Spring til indhold

Status for indsatsen

Udviklingsministeren bekræfter strategien med visse justeringer

Udviklingsministeren fremlagde ved fjerde møde den 8. oktober 2019 i Kontaktforum for religions og trosfrihed den nye regerings justering i strategien for indsatsen for at fremme religions- og trosfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. Udviklingsministeren fastslog, at der er behov for at fastholde strategiens fem spor, men foretage visse justeringer heri. Udviklingsministerens tale kan læses her.

Spor 1 – Mobilisering af det internationale samfund: Der er brug for at lægge vægt på ”B” i FoRB (Freedom of Religion or Belief) i indsatsens, så det i højere grad fremhæves, at FoRB også omfatter agnostikere, humanister og ateisters ret til valg af overbevisning samt staters pligt til at beskytte krænkelser heraf.

Spor 2 – Tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect (R2P): Indsatsen for religions- og trosfrihed vil fremadrettet intensivere fokusset på samtænkningen mellem FoRB og R2P ved at gøre mere ud af konfliktforebyggelse og forsoning igennem trosbaserede organisationer, hvorved Danmark bidrager til opfyldelsen af Verdensmål16 om Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Spor 3 – Geografisk fokus på EU’s nærområde, herunder Mellemøsten og Nordafrika

Spor 4 – Samarbejde om religions- og trosfrihed i udvalgte lande til dialog og samarbejde: Fokus ændres fra udviklingsprojekter i fire specifikke lande til en bredere og mere fleksibel tilgang efter et guidende princip om, at der åbnes for en dialog og samarbejde i FoRB-pressede lande, hvor det er nødvendigt, ønskeligt og muligt.

Spor 5 – Hjælp til forfulgte enkeltpersoner i forhold til religions- og trosfrihed

Afslutningsvist fastslog udviklingsministeren, at religions- og trosfrihed er en af Danmarks prioriteter under medlemskabet af FN’s Menneskerettighedsråd.

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal

Den 6. februar 2019 blev der redegjort for indsatsen for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter ved en redegørelsesdebat i Folketinget.  

Indsatsen har blandt andet bidraget til et større internationalt fokus på religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte ved afholdelsen af et højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København samt gennem deltagelse i det første udenrigsministermøde om religionsfrihed nogensinde i Washington i 2018.

Der er afsat 5 mio. kr. til konkrete projekter, der fremmer religions- og trosfrihed i Danmarks udviklingsarbejde.

Redegørelsesdebatten er tilgængelig på Folketingstidendes hjemmeside.

 

Konkrete handlinger indenfor de enkelte spor kan ses på enhedens engelske side her.