Spring til indhold

Outsourcing

En række steder i udlandet har Udenrigsministeriet besluttet at lade eksterne tjenesteydere tage sig af modtagelsen af visumansøgninger. Baggrunden er et ønske om at yde ansøgerne en bedre service: En ekstern tjenesteyder er ofte til stede på flere lokationer i et land og er ofte mere fleksibel eksempelvis i forhold til åbningstider.

I nogle lande har Danmark outsourcet modtagelsen af visumansøgninger samt sager om opholds- og/eller arbejdstilladelse og de steder, det drejer sig om, er opført på listen over outsourcingsteder. Udenrigsministeriet har ikke mulighed for at give oplysninger om enkeltsager. Oplysningerne kan fås ved henvendelse til Udlændingeservice eller  den danske repræsentation, der er ansvarlig for de relevante ansøgninger.

Q & A om outsourcing 

 
Hvad vil det sige at outsource modtagelse af visumansøgninger?
En lang række steder i udlandet har Udenrigsministeriet besluttet at lade private outsourcing bureauer tage sig af modtagelsen af visumansøgninger. Et privat outsourcing-bureau varetager udelukkende opgaven med at modtage og registrere en  ansøgning om visum.
 
Det omfatter bl.a. optagelse af personfotografi og fingeraftryk, modtage gebyr for ansøgningen og vejlede om visumreglerne. Outsourcing af modtagelsen af visumansøgninger er reguleret i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING(EF) Nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) artikel 43 vedrørende ”Samarbejde med eksterne tjenesteydere”.

 
Hvad gør outsourcing-bureauet med den modtagne visumansøgning?
Outsourcing-bureauet videregiver visumansøgningen til den danske ambassade. Det er den danske ambassade, der har ansvaret for at sagsbehandle visumansøgningen med baggrund i den indleverede dokumentation. 

Hvorfor har Danmark valgt at outsource modtagelse af visumansøgninger?
I forbindelse med stigende antal visumansøgninger og ønsket om at nedsætte sagsbehandlingstiderne, iværksatte Udenrigsministeriet i maj måned 2008 et pilotprojekt i samarbejde med ambassaden i New Delhi og Moskva om at outsource indlevering af visumansøgninger. 

Samarbejdet med det private outsourcing-bureau blev evalueret efter 6 måneder og erfaringerne var positive. Et privat outsourcing bureau er ofte til stede i flere byer i lande med store afstande og har ofte mere fleksible åbningstider. Danmark har pr. 1. Juli 2013 indgået treårige kontrakter med tre outsourcing-bureauer: VFS Global (vfsglobal.com), BLS International (blsinternational.com) og TLSContact (corp.tlscontact.com) med baggrund i et EU-udbud.

Er det muligt at indlevere sin ansøgning om visum direkte på den danske ambassade i de lande, hvor Danmark har valgt at outsource?
Ja, det kan man godt. Vi råder dog til, at man i så fald kontakter ambassaden eller generalkonsulatet på forhånd og bestiller tid, da der kan forekomme ventetid på indlevering af ansøgninger og optagelse af biometri.

Hvilke fordele er forbundet med at outsource modtagelse af visumansøgninger?
Samarbejdet med outsourcing-bureauerne frigiver ressourcer på ambassaderne, således at der kan foretages en hurtigere og grundigere sagsbehandling. Outsourcing-bureauerne har ofte længere åbningstider og i større lande vil det ofte være muligt at indlevere sin visumansøgning i flere byer, hvilket er en klar serviceforbedring for visumkunderne.

Er Danmark det eneste land der har valgt at outsource modtagelse af visumansøgninger?
Nej, Danmark er langt fra det eneste land, der har valgt at outsource modtagelsen af visumsager. Der er flere Schengenlande herunder Belgien, Finland, Tyskland, Island, Frankrig, Sverige mfl., der har valgt at outsource og Danmark deler outsourcing-centre med andre Schengenlande i bl.a. Rusland og Ukraine. Derudover har andre lande bl.a. Storbritannien, Australien, Canada, Kina og Indien ligeledes valgt at outsource.

Hvad koster det at indlevere en visumansøgning hos et outsourcing-bureau?
Gebyret for indlevering af ansøgning om visum til Danmark varierer mellem 10 euro (74,56 DKK) og 30 euro.( 263,67 DKK) alt efter hvor ansøgningen indleveres. Gebyret er oplyst på ambassadens og outsourcing-bureauets hjemmesider.
Servicegebyret for modtagelse af visumansøgning hos et outsourcing-bureau må højest svare til halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt i Schengen visumreglerne (Schengen visumkodeks artikel 16, stk. 1). Visumgebyret beløber sig normalt til €60.

I hvilke lande har Danmark indgået aftaler med et outsorcing-bureau?
På um.dk findes en liste over de steder Danmark har indgået aftale.
Listen findes her