Spring til indhold

Handel og udvikling

Åbenhed for international handel, investeringer og udveksling af ideer er én af grundstenene for økonomisk vækst og udvikling.

Handel og udvikling

Danmark prioriterer et tæt samspil mellem udviklings- og handelspolitik i forbindelse med fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Gevinsterne ved handelsliberalisering opstår ikke automatisk.

Derfor arbejder Danmark for, at den handelsrelaterede bistand og markedsadgang spiller tæt sammen. Kun ved at sikre dette har de fattigste lande en mulighed for at opnå den fulde gevinst ved friere handel.

Handelsrelateret bistand

Danmark har oparbejdet en internationalt respekteret styrkeposition inden for handel og udvikling gennem bilaterale og multilaterale indsatser. Den danske handelsrelaterede bistand understøtter og supplerer de gavnlige effekter af et frit og åbent handelssystem.

Det har til hensigt at øge udviklingslandenes konkurrenceevne og differentiering af deres eksportbase gennem det bilaterale samarbejde, som bl.a. omfatter indsatser indenfor erhvervsudvikling, landbrug, finansiering og infrastruktur, samt direkte involvering af den private sektor og civilsamfundet i udviklingsindsatsen.

Et vigtigt element i den danske indsats er at sikre, at udviklingslandene lokalt besidder den nødvendige kompetence til på sigt at kunne varetage egne interesser. Derfor yder Danmark støtte til kapacitetsopbygning på handelsområdet med fokus på de mindst udviklede landes kapacitet til at indgå i og udnytte handelspolitikken samt deres handelsrelaterede økonomiske og institutionelle infrastruktur.

Doha udviklingsrunden i WTO

Forhandlingerne i ”Doha-udviklingsrunden” (DDA) blev indledt i 2001 som opfølgning på afslutningen af Uruguay-runden og oprettelsen af WTO i 1995. Forhandlingerne har til formål at liberalisere handel yderligere med et særligt fokus på hvordan udviklingslande og især de mindst udviklede lande (LDC’er), kan integreres bedre i verdensøkonomien.

Det er endnu ikke lykkedes WTO medlemslandene at nå til enighed om en bred aftale, som afslutter Doha-runden, men der er opnået enighed om delaftaler bestående af elementer fra Doha-mandatet ved både den 9. og 10. WTO-ministerkonference i hhv. Bali i 2013 og Nairobi i 2015. En af disse delaftaler er handelslettelsesaftalen (TFA): et væsentligt element i denne aftale er, at udviklingslandene får den fornødne tid til at gennemføre tiltagene, og gives den nødvendige tekniske assistance og hjælp til kapacitetsopbygning.

Forhandlingerne om de øvrige emner i ”Doha-udviklingsrunden” fortsætter. Danmark arbejder for en afslutning af forhandlingerne med resultater, der fremmer de mindst udviklede landes interesser.


Toldpræferencer og økonomiske partnerskabsaftaler

Med ændringerne i det globale økonomiske billede er behovet for at målrette indsatsen og arbejdet med udviklingslandene blevet større:

  1. Der er en risiko for, at de allerfattigste lande i stigende grad sættes udenfor de handelspolitiske forhandlinger i takt med, at forhandlingerne flyttes til det bilaterale spor.
  2. Der er i flere udviklingslande en markant økonomisk vækst og øget samhandel. Det gælder også i flere afrikanske lande, selvom det sker fra et lavt niveau.

På denne baggrund støtter Danmark, at EU har øget differentieringen mellem grupper af udviklingslande og sat større fokus på de fattigste lande.

Dette er f.eks. afspejlet i EU’s reviderede Generelle Præferenceordning (GSP), der siden januar 2014 ikke har omfattet de rigere udviklingslande, som f.eks. Brasilien og Malaysia. De mindst udviklede lande har derimod told-og kvotefri adgang for ’alt-undtagen-våben’ (Everything But Arms – EBA).

Mellem udviklingslandene i Afrika, Vestindien og i Stillehavet (AVS) og EU forhandles der om de såkaldte økonomiske partnerskabsaftaler (EPA).

EPA’erne handler ikke om markedsadgang alene. Aftalerne kobler friere handel med et bredere partnerskab om udvikling, regional integration og institutionsopbygning.

Den tætte sammenhæng mellem udvikling og handel er vigtig for, at de fattigste lande kan opnå den fulde gevinst ved handelsliberalisering og øget integration i den globale økonomi. Danmark arbejder for, at der indgås udviklingsvenlige, fleksible og WTO-medholdige EPA’er.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk