Spring til indhold

Sekunderet national ekspert i EU

Ansatte i den danske centraladministration eller andre offentlige myndigheder har mulighed for at blive udsendt som sekunderet national ekspert til EUs institutioner for en tidsbegrænset periode på op til fire år.

De fleste EU-institutioner - især Kommissionen, Rådssekretariatet, Europaparlamentet og EU's Fælles Udenrigstjeneste -modtager sekunderede nationale eksperter (SNE'er) fra medlemslandene. Ordningen har det dobbelte formål dels at tilføre EU ekspertviden fra medlemslandenes nationale og lokale administrationer, og dels at bibringe de sekunderede eksperter indsigt i EU's politikker og arbejdsformer, som kan være til nytte ved senere tilbagevenden til den nationale administration.

Under udsendelsen forbliver SNE'en ansat hos den udsendende myndighed, og fortsætter med at oppebære sin normale (skattepligtige) løn herfra. Herudover yder EU dagpenge samt et månedligt beløb til hjælp til dækning af flytte- og boligudgifter.  For 2014 udgør dagpengene EUR 127,65/dag, og månedstilskuddet EUR 382,92/måned, hvilket i alt svarer til  godt 31.700 kr (skattefrit) om måneden. Dette beløb kan variere ved udsendelse til EU-institutioner uden for Bruxelles og Luxembourg i overensstemmelse med de lokale forhold. Desuden betaler EU normalt ud- og hjemrejse for eksperten, men ikke flytning af bohave. Der tages ved fastsættelsen af dagpenge og månedstilskud ikke hensyn til SNE'ens familieforhold. Detaljerede regler for eksperternes udvælgelse, virke, og løn- og ansættelsesvilkår fremgår af Kommissionens beslutning C(2008)6866 af 12. november 2008, der i store træk også finder anvendelse for sekunderinger til andre EU-institutioner.

EU's institutioner opslår løbende stillinger som sekunderet national ekspert med angivelse af stillingernes indhold, og kravene til kandidaternes kvalifikationer. Herefter beslutter den enkelte danske myndighed, om man vil finansiere stillingen, opslå den internt, og identificere en eller flere kandidater. Kandidaterne indstilles til EU, der - normalt på grundlag af et interview - træffer det endelig valg. SNE-stillinger skal altså søges via kandidatens egen ansættelsesmyndighed, og kan ikke søges direkte hos EU.

Det er også muligt at blive udsendt som såkaldt "national ekspert i faglig uddannelse" (NEPT). Disse udsendelser har et mere direkte uddannelsesmæssigt sigte for den udsendte, og er af kortere varighed, normalt 3-5 måneder. Alle omkostninger skal afholdes af den udsendtes myndighed.

For at fremme udsendelsen af danske SNE'er er der i Finansministeriet  etableret en central pulje, der kan refundere op til halvdelen af de lønomkostninger, den udsendende myndighed har for en sekunderet ekspert. Ordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen.