Spring til indhold

Praktikantophold i EU-institutionerne - kort oversigt over indhold og deadlines

Denne oversigt er tænkt som en indledning til grundbegreberne omkring praktikophold i EU-institutionerne. Den forklarer reglerne i store træk, men den er ikke udtømmende, og det er en god idé selv at søge yderligere oplysninger hos institutionerne.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

EU-Kommissionen

Formål og indhold

En mulighed for studerende, der nærmer sig studiets afslutning, eller som har afsluttet studiet, til på første hånd at opleve hverdagen som medarbejder i EU-Kommissionens eller European External Action Service/Den Fælles Udenrigstjenestes internationale arbejdsmiljø. Der tilknyttes en praktikvejleder til hver praktikant og der udarbejdes evalueringsrapporter.
Der er mulighed for at blive ansat i EU-kommissionens agenturer (fordelt over hele Europa), de sektorspecifikke generaldirektorater eller de enkelte kommissærers kabinetter samt i EEAS/FUT’en.

Krav

Ansøgerne kan være af alle nationaliteter, også uden for EU, og skal mindst have afsluttet deres bachelor uddannelse (inden ansøgningsfristens udløb). Der kræves ”very good knowledge of English, French or German”. For EU-borgere endvidere ”very good knowledge of a second EU official language”. Har man tidligere udført mere end 6 ugers ”training or work” (lønnet eller ulønnet) for EU-institutionerne kan man ikke søge.

Timing og tidsfrister

Indkaldelse af kandidater 2 gange om året til praktikophold, der starter 1. marts og 1. oktober. Der kan ansøges online fra hhv. juli/august (frist ca. 1. september) og januar (frist ca. 1. marts). I første omgang skal man blot udfylde ansøgningsskemaet, mens dokumenter først skal indsendes sidenhen. Der gives som regel svar 2-3 måneder efter ansøgningsfristen. For hver ansøgningsrunde shortlistes der ca. 2800 ansøgere (de såkaldte ”Blue Book Stagiaires”), hvorfra Kommissionens tjenestegrene udvælger de ca. 650 endelige praktikanter. Ansøgerne kan angive en præference for placering i konkrete tjenestegrene.

Varighed

Minimum 3 og maksimum 5 måneder indenfor perioderne 1. marts til 31. juli og 1. oktober til 28./29. februar.

Hvor kan man læse mere?

Commission Decision of 2.03.2005 - C(2005)458

http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_da.pdf

Ordningen administreres af Kommissionens Traineeships Office i DG EAC.

http://ec.europa.eu/stages/

Antal danske pladser

Ingen fast kvote. Afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Der er i alt ca. 1300 pladser per år (650 pladser per runde, heraf 30 pladser i EEAS).
De senere år har der været 12-18.000 ansøgere per runde, med flest ansøgere til det praktikophold, der starter d. 1. oktober. Der er i gennemsnit 50 danske ansøgere til hver runde, og i perioden 2013-2017 er der blevet udvalgt mellem 7 og 14 danske praktikanter hver runde.

Finansiering

Kommissionen yder et månedligt stipendium på ca. 1.150 EUR, ligesom rejseomkostninger til ud- og hjemrejse dækkes. Der kan endvidere tilbydes ulykkes- og sygeforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Europa-Parlamentet

Formål og indhold

De såkaldte ”Robert Schuman Traineeships” er praktikophold i Europa-Parlamentets administration; Generalsekretariatet. De findes i både en generel og en journalist variant, og har til formål at give studerende, der er tæt på studiets afslutning, en direkte oplevelse af arbejdsprocessen i Europa-Parlamentet og mulighed for at anvende deres kompetencer fra studiet i praksis. Det er muligt at ønske op til 2 specifikke enheder som placering. Langt de fleste pladser er i Bruxelles, mens ca. 10% af praktikanterne placeres i Luxembourg. Der er endvidere et mindre antal i Strasbourg. Der er også mulighed for praktikophold på Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne.

Derudover er det også muligt at blive praktikant hos de enkelte danske MEP´ere (medlemmer af Europa-Parlamentet). Sådanne stillinger opslås individuelt, og der gælder særlige regler for disse. Stillingerne slås typisk op på de enkelte MEP’eres hjemmesider og derudover på diverse jobportaler.
Denne oversigt omhandler opholdene vedr. ”Robert Schuman Traineeships”.

Krav

Ansøgerne skal være fyldt 18 år (når praktikopholdet begynder) samt være statsborgere i et EU-medlemsland eller et EU-ansøgerland. Man skal have bestået bachelordelen af sit studie (inden ansøgningsfristen) og have indgående kendskab til mindst et af EU's 24 officielle sprog. Man må ikke tidligere have været praktikant eller i lønnet beskæftigelse af mere end 4 ugers varighed i institutioner dækker af EU-budgettet. Der er særlige praktikophold for oversættere.

Timing og tidsfrister

Der er to årlige praktikperioder: fra 1. marts til 31. juli og fra 1. oktober til 28./29. februar. Ansøgningsperioderne er hhv. 15. august til 15. oktober og 15. marts til 15. maj. Der er tale om online ansøgning via Europa-Parlamentets hjemmeside.
Man får besked ca. 2-3 måneder før praktikopholdets start. Ansøgerne opdeles i kategorierne “unsuccessful, waiting list or preselected applicants”.

Varighed

5 måneder.

Hvor kan man læse mere?

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Parlamentet modtager årligt omk. 20.000 ansøgninger, hvoraf ca. 100 kommer fra danskere. Der bliver årligt udvalgt ca. 700 praktikanter, hvoraf ca. 10 er danskere.

Finansiering

Europa-Parlamentet yder et månedligt scholarship på ca. 1200 EUR (beløbet gælder opholdene i Bruxelles og Luxembourg). Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse. Parlamentet betaler for supplerende sundheds- og ulykkesforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Rådssekretariatet

Formål og Indhold

Formålet er at give universitetsstuderende et førstehåndsindtryk af målsætningerne for og udfordringerne ved europæisk integration. Samtidig får man praktisk kendskab til arbejdet i Rådssekretariatet og anledning til at knytte netværk og bruge sine kompetencer fra studiet.
Der tilknyttes en praktikvejleder til hver trainee. Ved opholdets afslutning udarbejdes en Activity Report og en Trainee Evaluation Report.

Krav

Ansøgere skal være statsborgere i et EU-medlemsland eller et EU-ansøgerland. Man skal have bestået bachelordelen af sit studie (inden ansøgningsfristen), og man kan også søge efter afslutningen af studiets kandidatdel.  Man skal have indgående kendskab til enten engelsk eller fransk, og man må ikke tidligere have været praktikant eller i lønnet beskæftigelse af mere end 8 ugers varighed i EU-institutionerne.

Timing og tidsfrister

For praktikperioden 1. februar- 30. juni kan indgives ansøgninger fra midten af september til midten af oktober. Man vil modtage svar senest i december. For praktikperioden 1. september- 31. januar kan indgives ansøgninger fra midten af januar til midten af marts. Ansøgningerne indgives online. Man kan abonnere på info om traineeships via link på hjemmesiden.

Varighed

5 måneder (i særlige tilfælde minimum 3 eller maksimum 6 måneder).

Hvor kan man læse mere?

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen af hænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Der er på årsplan 100 pladser, og der modtages ca. 2.000 ansøgninger. Der er i gennemsnit 100 danske ansøgere hvert år, og i perioden 2014-2017 har 9 danskere været praktikanter i Rådssekretariatet. Der udbydes derudover årligt 20 ulønnede praktikpladser, der er rettet mod studerende på 3., 4. eller 5. år af deres studie, for hvem et praktikforløb er en obligatorisk del af uddannelsen. Disse praktikforløb varer mellem 1 og 5 måneder.

Finansiering

Rådssekretariatet yder et månedligt scholarship på 1159 EUR. Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse. Rådet bidrager til supplerende sundheds- og ulykkesforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

EU-Domstolen

Formål og indhold

Opholdene finder normalt sted i Domstolens Research and Documentation Directorate, the Press and Information Service eller the Directorate-General for Translation. Der findes også særlige ”Interpreting Traineeships” af 10-12 ugers varighed rettet mod nyuddannede oversættere.  Disse finder sted i Domstolens Interpretation Directorate. Derudover findes der ulønnede praktikophold af kortere varighed i EU-dommernes kabinetter. Disse ophold udbydes og administreres af de enkelte kabinetter selv.

Krav

Ansøgere skal have en universitetsgrad, bachelor eller kandidat, og denne skal være juridisk eller samfundsvidenskabelig med jura som hovedbestanddel.
For praktikophold i Tolkedirektoratet gælder, at man skal have en uddannelse som konferencetolk.
Man må ikke tidligere have været praktikant eller i lønnet beskæftigelse af mere end 8 ugers varighed i EU-institutionerne. Man skal have perfekt kendskab til et officielt EU-sprog og godt kendskab til et andet. I praksis er et godt kendskab til fransk nødvendigt.

Timing og tidsfrister

Indkaldelse af kandidater 2 gange om året til praktikophold, der starter hhv. 1. marts og 1. oktober (ansøgningsfristerne er hhv. 30. september og 30. april). Ansøgningerne indgives via et særligt skema, der findes online, men som også skal udprintes og sendes til Domstolen med almindelig post. Se mere her:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/stages_form_en_20140319.pdf

Varighed

5 måneder for de lønnede praktikophold i administrationen. De ulønnede praktikophold i kabinetterne kan vare fra 14 dage til 6 måneder.

Hvor kan man læse mere?

Ordningen administreres af Domstolens Human Ressources Unit.

Antal danske pladser

Der udbydes årligt ca. 60 praktikophold i domstolens administration, og der modtages mellem 500 og 800 ansøgninger til disse. I 2017 ansøgte kun 2 danskere, og der har de seneste fem år været under 10 danske praktikanter hos domstolen. I kabinetterne udbydes årligt 165-185 ulønnede praktikophold.

Finansiering

EU-Domstolen yder et månedligt vederlag på ca. 1120 EUR. Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Regionsudvalget (CoR) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EESC)

Formål og indhold

CoR og EESC har i et vist omgang fælles administration og næsten enslydende regler for praktikantophold. Formålet for begge er at give universitetsstuderende et overordnet indtryk af målsætningerne for europæisk integration og hhv. CoR/EESC og deres samarbejde med EU´s medlemsstater. Samtidig får man praktisk kendskab til arbejdet i multikulturelle og flersproglige institutioner som CoR/EESC og anledning til at anvende sine kompetencer fra studiet og knytte netværk og uddybe sin forståelse for EU-samarbejdet.

Krav

Ansøgere skal være statsborgere i et EU-medlemsland eller et kandidatland og have bestået deres bachelorgrad inden ansøgningsfristens udløb. Man skal have indgående kendskab til mindst et af de officielle EU-sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet, som skal være enten engelsk eller fransk. Man må ikke tidligere have været trainee eller i lønnet beskæftigelse af mere end 8 ugers varighed i EU-institutionerne (max. 6 uger for EESC).

Timing og tidsfrister

Indkaldelse af kandidater 2 gange om året til praktikophold fra. 16. februar til 15. juli og fra 16. september til 15. februar (ansøgningsfristerne er hhv. 30. september og 31. marts).
Ansøgning indgives online via et særligt skema på de to institutioners hjemmeside:
http://www.cor.europa.eu/en/about/traineeships/pages/traineeships.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm

Varighed

5 måneder.

Hvor kan man læse mere?

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Hos CoR er der typisk 23 pladser per runde, og der modtages hver gang mere end 3.000 ansøgninger heraf 7-10 danske. Sidst CoR havde en dansk praktikant var i 2015.
Hos EESC er der ca. 25 pladser per runde, og der modtages hver gang ca. 3.000 ansøgninger. De sidste 3 år er der kun modtaget én ansøgning fra en dansker, og denne person blev tilbudt et praktikophold. Husk, at det er muligt at søge både EESC og CoR samtidig.

Finansiering

CoR/EESC yder et månedligt scholarship på ca. 1.160 EUR. Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse og bidrag til supplerende sundheds- og ulykkesforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

JPD hos European External Action Service (EEAS)

Formål og indhold

EEAS, EU's fælles udenrigstjeneste, tilbyder hvert år de såkaldte ”Junior Professional in Delegations” praktikophold til nyuddannede kandidater. Formålet er at tilbyde dem en førstehåndserfaring i arbejdet på EU's delegationer og en dybere indsigt i implementeringen af EU's external relations policies, inkl. den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. JPD-praktikanten vil være tilknyttet en supervisor, og der vil ved opholdets afslutning blive udarbejdet en evalueringsrapport.

Krav

Ansøgere skal være danske statsborgere og have en afsluttet master- eller kandidatgrad inden ansøgningsfristens udløb (fortrinsvis på det samfundsvidenskabelige område). Der kræves flydende niveau på engelsk og gerne gode kundskaber på fransk eller andre større EU-sprog. Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Timing og tidsfrister

Indkaldelse af kandidater sker hvert andet år - opslag start januar med frist i slutningen af måneden - til ophold på delegationerne med start september/oktober. Ansøgningerne indgives via et særligt skema, der findes online. Der kan angives en præference for Kommissionen eller for EEAS og for geografiske områder. Ansøgningen skal indgives via Udenrigsministeriet, som udvælger et antal kandidater, der derpå i april videregives til EEAS´s og Kommissionens vurdering.  Der gives endelig besked omkring juni/juli. Forud for udsendelsen til delegationerne er der training sessions i Bruxelles i september. Læs mere her: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2463/Junior%20Professional%20in%20Delegation%20(JPD)

Varighed

12 måneder, der under visse betingelser kan forlænges til i alt 24 måneder.

Hvor kan man læse mere?

Antal danske pladser

JPD-stillingerne er opdelt mellem EEAS, Kommissionen og medlemsstaterne. EEAS finansierer årligt 1 JPD-stilling per medlemsstat ”to be deployed in the Delegations for political, press and information functions”. Kommissionen finansierer også årligt 1 JPD-stilling per medlemsstat på delegationerne. Disse stillinger vil typisk omhandle operational sections "OPR" in charge of the management of external aid (e.g. institution & capacity building, economic development, energy & climate change, social sectors, governance, infrastructure, rural development, food security, etc. - Development and Cooperation DG – EuropeAid). Der kan også være tale om sagsområder af relevans for andre af Kommissionens tjenestegrene, f.eks. DG TRADE. I tillæg til disse i alt 56 JPD-stillinger kommer muligheden for ekstra bilaterale JPD-stillinger, som kan finansieres af medlemsstaterne selv. I 2017 finansierede Danmark yderligere 5 stillinger, fik tildelt én bonus EEAS-stilling og har dermed i alt 8 JPD’er. Udvælgelsen sker ved individuel vurdering af ansøgningerne først i Udenrigsministeriet og siden i EEAS. Der var i 2017 i alt 148 danske ansøgere, og der blev udvalgt 18 til videre vurdering af EEAS´s selection panels.

Finansiering

EEAS yder et månedligt tilskud på 1300 EUR samt boligtilskud på 1000 EUR. Hertil kommer hardship tillæg – alt afhængig af den enkelte delegation. I alt vil der i gennemsnit være tale om månedlige tilskud på mellem 2300 og 3000 EUR. Der ydes også et etableringstilskud (2000 EUR), tilskud til rejseomkostninger (2.500 EUR for hver 12 måneders-periode) og forsikring (500 EUR).

Danmarks EU-repræsentation

Formål og indhold

Danmarks Permanente EU-Repræsentation tilbyder hvert år praktikophold til danske studerende, der ønsker at prøve kræfter i praksis med arbejdet i EU-institutionerne og EU-processen. Praktikanterne tilknyttes en praktikantvejleder inden for de forskellige sagsområder og vil assistere denne i det daglige arbejde og dermed også komme tæt på forhandlinger i Ministerrådet, den danske EU-beslutningsproces og samarbejdet med Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Krav

Ansøgere skal være danske statsborgere og have en afsluttet bachelorgrad inden ansøgningsfristens udløb (fortrinsvis på det samfundsvidenskabelige område). Der kræves flydende niveau på engelsk og gerne gode kundskaber på fransk eller andre større EU-sprog. Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Timing og tidsfrister

Indkaldelse af kandidater 2 gange om året til praktikantophold hhv. fra 1. september til 31. januar og fra 1. februar til 31. juli. Fristerne er hhv. marts og oktober. Ansøgningerne indgives direkte til EU-Repræsentationen. Der kan angives en præference for sagsområder. Der gives endelig besked et par måneder før startdatoerne. Opslag sker bl.a. via EU-Repræsentationens hjemmeside.

Varighed

5-6 måneder.

Antal danske pladser

Der er praktikpladser fordelt mellem EU-Repræsentationens sektioner. Der er typisk mellem 60-70 ansøgninger og 17-20 praktikanter per gang.

Finansiering

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanten vil dog modtage et tilskud, som pt. er på 400 EUR pr. måned, til dækning af lokale udgifter. Praktikanterne skal selv finde bolig. Der er tale om en uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader dette. SU vil under visse omstændigheder kunne medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Revisionsretten (ECA)

Formål og indhold

Den Europæiske Revisionsret kontrollerer EU's finanser. Det er dens opgave, at forbedre EU's finansielle forvaltning og aflægge rapport om anvendelse af offentlige midler. Dermed bidrager ECA til transparens i forvaltningen af Unionens indtægter og udgifter. ECA blev oprettet i 1975 og har hjemme i Luxembourg. Et praktikophold ved ECA giver universitetsstuderende (revision, men visse andre studier er også mulige) praktisk kendskab til arbejdet i ECA og samtidig en anledning til at anvende kompetencerne fra studiet og knytte netværk og uddybe forståelsen for EU-samarbejdet.

Krav

Ansøgere skal være statsborgere i et EU-medlemsland. Man skal have bestået sin bachelorgrad inden ansøgningsfristens udløb eller have afsluttet mindst 4 semestre på et studie af interesse for ECA (Audit / Budget, Accounting / Administration, human resources / Translation / Communication, international relations / Legal). Ansøgere skal have indgående kendskab til mindst et af de officielle EU-sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet. Man må ikke tidligere have været trainee eller i lønnet beskæftigelse i EU-institutionerne.

Timing og tidsfrister

Der er tre årlige startdatoer: 1. februar (ansøgningsperiode 1. september – 31. oktober), 1. maj (ansøgningsperiode 1. , december – 31. januar) og 1. september (ansøgningsperiode 1. april – 31. maj).
Ansøgning indgives online via et særligt skema på ECA´s hjemmeside: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Varighed

3-5 måneder.

Hvor kan du læse mere?

Ordningen administreres af Revisionsrettens Traineeships Office. Se mere på følgende link:  http://www.eca.europa.eu/da/Pages/TraineeshipComplet.aspx?sID=6 
De interne regler om praktikanter er fastsat i ECA´s ”Provisions governing the employment of trainees at the European Court of Auditors” af 19. december 2008.

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Der var i 2017 omkring 4.000 ansøgninger, hvoraf to kom fra danskere, og der blev udvalgt 56 praktikanter. Der har ikke været danske praktikanter de seneste fem år.

Finansiering

Praktikophold hos ECA kan være ulønnet eller med et månedligt scholarship på ca. 1.120 EUR.
Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse til Luxembourg. Praktikanterne skal selv stå for evt. syge- og ulykkesforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Formål og indhold

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder praktikophold til universitetsstuderende, der dermed kan opnå indsigt i EIB's målsætninger og udfordringer samt få erhvervserfaring og mulighed for praktisk anvendelse af færdigheder fra studiet.
Derudover tilbydes ’Graduate Recruitment And Development (GRAD)’-programmet til nyuddannede kandidater. Med GRAD kan nyuddannede kandidater på et tidligt stadie opnå vigtig professionel erfaring fra en international finansiel institution. Både praktik- og GRAD-stillinger er hovedsageligt placeret ved EIB's hovedkontor i Luxemburg.

 

Krav

Ansøgere til både praktikophold og GRAD-programmet skal være statsborgere i et EU-land eller et kandidatland. For praktikophold er der dog også et begrænset antal pladser til praktikanter med andre nationaliteter. Praktikanter skal have afsluttet mindst 4 semestre på deres studium inden for et relevant område. I praksis vælges ofte kandidater, der som minimum har afsluttet deres bachelor. Man må maksimalt have 1 års erhvervserfaring. For at komme i betragtning til GRAD-programmet skal ansøgere have afsluttet kandidatuddannelse inden for et relevant område samt have højest 2 års erhvervserfaring efter endt studium. For ansøgere til både praktikophold og GRAD-programmet kræves ”excellent knowledge of English and/or French”, som er EIB's arbejdssprog.

 

Timing og tidsfrister

Praktikophold og GRAD-stillinger bliver slået op på EIB's hjemmeside. Man skal specifikt søge de enkelte praktikopslag, da disse varierer meget i forhold til arbejdsområde og hvilke kvalifikationer, der kræves. Man må gerne søge flere praktikstillinger samtidig.
Ansættelsen af praktikanter er fordelt på tre omgange: 1. februar, 1. juli og 1. oktober. Opslagene bliver offentliggjort to til tre måneder før praktikopholdets startdato. Deadline for ansøgningerne varierer alt efter det enkelte praktikopslag. Praktikopslagene findes på hjemmesiden: http://www.eib.org/about/jobs/job-offers.htm

Varighed

Praktikopholdene varer 5-6 måneder. GRAD-programmet tilbyder kontrakter af 1-2 års varighed med mulighed for forlængelse til maksimalt 4 år.

Hvor kan du læse mere?

EIB's interne regler om praktikophold findes på: http://www.eib.org/attachments/training_en.pdf
Læs mere om  GRAD i EIB på: http://www.eib.org/about/jobs/working/graduate/index.htm

 

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. EIB har årligt 115 praktikanter fra EU-lande samt 20 praktikanter fra lande uden for EU. EIB modtager ca. 100 ansøgninger per praktikopslag, dog sjældent ansøgninger fra danskere. Der har endnu ikke været en dansk praktikant i EIB, og organisationen er meget interesseret i at tiltrække flere ansøgere fra Nordeuropa.

Finansiering

Praktikanter modtager en månedlig godtgørelse på 1.050 EUR samt refusion af transportudgifter til en returrejse mellem hjemland og praktiksted. Lignende tilskud fra anden side modregnes i beløbet fra EIB. Dette gælder dog ikke SU.
GRAD-ansatte modtager en fast månedsløn, som for øjeblikket er på 3.562 EUR, sammen med sygdoms- og pensionsordning samt ulykkesforsikring og mulighed for familietillæg.

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Formål og indhold

Den Europæiske Centralbank har hovedsæde i Frankfurt, og bankens hovedopgave er at administrere de månedlige renter i samarbejde med de 19 nationalbanker i Eurozonen. ECB tilbyder praktikophold til studerende eller nyuddannede i bankens forskellige afdelinger. Opgaverne kan bl.a. bestå i at udføre research, skrive udkast til rapporter, indsamle statistisk data og bidrage til studier.
ECB har derudover et to-årigt Graduate Programme, der er rettet mod nyuddannede med en kandidat- eller PhD-grad. Dette program giver en stor indsigt i ECB’s arbejde, og kan være startskuddet til en karriere i ECB. Man tildeles en mentor, og skal som et led i programmet skrive et ’project paper’.

Krav

Ansøgere skal være statsborgere i et EU-medlemsland, tale flydende engelsk samt ét andet af de officielle EU-sprog. Arbejdssproget i ECB er engelsk. Som ansøger til praktikforløbene skal man mindst have opnået en bachelorgrad, men også nyuddannede kandidater og PhD-studerende kan ansøge. Man må maksimalt have 12 måneders professionel erhvervserfaring efter sin senest afsluttede uddannelse. Man må ikke tidligere have været i praktik i mere end 6 måneder, og ikke tidligere have været praktikant eller arbejdet i ECB. Ansøgere til ECB’s Graduate programme skal enten have opnået en kandidat- eller PhD-grad. Ansøgningen indgives online via ECB’s e-Recruitment portal, hvor der oprettes en profil. https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/how-to-apply/html/index.en.html

Timing og tidsfrister

Praktikstillinger annonceres løbende på ECB’s jobportal, hvor de specifikke kriterier for de enkelte stillinger oplistes: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
Der er ikke nogen fastsatte deadlines for, hvornår praktikpladserne slås op, og hvornår de skal søges, da dette varierer alt efter ECB’s specifikke behov. Der vil dog typisk blive annonceret en del praktikpladser ved årets begyndelse, og ellers vil de blive annonceret løbende, ca. to måneder før praktikopholdet starter.

Varighed

3-6 måneder, med mulighed for forlængelse op til 12 måneder. ECB’s Graduate Programme har en varighed af to år.

Hvor kan du læse mere?

ECB's interne regler om praktikophold findes på:

https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/traineeship_programme.pdf

Læs mere om ECB’s Graduate programme her:

https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/graduate/html/index.en.html

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Antallet af årlige praktikpladser er ikke fastsat, da det varierer alt efter de forskellige afdelingers behov. Der har de seneste fem år været mellem 38 og 66 praktikpladser årligt.  ECB modtager ca. 20 danske praktikansøgninger årligt, og der har mellem 2013 og 2017 været 8 danske praktikanter. ECB’s Graduate Programme udbyder mellem 15 og 20 pladser årligt.

Finansiering

Praktikanter modtager en månedlig godtgørelse på 1.050 euro. Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU).  Man vil enten få en bolig stillet til rådighed eller få sin husleje refunderet af ECB. Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse. Der kan endvidere tilbydes ulykkes- og sygeforsikring. Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Øvrige praktikmuligheder i Bruxelles

Der findes adskillige andre muligheder for et praktikophold i Bruxelles end de, der er oplistet her. Et væld af danske organisationer har kontorer i Bruxelles, og de fleste har også praktikanter. Det kan være en stor fordel også at søge disse kontorer for at forbedre mulighederne for at få et praktikophold. Til eksempel kan næves de danske regioner og kommuners kontorer i Bruxelles, Kommunernes Landsforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrugsraadet.
En længere liste over mulige organisationer kan findes på DJØF’s hjemmeside: https://www.djoef.dk/studerende/studiejob-og-praktikophold/stagiairepraktikant.aspx#IHvorfinderdupraktikpladsen
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind