Spring til indhold

UNDP - FNs udviklingsprogram

UNDP, der har sit hovedkvarter i New York (USA), er FNs centrale udviklingsprogram.

 

UNDP har FNs generalforsamling som sin øverste autoritet, og har sin væsentligste virksomhed inden for fire hovedprogrammer: fattigdomsbekæmpelse i overensstemmelse med årtusindmålene (MDGs); god regeringsførelse; forebyggelse og genopbygning i krise- og konfliktsituationer; og miljø og bæredygtig udvikling. UNDP spiller derudover en central rolle som koordinator for det øvrige FN-system, bl.a. gennem UNDP-administratorens formandskab for UNDOCO. Udover et stort antal trust fonde med specifikke indholdsmæssigt eller geografisk fastsatte formål, finansieret af frivillige bidrag, administrer UNDP også et antal FN-programmer og fonde, herunder især FNs Kapitaludviklingsfond (UNCDF) og FNs Frivilligeprogram (UNV).

UNDPs virksomhed finansieres udelukkende ved frivillige bidrag fra FNs medlemslande eller andre finansieringskilder. Danmark har fra UNDPs start været blandt de mest aktive deltagerlande, og har gennem årene ydet meget store frivillige bidrag til organisationens arbejde. Det daglige forhold til UNDP varetages af den faste danske FN-mission i New York.

UNDPs sekretariat er beliggende i New York; men hovedvægten i organisationens virksomhed ligger på landeniveau. UNDP har således knap 170 lande- og regionalkontorer spredt over hele verden. UNDPs kontor for de nordiske lande ligger i København. Ledige stillinger i UNDP opslås på UNDPs hjemmeside, der også giver oplysning om de konkrete kvalifikationskrav, og om rekrutteringsproceduren. Løn- og ansættelsesvilkår i UNDP følger det fælles FN-system, der kan findes her.  Arbejdssprogene i UNDP er engelsk og fransk. Ansøgning indgives normalt elektronisk som angivet på hjemmesiden.