Spring til indhold

Kronik om fremme af udenlandske investeringer af udenrigsminister Kristian Jensen

Kronik om fremme af udenlandske investeringer af udenrigsminister Kristian Jensen bragt i Børsen den 14. september 2015

Flere udenlandske investeringer

Vejen til vækst og gode, vellønnede arbejdspladser er enkel: Vi skal have flere investeringer i Danmark. Og de må også meget gerne komme fra udlandet.

Vi skal glæde os, hver gang en udenlandsk virksomhed lægger en aktivitet hos os, uanset om det er i Viborg eller i København. Vi skal også glæde os, hver gang en udenlandsk investor køber sig ind i en dansk virksomhed. Ud over pengene får man som regel gode kompetencer og netværk med, i kraft af den nye (med)ejer.

Det er tankevækkende, at 38 procent af de adspurgte udenlandske virksomheder - ifølge en spørgeundersøgelse offentliggjort af AmCham i sidste uge – inden for det seneste år har overvejet at flytte deres aktiviteter ud af Danmark.

Derfor vil regeringen gøre Danmark til et mere attraktivt investeringsland. Vi skal gennemgå vores regulering og luge ud. Vi skal også gennemgå vores skattesystem og fjerne de værste tidsler, der hæmmer lysten til at investere. Og vi skal sikre, at virksomheder, der allerede er aktive i Danmark, ikke flytter deres aktiviteter ud, men bliver og vokser i Danmark.

Investeringer i nye maskiner m.m. fremmer produktiviteten. Og høj produktivitet gør det muligt at udbetale høje lønninger.

Selvom vi har et spirende opsving i Danmark, er væksten i vores produktivitet fortsat alt for lav og lavere end i lande, vi ellers sammenligner os med. Det er et problem, fordi det på længere sigt underminerer muligheden for gode job med gode lønninger.

En analyse af rammevilkårene for erhvervsinvesteringer i Danmark foretaget af Boston Consulting Group peger på, at investeringer i det danske erhvervsliv kan øge produktiviteten, eksempelvis ved at automatisere produktionsprocesser eller forbedre digitale løsninger. På den måde kan investeringer sikre, at danske medarbejdere fortsat er blandt verdens mest værdiskabende.

Tal fra Danmarks Statistik viser samtidig, at udenlandske virksomheder i stort omfang bidrager til Danmarks økonomi. Selvom kun 1 pct. af virksomhederne i Danmark er udenlandsk ejede, står de for godt en fjerdedel af den samlede omsætning og en femtedel af arbejdspladserne i den private sektor.

Udenlandske virksomheder tilfører kapital, ny viden og et internationalt netværk. De er med til at udvikle danske styrkepositioner og forbedrer konkurrencen blandt virksomheder i Danmark. Til gavn for forbrugerne i Danmark, og danske virksomheders konkurrenceevne uden for landets grænser. Det danske marked udgør kun 0,2 pct. af verdens samlede bruttonationalprodukt (BNP). Derfor skal vi gøre hele verden til vores ’hjemmemarked’.

Der er altså mange gode grunde til at sikre flere udenlandske investeringer i Danmark, og det vil jeg gøre en aktiv indsats for som minister med ansvar for handel og investeringsfremme.

Men konkurrencen om de udenlandske investorer er hård, og rapporten fra Boston Consulting Group viser, at Danmark har væsentlige barrierer, som vi må gøre noget ved, hvis flere investorer skal vælge Danmark.
En af de helt store barrierer er omkostningsniveauet ved at drive virksomhed i Danmark.

Regeringen vil derfor gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Til gavn for både danske og udenlandsk-ejede virksomheder. Det indbefatter lavere skatter og afgifter og færre administrative byrder, som netop ifølge analyserne skræmmer de udenlandske investorer væk.

Vi vil også gennemføre en indsats mod overimplementering af EU-regler. Overimplementering betyder i praksis, at virksomheder i Danmark bliver reguleret hårdere end deres europæiske konkurrenter. Det er et benspænd, der gør det sværere at konkurrere internationalt – og mindre attraktivt for udenlandske virksomheder at slå sig ned i Danmark.

Fornuftige rammevilkår er dog ikke nok i sig selv. Vi skal også sørge for, at de danske kompetenceklynger er førende internationalt, så de er attraktive for de udenlandske investorer. Det gælder for eksempel områder som luftfart, offshore, turisme og fødevarer. Det vil jeg naturligvis understøtte som minister med ansvar for handel og investering. Vores kompetenceklynger lige fra robotteknologi til vindenergi er ikke kun afgørende for, at udenlandske virksomheder vælger Danmark, de er også med til at sikre, at investeringerne ikke kun lander i de store byer.

Og det er afgørende, at den vækst og jobskabelse, som de nye investeringer giver, kommer hele landet til gavn. Jeg vil sætte mig i spidsen for en national investeringsfremmeindsats, der arbejder tæt sammen med danske regioner og kommuner, som i vidt omfang har øget deres fokus på netop tiltrækning af investeringer.

Sidste år hjalp Invest in Denmark knap 50 udenlandske virksomheder med at etablere sig eller fastholde aktiviteter i Danmark. Det antal skal op, så vi kan øge produktiviteten og sikre vækst – og dermed økonomisk velfærd – til hele Danmark.

I den kommende tid vil jeg nøje granske alle de områder, hvor virksomhederne har peget på barrierer for udenlandske investeringer. Jeg vil konkret gennemgå de barrierer, som udenlandske virksomheder har peget på. Danmark skal i endnu højere grad være åben for investeringer. I gamle dage frygtede mange, at vi skulle blive overtaget af udenlandsk kapital. I vore dage fryder vi os hver gang, den udenlandske kapital bidrager til vækst og højtlønnede job her hos os.