunately, the efforts to drive a wedge into the EU cooperation and stir up conflict by using propaganda and misinformation have not succeeded.  

***

As a reaction to Russian propaganda, Denmark and three other EU countries took the initiative to put strategic communication on the EU agenda in January 2015. One of the results was the establishment of the East Stratcom. I am pleased to see Mr. Jon Kyst here today. He plays a key role in that unit. And I know he has a good Latvian and Estonian colleague. Denmark has also promoted strategic communication in NATO and in the Nordic-Baltic cooperation. I am happy that Latvia is at the forefront of the regional efforts.

We are slowly beginning to see good results of the many counter initiatives. Today, I believe it has become more difficult for Russian media to successfully spread lies and myths in the international arena. People are becoming more aware of the methods used for propaganda purposes. The many examples of Russian misinformation exposed by Western media and authorities have contributed to stronger media literacy.

This we saw in the story of 13 year old Lisa from Berlin. Her alleged rape by refugees was supplemented by media coverage that included footage from the Tahrir Square in Cairo and YouTube images from 2009. Even foreign minister Lavrov intervened. But in the end the story backfired because German media and authorities actively countered and exposed the Russian misinformation and falsification. Lisa was not raped but spent time with a friend.

The EU’s East Stratcom unit is playing an important role – so important that it is called EU’s Special Forces by Russian authorities. The unit highlights examples of Russian misinformation. From actors pretending to be Ukrainian Azov fighters threatening the Dutch people with terror attacks before the 6 April referendum to allegations that the Brussels terror attacks were staged. We need to strengthen the East Stratcom unit with more permanent staff and resources.

The NATO Stratcom Centre of Excellence here in Riga has also done good work. In the tragic case of Malyasia Airlines MH17 it carefully documented how Kremlin-funded hybrid trolls were active on online-media as to the shooting down of MH17.

There are other things we can do beside strategic communication. We need to strengthen our support for critical journalism and open debate. The establishment of the Baltic Centre of Media Excellence contributes to this end. We also need to enforce media pluralism and access to quality media to all groups of society, also minority groups. We should invite Russian journalists to visit our societies and engage with Western journalists. And welcome when Russian media settle down outside Russia to report more freely and independently – such as Medusa here in Riga.

***

Let me end by making it very clear: Russian misinformation or propaganda is a dangerous weapon. It promotes hatred and intolerance. It can divide people and polarizes societies. It undermines trust in the media. And it blurs the lines between what is real and what is fabricated. There are people who can fall victim to this – also here in the Baltics. Therefore we must counter it and promote objective and free media.

This is actually not a battle for the truth. It is a battle against propaganda that pollutes the truth. This makes our work difficult, but it also makes it so much more important for our free and democratic societies.

Thank you.  

(Oversat version nedenfor)

Mange tak for invitationen til at tale her i Riga omkring dette vigtige emne.

For kun 25 år siden kæmpede Letland og Baltikum for og fik deres frihed. Og Danmark og min forgænger, Uffe Ellemann-Jensen, støttede jer dengang, som vi gør nu. I dag kæmper vi sammen for sikkerhed, frihandel og bedre liv for vores folk. I er blevet en tæt allieret i Østersøregionen, i EU og i NATO. Sikke en udvikling!

På mange måder er verden blevet et bedre sted siden den kolde krig. Men på det sidste har de baltiske lande og dets befolkninger følt utryghed igen. Dette skyldes Ruslands uacceptable ageren i Ukraine, deres hybride krigsførelse og onde propaganda. Vi forstår usikkerheden folk føler, og vi har reageret. Vores svar har været militær forsikring, tættere samarbejde og en øget indsats for at imødegå russisk propaganda og misinformation.

Propaganda er ikke nyt. Det ved I fra KGB under den kolde krig, fra den frygtelige krig i Jugoslavien i 90'erne - og fra ISIL dag. Men aldrig før har misinformation eller propaganda blevet brugt i det omfang og på det sofistikerede niveau, som vi ser i dagens Rusland.

Internettet er blevet den vigtigste slagmark, men Rusland anvender også sine statskontrollerede medieplatforme, herunder Sputnik og Russia Today, i hele Europa. Heldigvis har bestræbelserne på at drive en kile ind i EU-samarbejdet og skabe konflikt ved hjælp af propaganda og misinformation ikke lykkedes.

                                                                                                                                                                           ***

Som en reaktion på den russiske propaganda, tog Danmark og tre andre EU-lande initiativ til at sætte strategisk kommunikation på EU-dagsordenen i januar 2015. Et af resultaterne var etableringen af ​​East Strat-com. Jeg er glad for at se Mr. Jon Kyst her i dag. Han spiller en central rolle i denne enhed. Og jeg ved, at han har en god lettisk og estisk kollega. Danmark har også fremmet strategisk kommunikation i NATO og i det nordisk-baltiske samarbejde. Jeg er glad for, at Letland er på forkant med den regionale indsats.

Vi er langsomt begyndt at se gode resultater af de mange counter-initiativer. Jeg tror, at det i dag er vanskeligere for russiske medier at have succes med at sprede løgne og myter i den internationale arena. Folk bliver mere bevidste om de metoder, der anvendes til propagandaformål. De mange eksempler på russisk misinformation eksponeret af vestlige medier og myndigheder har bidraget til et stærkere mediekendskab.

Dette oplevede vi i historien om 13-årige Lisa fra Berlin. Hendes påståede voldtægt udøvet af flygtninge blev suppleret med mediedækning, der omfattede optagelser fra Tahrir-pladsen i Kairo og YouTube billeder fra 2009. Selv udenrigsminister Lavrov greb ind. Men i sidste ende gav historien bagslag, fordi tyske medier og myndigheder aktivt imødegik og eksponerede den russiske misinformation og forfalskning. Lisa blev ikke voldtaget, men tilbragte tid med en ven.

EU’s East Stratcom enhed spiller en vigtig rolle - så vigtig, at det kaldes EU-Special Forces af russiske myndigheder. Enheden fremhæver eksempler på russisk misinformation. Fra aktører, der foregiver at være ukrainske Azov-krigere, som truer den hollandske befolkning med terrorangreb før folkeafstemningen den 6. april til påstande om, at Bruxelles terrorangrebene var iscenesat. Vi skal styrke East Stratcom enheden med mere permanent personale og ressourcer.

NATO Stratcom Centre of Excellence her i Riga har også gjort et godt stykke arbejde. I det tragiske tilfælde af Malaysia Airlines MH17 dokumenterede enheden grundigt, hvordan Kreml-finansierede hybrid trolde var aktive på online-medier ved nedskydningen af ​​MH17.

Der er andre ting, vi kan gøre udover ​​strategisk kommunikation. Vi er nødt til at styrke vores bidrag til kritisk journalistik og åben debat. Stiftelsen af Baltic Centre of Media Excellence bidrager til dette formål. Vi er også nødt til at håndhæve mediepluralisme og adgang til kvalitetsmedier for alle grupper i samfundet, også minoritetsgrupper. Vi bør opfordre russiske journalister til at besøge vores samfund og tale med vestlige journalister. Og byde velkommen, når russiske medier slå sig ned uden for Rusland for at rapportere mere frit og uafhængigt - såsom Medusa her i Riga.

                                                                                                                                                                           ***

Lad mig slutte med at gøre det meget klart: Russisk misinformation eller propaganda er et farligt våben. Det fremmer had og intolerance. Det kan opdele mennesker og polariserer samfund. Det undergraver tilliden til medierne. Og det slører grænserne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der er fabrikeret. Der er mennesker, der kan blive ofre for dette - også her i Baltikum. Derfor må vi imødegå dette og fremme objektive og frie medier.

Dette er faktisk ikke en kamp for sandheden. Det er en kamp mod propaganda, der forurener sandheden. Det gør vores arbejde svært, men det gør det også så meget mere vigtigt for vores frie og demokratiske samfund.

Tak.

Write html text here