Spring til indhold

Ansættelse i EU

Med godt 47.000 ansatte er EU med sine institutioner og agenturer blandt de største internationale organisationer. Kvalifikationskrav og udvælgelsesprocedurer varierer med de forskellige stillinger, men har dog en række fællestræk, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Den væsentligste gruppe blandt EU's ansatte - der tæller mere end 39.000 poster - er fastansatte funktionærer (tjenestemænd). Denne gruppe omfatter dels administratorer (AD) og sprogfolk (ADL), dels assistenter (AST). Administratorer beskæftiger sig med forberedelse og gennemførelse af EU-lovgivning og andre regler, foretager analyser, og yder rådgivning. Sproggruppen omfatter tolke, oversættere, sprogrevisorer og sprogkyndige jurister (jurist-lingvister). Assistenter er beskæftiget både som sagsbehandlende kontorfunktionærer, og i egentlige sekretærfunktioner.

Fastansættelse i EU's institutioner er som altovervejende hovedregel betinget af en forud bestået udvælgelsesprøve (concours), der afholdes af EPSO, EU's fælles kontor for personaleudvælgelse. Udenrigsministeriet har udarbejdet en folder, der særligt tager sigte på udvælgelsesprøven for AC-generalister i 2015, men som indeholder en række oplysninger af almindelig interesse vedrørende prøvens indhold og format. Udenrigsministeriet har endvidere udarbejdet en samlet introduktion til EUs adgangsprøve, som udover en lang række baggrundsoplysninger også indeholder eksempler på de spørgsmål, der normalt stilles ved prøvens indledende del, tillige med en samling nyttige links til yderligere oplysning. Derudover kan indhentes information hos en række andre organisationer, herunder bl.a. Djøf der har udarbejdet informationsvideoer om de enkelte delelementer af udvælgelsesprøven (concours). Se informationsvideoerne på følgende link: https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/jobsoegning/jobs-oe-gning-i-udlandet/job-i-eu/sp-oe-rgsm-aa-l-og-svar-om-concours.aspx.  

EPSOs hjemmeside giver i øvrigt en lang række nyttige oplysninger om karrieremuligheder og arbejdsopgaver i EU, samt om igangværende og kommende adgangsprøver.

Udnævnelse i lederstillinger i EUs institutioner  foregår som hovedregel gennem intern forfremmelse. De enkelte institutioner opslår imidlertid fra tid til anden lederstillinger eksternt, især på direktørniveau og opefter. Det gælder især Kommissionen.

Udover fastansættelse gennem adgangsprøve tilbyder EU's institutioner et antal stillinger, der kan søges individuelt efter opslag. Det drejer sig for det første om midlertidige stillinger, som normalt forudsætter en specialviden, eller som skal afhjælpe et midlertidigt personalebehov i den pågældende institution. Midlertidige stillinger er som hovedregel begrænset til seks år; men løn- og ansættelsesvilkår svarer i alt væsentligt til tilsvarende faste stillinger.  Langt de fleste tidbegrænsede stillinger findes i EU's mange specialiserede agenturer, hvor tidsbegrænsningen, som følge af løbende kontraktforlængelser, dog ikke spiller nogen særlig rolle i praksis. Midlertidige stillinger findes også i begrænset antal i EU's hovedinstitutioner. Stillingerne opslås på de enkelte institutioners hjemmesider, men samles også i en særlig rubrik på EPSO's hjemmeside. 

Det er også muligt at blive kontraktansat i EU, først og fremmest i EU's agenturer, og på EU's mange delegationer, men også til manuelle og administrative støttefunktioner i hovedkvartererne i Bruxelles og Luxembourg. Kontraktperioden udgør normalt mellem tre måneder og seks år, men er - som løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt - betinget af den stilling, man varetager. EPSO indkalder fra tid til anden ansøgere til sådanne kontraktansættelser, der efter bestået udvælgelsesprøve placeres på en reserveliste, og tilbydes kontrakt, når behovet måtte melde sig. Endelig åbner EU mulighed for, at kandidater spontant kan lægge deres CV ind i en central database med henblik på kontakt om eventuel senere ansættelse.