Spring til indhold

Rejseråd til erhvervsrejser

Mulighed for erhvervsrejser

Vi fraråder alle rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Erhvervsrejser med henblik på at deltage i et kritisk forretningsmøde eller levering af varer eller tjenesteydelser er undtaget, jf. undtagelserne nedenfor. 

Hvorvidt et forretningsmøde er af kritisk karakter, vil være op til den enkelte virksomhed at vurdere. Hvis virksomheden vurderer, at et konkret forretningsmøde er kritisk, er det vigtigt, at der foretages en konkret individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. I risikovurderingen bør bl.a. indgå den lokale smittesituation, det lokale sundhedssystemets kapacitet, muligheden for forsikringsdækning i den aktuelle situation og orientere sig om indrejse- og lokale restriktioner ved den relevante danske ambassade, og den enkelte medarbejder bør derfor følge nedenstående rejseråd. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder informeres om rejserådene forud for en konkret rejse.

Kontakt Trade Councils hotline for rådgivning om erhvervsrejser.

Vores globale rejsevejledning gælder som udgangspunkt til og med den 20. april 2021. Danske rejsende anbefales at kontakte deres fly- eller rejseselskab for at undersøge hjemrejsemulighederne.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Der er fortsat ruteflyforbindelser til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at dette billede kan ændre sig hurtigt, som vi tidligere har set det i pandemien.

Det kan i forbindelse med udrejse være en betingelse, at den rejsende skal testes for COVID-19. Dette er der flere muligheder for; læs detaljerne under ’Før rejsen’ og ’Efter rejsen’ i afsnittene herunder.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 17. marts kl. 16.10.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Før rejsen

Er der undtagelser fra anbefalingen om, at alle rejser til frarådes?

Vi fraråder alle rejser, herunder også erhvervsrejser, til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Dog er følgende persongrupper undtaget anbefalingen:

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn 
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i udlandet
 • Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn eller stedbarnebarn til en person, der bor i udlandet 
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndigheder i udlandet 
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel 
 • Skal deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående i udlandet. Med nærtstående forstås her ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn.
 • Skal deltage i en retssag
 • Skal deltage i et kritisk forretningsmøde
 • Skal levere varer ind i eller ud af Danmark
 • Skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, eksempelvis montering og servicering af maskiner 
 • Har arbejde i udlandet
 • Udrejser med henblik på godstransport
 • Er studerende med bopæl i Danmark indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution, som skal i ulønnet praktik i grænselandet (Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götaland len i Sverige)
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.
 • Er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til statsudsendte og indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation.

For Sydafrika gælder dog skærpede undtagelser. Følgende personer er undtaget anbefalingen om, at alle rejser frarådes:

 • Agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Sydafrika (kan fx være plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer/kærester 
 • Foretager godstransport, der skal sikre forsyningssikkerheden i Danmark eller EU-landene i øvrig
 • Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, samt diplomatiske kurerer eller personer, der rejser som led i et servicebesøg ved en repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til rejse.

Du kan finde oplysninger om indrejserestriktioner og lokale restriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Restriktioner

Flere lande har indført omfattende rejserestriktioner, heriblandt indrejserestriktioner, interne rejserestriktioner og karantæneregler, for at begrænse smitten med COVID-19.

Erhvervsrejser kan i nogen tilfælde være undtaget de generelle rejserestriktioner i et land.

Det kan i nogle lande også være en betingelse for karantænefri indrejse, at man kan fremvise en negativ COVID-19-test.

Medarbejderen kan i givet fald få taget en test hos Testcenter Danmark og få udstedt et certifikat. Man kan evt. kontakte den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 7020 0233. Virksomheden bør i den forbindelse overveje, hvilke præcise tidskrav til COVID-19-testen der gælder i de lande, som medarbejderen skal rejse til, herunder transitlande, så testen kan foretages på det rette tidspunkt inden afrejse.

Derudover er udgangsforbud, forsamlingsforbud m.m. indført i flere lande, ligesom det fx kan være lovpligtigt at bære mundbind i det offentlige rum.

Virksomheden bør derfor sætte sig grundigt ind i de restriktioner, der er indført i det land, hvortil en rejse planlægges. Hvis rejsen går gennem andre lande, bør man også være opmærksom på de restriktioner, der kan være indført i disse transitlande.

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom transportforbindelser kan indstilles med meget kort varsel. Man bør derfor være forberedt på, at man kan blive nødt til at tilpasse rejseplanen løbende, og at rejsen kan blive forlænget væsentligt.

Der er fortsat ruteflyforbindelser til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at dette billede kan ændre sig hurtigt, som vi tidligere har set det i pandemien.

Virksomheden har selv ansvaret for at holde sig opdateret om restriktioner i andre lande fx via lokale myndigheder og nyhedsmedier. Man bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Coronapas for COVID-19 test

Coronapas for COVID-19 test er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse.

Coronapasset for COVID-19 test findes på dansk, engelsk og fransk.

Det er gratis at hente et coronapas for COVID-19 test efter, man har fået foretaget en COVID-19 test af Testcenter Danmark. Coronapasset for COVID-19 test kan findes ved at logge ind på sundhed.dk med NemID og gå ind under ”Dine sundhedsdata” og derefter ”Corona”. Coronapasset for COVID-19 test downloades og printes, lige så snart laboratoriet har analyseret prøven og frigivet svaret. Coronapasset for COVID-19 test vil kun være muligt at se, downloade og printe, hvis prøven er negativ og ikke er ældre end syv dage.

Yderligere information om coronapas for COVID-19 test findes her

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas for COVID-19 test eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Kan coronapas for COVID-19 test bruges i alle lande?

Der kan gælde særlige regler i nogle lande, og der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Nogle lande kræver fx, at du benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge, hvor andre lande vil se coronapas for COVID-19 test som fyldestgørende dokumentation for en negativ COVID-19 test. Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende restriktioner på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Særligt for udenlandsdanskere

Coronapas for COVID-19 test er tilgængeligt for alle med et dansk CPR-nummer og NemID, herunder også for udenlandsdanskere, der får foretaget en test i regi af Testcenter Danmark.

Hvis man har bopæl i udlandet skal du, for at kunne booke tid til test i regi af Testcenter Danmark, kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33, som hjælper med at oprette rekvisition til test. Herefter kan du ved brug af NemID booke tid til test samt tilgå testresultat og coronapas for COVID-19 test på sundhed.dk efter testen.

Personer uden CPR-nummer og NemID kan ikke tilgå et coronapas for COVID-19 test på sundhed.dk.

Coronapas for COVID-19 vaccination

Coronapasset er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en COVID-19 vaccination til lande, der kræver det i forbindelse med indrejse.

Det er gratis at hente et coronapas, så snart du har fået foretaget den sidste vaccination mod COVID-19. Coronapasset kan findes ved at logge ind på sundhed.dk med NemID, hvorefter du skal klikke på ’Coronapas – COVID-19 vaccination’ i kassen med overskriften ’Corona’. Coronapasset kan derefter downloades og printes.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapasset eller andre spørgsmål relateret til vaccinationer. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas, kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Kan coronapasset bruges i alle lande?
Coronapasset er et tilbud til rejsende, der skal til et land, hvor der måtte være et krav om vaccinations dokumentation. Lande melder løbende ud om ændringer i deres indrejserestriktioner, og krav til vaccinations dokumentation kan forekomme fremover. Der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende restriktioner på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Særligt for udenlandsdanskere
Coronapasset er tilgængeligt for alle med et dansk CPR-nummer og NemID, herunder også for udenlandsdanskere, der får foretaget en vaccination i Danmark.

Hvis du er blevet vaccineret mod COVID-19 i udlandet, skal din egen læge registrere og bekræfte vaccinationsforløbet, hvorefter du vil kunne downloade dit coronapas på sundhed.dk.

Personer uden CPR-nummer og NemID kan ikke tilgå et COVID-19 testpas på sundhed.dk.

Du kan læse mere om vaccination mod COVID-19 på coronasmitte.dk.

Forsikring

Hvis virksomheden planlægger en rejse til et land, hvortil vi fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt at undersøge, hvorvidt virksomhedens forsikring dækker rejsen, og hvorvidt forsikringsdækningen i øvrigt er tilstrækkelig.

Hvis der er tvivl om forsikringsdækningen, bør virksomheden tage kontakt til forsikringsselskabet forud for rejsen.

COVID-19-pandemien har lagt et meget stort pres på sundhedssystemerne i mange lande, hvilket kan have den konsekvens, at der ikke er kapacitet til at behandle alle sygdomsramte. Lokale kapacitetsproblemer kan gøre det markant sværere at få adgang til lokale privathospitaler. Pandemiens globale karakter kan samtidig gøre det markant sværere at skaffe ambulancefly for at sikre behandling i et land med den fornødne kapacitet.

Virksomheden bør tage disse forhold med i beredskabsplanen, når en konkret rejse planlægges, da de kan påvirke forsikringsselskabets mulighed for at bistå i praksis.

Beredskabsplanen bør indeholde en konkret plan for assistance, herunder hjemrejse, hvis medarbejderen får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, eller hvis medarbejderen bliver alvorligt syg med COVID-19.

Hvis virksomheden har konkrete udfordringer med indlæggelser i udlandet eller ambulancefly, som ikke kan løses med forsikringsselskabet, kan man kontakte den relevante danske ambassade eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk eller +45 3392 1112).

Personer i øget risiko

Nogle personer har en øget risiko for at blive alvorligt syge og få behov for behandling, hvis de smittes med COVID-19.

Læs mere om personer i øget risiko og anbefalinger til disse hos Sundhedsstyrelsen.

Hvis virksomheden har medarbejdere, der tilhører en gruppe af personer i øget risiko, bør der foretages en konkret og individuel vurdering af risikoen ved en given rejse i dialog med den enkelte medarbejder.

Under rejsen

Generelt

Hvis virksomhedens medarbejdere rejser til udlandet, er de underlagt det andet lands love og regler, og de bør derfor følge de lokale myndigheders anvisninger.

Nedenstående rejseråd er udarbejdet i samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder som supplement til lokale love og regler.

Sundhedsstyrelsens generelle råd er de samme i udlandet som i Danmark:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende COVID-19

God håndhygiejne

COVID-19 kan smitte på to måder:

1) fra person til person via små dråber fra host eller nys, som spreder sig i luften i en afstand af 1-2 meter.

2) fra person til person via overflader, som man rører ved for derefter at røre sig i næse, øjne eller mund.

Smitte via overflader forebygges ved at sikre god håndhygiejne. Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne er særligt vigtige, når man rejser, da mange mennesker ofte rører ved de samme kontaktpunkter som fx håndtag, armlæn, gelændre og elevatorknapper.

Man bør så vidt muligt undgå at røre ved kontaktpunkter, og man bør altid undgå at røre ved sit ansigt, efter man har rørt ved kontaktpunkter, hvis man ikke har vasket sine hænder eller brugt håndsprit.

Virksomheden bør stille håndsprit til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen.

Læs mere om god håndhygiejne hos Sundhedsstyrelsen.

Værnemidler

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i særlige situationer, hvor du har svært ved at holde afstand til andre mennesker. Det kan fx være i offentlige transportmidler, hvis der er trængsel. Det er vigtigt, at du fortsat overholder de generelle råd om fysisk afstand og god håndhygiejne. Brugen af mundbind skal altid ses som et supplement til disse råd. Det er også vigtigt, at du anvender mundbind korrekt, da det ellers kan gøre mere skade end gavn.

Læs mere om mundbind og korrekt brug af mundbind hos Sundhedsstyrelsen.

Virksomhedens medarbejdere bør altid bruge mundbind eller andre værnemidler, hvis det er påbudt i det land, hvortil de rejser. Hvis det er tilfældet, bør virksomheden stille de relevante værnemidler til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen. Find information om reglerne for mundbind og andre værnemidler hos den relevante danske ambassade.

Transport

Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand bør så vidt muligt også efterleves, når man rejser. Virksomheden bør derfor vælge de transportmidler, hvor det vurderes, at medarbejderne har bedst mulighed for at holde afstand til andre mennesker.

Hvis man rejser med fly, er det vigtigt, at man nøje følger anbefalingerne fra den pågældende lufthavn og luftfartsselskab. Virksomheden kan kontakte flyselskaberne for at høre, hvilke flyafgange der har bedst plads i flyene.

Under flyveturen bør man så vidt muligt blive siddende på sin plads, og man bør så vidt muligt undgå at tage imod mad og drikke, hvis man i stedet kan medbringe sit eget. Man bør også undgå at røre ved kontaktpunkter som beskrevet ovenfor.

EU's flysikkerhedsagentur EASA har anbefalet brug af mundbind på hele rejsen, inklusiv i lufthavne, og flere flyselskaber har indført regler om mundbind eller andre værnemidler, ligesom nogle flyselskaber har indført regler om screeninger eller tests. Virksomheden bør derfor sætte sig grundigt ind i flyselskabernes regler før en rejse. Hvis der er indført regler om mundbind eller andre værnemidler, bør virksomheden stille det til rådighed.

Virksomheden bør i samme forbindelse sætte sig grundt ind i reglerne for at medbringe håndsprit. Flere lufthavne har lempet reglerne i forbindelse med COVID-19-pandemien.

I lokale transportmidler som fx tog, bus og metro står eller sidder mange mennesker ofte tæt sammen. Hvis din virksomheds medarbejdere er nødt til at anvende disse transportmidler i forbindelse med en rejse, bør det overvejes, hvorvidt de kan rejse uden for myldretiden for at have bedre mulighed for at holde afstand.

I disse transportmidler er det ofte nødvendigt at holde fast i håndtag og lignende for at holde balancen, ligesom man ofte anvender stopknapper. Man bør derfor være ekstra opmærksom på god håndhygiejne som beskrevet ovenfor. Virksomheden anbefales at stille vådservietter eller hånddesinfektion til rådighed for sine medarbejdere.

Har virksomhedens medarbejdere mulighed for at transportere sig til fods i lokalområdet, og er det i øvrigt sikkert der, hvor de opholder sig, kan det være en måde, hvorpå de undgår tæt kontakt under transporten.

Hoteller

Sundhedsstyrelsen anbefaler hyppig og grundig rengøring, også når man rejser i udlandet.

På et hotel kan almindelig rengøring suppleres med desinfektion af kontaktpunkterne på hotelværelset, fx håndtag, kontakter, telefon, fjernbetjening, armlæn, bordoverflader, toilet og håndvask.

Virksomheden kan overveje at stille desinfektionsmiddel til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen.

Læs mere om rengøring hos Sundhedsstyrelsen.

Restauranter

Der er ingen tegn på, at COVID-19 smitter gennem fødevarer, men Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne og fysisk afstand bør også efterleves i restauranter.

Hvis man vælger restauranter, hvor maden serveres som buffet, skal man være særligt opmærksom på at holde afstand, da man ofte kommer i tæt kontakt med andre mennesker ved buffetservering, ligesom man skal være særligt opmærksom på god håndhygiejne, da man ofte anvender det samme bestik.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen.

Møder, virksomhedsbesøg m.m.

Hvis virksomhedens medarbejdere deltager i møder, virksomhedsbesøg m.m. i udlandet, bør de være særligt opmærksomme på Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne og fysisk afstand, hvorfor de også bør undgå fx håndtryk, knus og kindkys.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Sygdom i udlandet

Hvis virksomhedens medarbejdere får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens de rejser i udlandet, bør de følge de lokale myndigheders anvisninger. Man kan læse mere om de lokale myndigheders anvisninger hos den relevante danske ambassade.

Virksomhedens medarbejdere bør have information om, hvordan de hurtigst muligt kan komme i kontakt med virksomheden og/eller forsikringen i nødsituationer.

Hvis de lokale myndigheder beder virksomhedens medarbejdere om at gå i karantæne, bør de følge deres anvisninger. Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Man kan altid kontakte ambassaden i det land, hvor man opholder sig, eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis man har brug for rådgivning.

Danskerlisten

Man bør tilmelde sig Danskerlisten, hvis man rejser i udlandet. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du er.

Man kan tilmelde sig via vores app Rejseklar. Hvis man ikke har adgang til app’en, kan man registrere sig via vores hjemmeside.

Efter rejsen

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.  

Symptomer eller formodning om smitte

Hvis virksomhedens medarbejdere ved eller efter hjemkomst har symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, eller hvis de blot formoder at være smittet, skal de forholde sig ligesom andre, som oplever symptomer. Test skal ske via henvisning fra egen læge, ikke hos Testcenter Danmark.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Hvis medarbejdere allerede oplever symptomer i lufthavnen, skal de om muligt tage egen bil eller lignende for at undgå offentlig transport fra lufthavnen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind