Spring til indhold

Sådan behandler vi persondata

Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” hjælper dig med at forberede din rejse og få info om sikkerheden på dit rejsemål samt, hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår en større krise. Det kan være politisk uro, terrorangreb eller en naturkatastrofe.

Privacy Policy

Hos Udenrigsministeriet værdsætter vi dit privatliv.
At The Ministry of Foreign Affairs of Denmark we value your privacy.
(English version below)

Privatlivspolitik

Udenrigsministeriet tilbyder ”Rejseklar”-appen som en gratis app. Denne service leveres af Udenrigsministeriet uden omkostninger og er beregnet til brug som den er.
Rejseklar-appen hjælper dig med at forberede din rejse og få info om sikkerheden på dit rejsemål samt, hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår en større krise. Det kan være politisk uro, terrorangreb eller en naturkatastrofe.

Rejseklar registrerer din mobils placering, som den bruger til at give info om det land, du rejser i, bl.a. placering og afstand til den nærmeste danske ambassade. Du kan modtage push-beskeder, hvis data roaming er slået til. Du kan også tilmelde dig Danskerlisten for landet som du rejser til, for at få målrettede beskeder i en krisesituation.

Denne side bruges til at informere besøgende om vores politikker med indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger, til dem som beslutter at benytte vores service.
Hvis du vælger at bruge vores service, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i forbindelse med denne politik. De personlige oplysninger, som vi indsamler, bruges til at levere og forbedre den tilbudte service. Vi bruger eller deler ikke dine oplysninger med nogen, undtagen som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Indsamling og brug af information

For at få en bedre oplevelse, når du bruger vores service, kan vi kræve, at du giver os visse personligt identificerbare oplysninger, inklusive men ikke begrænset til enhedsplacering

Placering i baggrunden
iOS
Hvis du har accepteret tilladelserne i iOS versionen af Rejseklar appen for adgang til enhedsplacering og placering i baggrunden, vil appen registrere din enheds placering altid. Dette betyder at vi kan tilbyde lokalitetsbaseret service uafhængigt af om appen er åben eller ej. Rejseklar benytter placering i baggrunden til at sende dig meddelelser med information om kritiske situationer hvis du er i et land eller lokation hvor der er opstået en kritisk situation.
Android
Der anvendes ikke lokation i baggrunden i Android versionen af Rejseklar appen.

Kontaktoplysninger
Når du tilmelder dig Danskerlisten igennem appen, angiver du dine kontaktoplysninger. Udenrigsministeriet har kun adgang til dine oplysninger i de perioder, hvor du er tilmeldt Danskerlisten. I perioder hvor du ikke er tilmeldt en rejse, er det kun dig selv der kan se oplysningerne.

De oplysninger vi anmoder om, opbevares af os og bruges som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Tredjeparts services
Appen bruger tredjeparts services, der muligvis indsamler oplysninger, der bruges til at identificere dig. Følgende er links til fortrolighedspolitik for tredjepartsudbydere, der bruges af appen:

Hvor længe opbevarer Udenrigsministeriet mine oplysninger?
Udenrigsministeriet opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage vores opgaver og forpligtelser som offentlig myndighed.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet eller arkiveret efter reglerne i arkivlovgivningen, medmindre Udenrigsministeriet er forpligtet til at opbevare oplysninger i medfør af andre regler, f.eks. journaliseringsreglerne.


Log Data
Vi vil informere dig om, at når du bruger vores service, i tilfælde af en fejl i appen indsamler vi data og information (gennem tredjepartsprodukter) på din telefon kaldet log data. Disse log data kan omfatte oplysninger såsom din enheds internetprotokoladresse ("IP"), enhedsnavn, operativsystemversion, konfigurationen af appen, når du bruger vores service, tidspunktet og datoen for din brug af servicen og andre statistikker.

Serviceudbydere
Vi kan beskæftige tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner af følgende årsager:

  • For at facilitere vores service;
  • For at levere servicen på vores vegne;
  • For at udføre service-relaterede services; eller
  • For At hjælpe os med at analysere, hvordan vores service bruges.

Vi vil informere brugere af denne service om, at disse tredjeparter har adgang til dine personlige oplysninger. Årsagen er at udføre de opgaver, der er tildelt dem på vores vegne. De er dog forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til noget andet formål.

Links til andre websteder
Denne service kan indeholde links til andre websteder. Hvis du klikker på et tredjepartslink, bliver du sendt videre til dette websted. Bemærk, at disse eksterne websteder ikke drives af os. Derfor råder vi dig kraftigt til at gennemgå fortrolighedspolitikken på disse websteder.
Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -services.

Ændringer i denne fortrolighedspolitik
Vi opdaterer muligvis vores fortrolighedspolitik fra tid til anden. Derfor tilrådes det at gennemse denne side med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Vi underretter dig om ændringer ved at offentliggøre den nye fortrolighedspolitik på denne side.

Denne politik træder i kraft fra 31-05-2021

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller forslag til vores fortrolighedspolitik, så tøv ikke med at kontakte os på [email protected]
 

Privacy Policy

The Ministry of Foreign Affairs of Denmark offers the "Rejseklar" app as a free app. This service is provided by The Ministry of Foreign Affairs of Denmark free of charge and is intended for use as is.
The Rejseklar app helps you prepare for your trip and get info about the safety of your destination as well as how to react if a major crisis occurs. It could be political unrest, terrorist attacks or a natural disaster.

Rejseklar registers your mobile's location, which it uses to provide information about the country you are traveling in, e.g. location and distance to the nearest Danish embassy. You can receive push notifications if data roaming is turned on. You can also sign up for the Danish list for the country you are traveling to, to get targeted messages in a crisis situation.

This site is used to inform visitors about our policies on the collection, use and disclosure of personal information, to those who decide to use our service.
If you choose to use our service, you agree to the collection and use of information in connection with this policy. The personal information we collect is used to provide and improve the service offered. We do not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.


Collection and use of information

For a better experience when using our service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to device location

Location in the background
iOS
If you have accepted the permissions in the iOS version of the Rejseklar app for accessing device location and location in the background, the app will always register your device location. This means that we can offer location-based service regardless of whether the app is open or not. Travel Ready uses location in the background to send you messages with information about critical situations if you are in a country or location where a critical situation has arisen.
Android
Location in the background is not used in the Android version of the Rejseklar app.

Contact Information
When you sign up for the Danskerlisten (The Danish list) through the app, you enter your contact information. The Ministry of Foreign Affairs of Denmark only has access to your information during the periods when you are registered on the Danskerlisten. During periods when you are not registered for a trip, only you can see the information.

The information we request is stored by us and used as described in this privacy policy.

Third party services
The app uses third-party services that may collect information that is used to identify you. The following are links to the privacy policies of third-party providers used by the app:

How long does The Ministry of Foreign Affairs of Denmark keep my information?
The Ministry of Foreign Affairs of Denmark only stores your personal information for as long as is necessary to carry out our tasks and obligations as a public authority.

When the purpose of the processing is no longer present, your personal data will be deleted or archived in accordance with the rules in the archives legislation, unless the Ministry of Foreign Affairs is obliged to store information pursuant to other rules, e.g. the journaling rules.


Log Data
We will inform you that when you use our service, in case of an error in the app, we collect data and information (through third-party products) on your phone called log data. This log data may include information such as your device's Internet Protocol address ("IP"), device name, operating system version, the configuration of the app when you use our service, the time and date of your use of the service and other statistics.

Service providers
We may employ third party companies and individuals for the following reasons:

  • To facilitate our service;
  • To provide the service on our behalf;
  • To perform service-related services; or
  • To help us analyze how our service is used.

We will inform users of this service that these third parties have access to your personal information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obliged not to pass on or use the information for any other purpose.

Links to other sites
This service may contain links to other websites. If you click on a third-party link, you will be redirected to this site. Please note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the privacy policies of these sites.
We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of third party websites or services.

Changes to this Privacy Policy
We may update our privacy policy from time to time. Therefore, it is advisable to review this page periodically for any changes. We will notify you of changes by posting the new privacy policy on this page.

This policy will take effect from 31-05-2021

Contact us
If you have questions or suggestions about our privacy policy, do not hesitate to contact us at [email protected]