Spring til indhold

Ret til sundhedsydelser

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og Europa-Parlamentet, vil din ret til danske sundhedsydelser fortsætte uændret, som var du EU-borger.

Alle, der har bopæl i Danmark, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering. Er du britisk statsborger med bopæl i Danmark, vil du derfor have ret til sundhedsydelser i Danmark, også efter Brexit.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse i Danmark, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedsydelser i Danmark.

Er du britisk grænsearbejder, dvs. at du har beskæftigelse i Danmark uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet EU-medlemsland mindst én gang om ugen, har du ret til sundhedsydelser i Danmark.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Da sundhedsloven ikke sondrer mellem EU-borgere og tredjelandsborgere, vil alle britiske statsborgere, som efter et no deal-Brexit fortsat er lovligt bopælsregistrerede i Danmark (registreret i CPR-registret), have samme rettigheder til ydelser efter sundhedsloven som før et no deal-Brexit. Du beholder derfor dit gule sygesikringskort.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i tilfælde af, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. Overgangsordningen vil træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.

Under overgangsordningen vil du og dine medforsikrede familiemedlemmer fortsat være omfattet af sundhedslovens ydelser i Danmark, hvis du og dine medforsikrede familiemedlemmer før udtrædelsesdatoen har været omfattet af dansk sygesikring.

Hvis du som britisk statsborger tager ophold i Danmark eller bliver grænsearbejder efter udtrædelsesdatoen, vil du ikke være omfattet af overgangsordningen. Du vil dermed kun have adgang til akut sygehusbehandling i Danmark på lige fod med andre tredjelandsborgere.

Der henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside for mere information.