Spring til indhold

Praktikant i EU - hvorfor og hvordan?

Hvert år tilbringer et stort antal danske studerende et semester som praktikanter i Bruxelles. De arbejder enten i EU-institutionerne, på den danske EU-Repræsentation eller for danske regionale myndigheder, organisationer eller firmaer. Fælles for alle er, at praktikopholdet giver en unik mulighed for en førstehåndsindsigt i arbejdet med EU-relaterede spørgsmål, og hvordan EU´s beslutningsproces fungerer i praksis.

Med et praktikophold får du lejlighed til at afprøve dine kundskaber fra studiet og sætte dem ind i en konkret EU-kontekst. Et halvt års arbejde i Bruxelles tilføjer et værdifuldt element til cv'et og viser viljen til at søge udfordringer også uden for Danmark. Samtidig får du prøvet at arbejde i et multikulturelt og multisprogligt arbejdsmiljø med kollegaer fra hele Europa, og får en mulighed for at påbegynde opbygningen af et europæisk netværk.

På den måde er et praktikophold også en god måde til på kort tid at afprøve, om en senere karriere med EU-spørgsmål, i Danmark eller i Europa, er noget for dig. Som praktikant vil du efterfølgende, når du har afsluttet studiet, have en profil, som forbedrer dine chancer for at arbejde videre med EU-forhold i din efterfølgende karriere. Sådanne jobs kan både være offentlige og private og både være baserede i Danmark og i Europa. En  mulighed er de særlige ansættelsesprøver til EU-institutionerne (EPSO concours), som man kan begynde at tilmelde sig allerede som bachelor, men der er også mange andre jobmuligheder på EU-området.

Praktikopholdene varer typisk alle 5-6 måneder, og der er normalt tale om to årlige ansøgningsfrister. For EU-institutionerne gælder som hovedregel, at man kan søge, hvis man har en afsluttet bachelorgrad inden ansøgningsfristens udløb og ikke tidligere har været praktikant i EU-institutionerne.

Derudover er der en del forskelle på de forskellige praktiksteder, herunder på lønnen.

  • Via linket til højre på denne side kan man tilgå en kort oversigt over regler og indhold vedrørende praktikophold i nogle af de mest søgte institutioner.
  • Nedenfor har vi samlet en række gode råd, bl.a. baseret på erfaringerne fra danske praktikanter, der allerede har prøvet kræfter med et EU-praktikophold.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sprogkundskaber?

Du skal selvfølgelig have gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber, men det er ikke et ubetinget krav, at du er god til fransk. Det er en klar fordel, hvis du kan fransk, men på mange af EU-arbejdspladserne i Bruxelles, vil arbejdssproget i praksis være engelsk.

Hvilket Praktiksted?

Mange tænker primært på EU´s institutioner (f.eks. Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet), hvilket også er en rigtig god idé. Erfaringen viser, at det hvert år lykkes for danske ansøgere at få del i disse pladser, men der er hård konkurrence, fordi man er oppe imod ansøgere fra hele EU. Der er dog også mange andre spændende muligheder i Bruxelles, herunder nogle målrettet til danskere. Således har de danske regioner og mange danske interesseorganisationer og firmaer kontorer i Bruxelles, hvor der hvert semester tilbydes et større antal praktikpladser til danske studerende. Derudover er der naturligvis også den danske EU-repræsentation i Bruxelles.

Netværket

Hvis man har lyst, giver et praktikophold i Bruxelles en naturlig mulighed for at møde mange nye mennesker og starte værdifulde nye netværk, både socialt og fagligt.

DJØF Belgien afholder hvert semester et startarrangement, hvor de nye danske praktikanter i Bruxelles har lejlighed til at mødes med DJØF, EU-Repræsentationen og hinanden og stille spørgsmål og danne netværk. Der er også netværk på de sociale medier, bl.a. en facebook side for de danske praktikanter. EU-Repræsentationen har også en løbende dialog med de danske praktikanter, bl.a. om mulighederne for en senere EU-karriere, herunder via concours.

Forberedelse?

Der er som nævnt faste ansøgningsfrister på praktikophold i EU´s institutioner, og de øvrige pladser slås også op eksternt. For praktikpladser hos de danske udbydere er der tale om en sædvanlig dansk ansøgningsproces, hvorimod pladserne hos EU-institutionerne kører efter en særlig online-procedure. For at komme i betragtning er det generelt vigtigt ikke blot at have gode resultater på studiet, men også at kunne demonstrere relevant erhvervs- og/eller organisationserfaring med EU-relevans samt gode sprogkundskaber.

I forhold til institutionerne er det særligt vigtigt at være ude i god tid, da der er ansøgningsfrist op til et år før opholdets start. Proceduren er lidt forskellig mellem institutionerne, men der skal generelt gøres et vist benarbejde i form af oprettelse af profil på en særlig hjemmeside og indgivelse af ansøgning online.

For Kommissionen gælder, at der bliver foretaget en pre-selection, hvor man bliver udvalgt til den såkaldte ”Blue Book”. Fra navnene på denne liste udvælger Kommissionens enkelte enheder de praktikanter, som de har brug for. Der er per session ca. 16-17.000 ansøgere, 2.800 på Blue Book listen og ca. 650 endeligt udvalgte kandidater. Det er derfor godt klaret at blive valgt til Blue Book, men det er ikke i sig selv en garanti for en endelig praktikplads. Med en plads i Blue Book er det derfor vigtigt at være opsøgende og selv tage uformelle kontakter til enheder i Kommissionen, hvor man gerne vil arbejde. Man skal ikke blot vente på at blive kontaktet af Kommissionen.

Det er også populært at blive praktikant i de andre EU-institutioner, men erfaringen er, at der er mest pres på pladserne hos Kommissionen. Overvej derfor også f.eks. Europa-Parlamentet og Rådet eller EU-Domstolen, da der også er spændende praktikmuligheder disse steder. Der kan udmærket ansøges sideløbende til flere institutioner.

To eller flere tilbud?

To eller flere tilbud?

Hvis man søger praktikophold flere steder sideløbende, kan man risikere, at det første positive svar måske ikke kommer fra førsteprioriteten. Her kan det være en afvejning, om man skal slå til med det samme eller vente på svar fra det mest ønskede praktiksted, hvor der måske stadig er lang tid til fristens udløb. Hvis man f.eks. meget gerne vil i praktik i Kommissionen, kan det være nødvendigt at sige nej til andre tilbud og afvente, selvom der kun er kort tid til starttidspunktet. Omvendt er der som nævnt også mange andre gode praktiksteder, som er mindre kendte. Der er ikke noget rigtigt svar her. Vurderingen og beslutningen er individuel.

Arbejdsvilkår?

De faktiske arbejdsopgaver og –vilkår som praktikant vil selvfølgelig afhænge af praktikstedet og dets størrelse. Men det afhænger også meget af din egen indstilling og tilgang til opholdet. Der vil typiske være tale om travle arbejdspladser, hvor der er brug for en ekstra hånd. Med en åben og energisk indstilling kan du derfor få lov til at prøve kræfter med spændende arbejdsopgaver og afprøve din viden fra studiet i praksis. Du vælger ikke opgaverne selv, men kan med fordel opsøge områder, der er relevante for dine interesser, dit videre studium og specialeskrivning. Du vil normalt få en vis oplæring og være tilknyttet en daglig ansvarlig praktikvejleder. Der vil også typisk være en afsluttende evaluering.

Løn/SU

Løn/SU

Nogle ophold er lønnede med et månedligt stipendium på omkring 1000 EUR, mens andre f.eks. giver et huslejetilskud. Ved de lønnede ophold sker der modregning af anden lønindtægt, dog normalt ikke SU. Det er imidlertid vigtigt på forhånd at undersøge, hvordan opholdet i øvrigt vil fungere i forhold til din SU, og hvordan stipendium, huslejetilskud eller diæter skal behandles skattemæssigt, så du ikke får uforudsete problemer

Meritoverførsel?

For mange af opholdene vil det være muligt at opnå hel eller delvis meritoverførsel til studiet, men det kan variere. Derforer det en god idé at undersøge på forhånd, hvordan praktikopholdet vil påvirke dit uddannelsesforløb. Dette kan du f.eks. gøre ved at tale med studieadministrationen og karrierevejlederne på din uddannelsesinstitution i Danmark.

Sygesikring

Er man udrejst af Danmark i mindre end 12 måneder, forbliver sygesikringsdækningen som udgangspunkt i Danmark. I den forbindelse er det vigtigt at få udstedt det blå EU-sygesikringsbevis inden afrejsen. Sygesikring er dog et område, hvor forholdene kan afvige alt efter, hvilken type praktikantophold, der er tale om – både praktiksted og praktiklængde. Nogle af EU-institutionerne tilbyder også i visse tilfælde supplerende sundheds- og ulykkesforsikringer. Det er derfor vigtigt, at man inden afrejsen tjekker forholdene med både den lokale danske kommune og praktikinstitutionen. Djøf medlemmer vil også kunne tegne en særlig tillægsforsikring med rabat hos Europæiske (ca. 3800 kr for 6 måneders dækning, 2014-priser)

Bolig?

Boligmarkedet i Bruxelles er indrettet på et stort indtag af midlertidige ansatte, og der findes forskellige muligheder for praktikanter. Mange af de danske praktikanter lejer værelser i såkaldte ”praktikanthuse”, hvor et antal praktikanter bor sammen og deler køkken og bad. Den månedlige husleje er typisk 350 EUR for et værelse. Der findes også mindre lejligheder fra ca. 550 EUR og opefter. Forbrug er ofte ekstra og kan f.eks. være ca. 60 EUR pr. måned. Den danske kirke i Bruxelles driver også et lille kollegium: http://www.dankirke.be/kollegiet/

Bagefter?

Det er selvfølgelig individuelt, hvad man vil bruge sine praktikerfaringer til, men generelt er praktikophold en god indgangsvinkel til sidenhen at arbejde mere permanent med EU-spørgsmål. Mange danskere, der arbejder i Bruxelles, har startet deres EU-relaterede karriere og deres EU-kontakter med et eller flere praktikophold. Således er det ikke et usædvanligt forløb, at f.eks. en praktikant på EU-repræsentationen siden får arbejde i et dansk ministerium og efter nogle år vender tilbage til EU-Repræsentationen som attaché eller søger en EU-karriere via adgangsprøverne.

Spørgsmål?

Hvis du har lyst til et praktikophold i Bruxelles, er det en god idé at starte med at tale med karrierevejlederne på dit studie. De kan bl.a. hjælpe med afdækning af spørgsmål om meritoverførsel og SU. For mere specifikke spørgsmål om indhold og vilkår for de forskellige praktikophold, er det også muligt at tage direkte kontakt til praktikstedernes praktikansvarlige Det er også værd at kontakte danske udbydere af praktikpladser i Bruxelles direkte og signalere din interesse og ikke blot vente på de halvårlige opslag. Du kan også med fordel kontakte medstuderende, der tidligere har været i praktik og høre om deres erfaringer.

I forhold til EU-institutionerne har de alle særlige Traineeship Offices, der administrerer processen, og hvor man kan stille spørgsmål. Spørg også gerne Udenrigsministeriet, EU-Repræsentationen eller Djøf, hvis der er tvivlsspørgsmål. De kan evt. også formidle kontakten til praktikanter, der selv har prøvet ansøgningsprocessen.

Mere generel viden om EU og arbejdet i EU-institutionerne kan også fås via f.eks. Europa-Huset i København: http://www.europarl.europa.eu/europa-huset/view/da/index.html

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind