Spring til indhold

Bag om tallene

Nedenfor er det muligt at læse mere om metoden bag statistikken samt detaljer om de forskellige eksportgrupperinger.

billede af graph

Ny unik SMV-eksportstatistik sætter fokus på Trade Councils målgruppe

Små og mellemstore virksomheder har stor betydning for Danmarks samhandel med udlandet, både på nærmarkeder og bl.a. vækstmarkeder. For at få et præcist billede af de små og mellemstore virksomheders eksport har Trade Council i samarbejde med Danmarks Statistik og eStatistik udviklet en unik SMV-eksportstatistik i global sammenhæng, der viser hvilke lande og landegrupperinger Danmarks mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder afsætter sine varer til.

Den nye SMV-eksportstatistik giver mulighed for at følge de små og mellemstore virksomheders afsætning til BRIK-landene, de nye EU-lande og mange andre landeområder. Du kan udvikle dine egne tabeller og få et indblik i, hvor mange virksomheder der eksporter til hvert af de 70 største eksportmarkeder og samtidig se værdien af eksporten til de enkelte markeder.

SMV-eksportstatistikken er globalt en af de første registerbaserede SMV-eksportstatistik. Statistikken er baseret på en samkørsel mellem Erhvervsregisterets registreringer af alle landets eksportvirksomheder og Danmarks Statistiks Udenrigshandelsstatistik.

Bag om tallene - sådan har vi gjort

I 1999 blev det Centrale Virksomhedsregister åbnet med det formål at udvikle en fælles registreringsenhed for danske virksomheders økonomiske aktiviteter fx omsætning, køb, eksport mv. CVR-nummeret erstattede tidligere SE-numre, hvor virksomheder med flere SE-numre fik et fælles CVR-nummer.

De datamæssige udfordringer vedr. de såkaldt ”fællesregistrerede” virksomheder håndteres i udenrigs-handelsstatistikken og er anvendt i kortlægningen af SMV’ernes eksportaktiviteter for entydigt at kunne fastslå eksportvirksomhedernes omsætning og beskæftigelse og dermed tilhørsforhold til størrelsesgrupperingerne jf. afsnit 2.1. Grunddata om virksomhederne (fx branche, antal ansatte, omsætning mv.) har traditionelt ikke været anvendt i Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistikker, der primært fokuserer på varegrupper og lande.  

Indkøringsvanskeligheder af det nye CVR-register gør, at kvaliteten af opgørelsen af virksomhedernes eksportaktiviteter på koncern-niveau ikke er fuldt dækkende de første år efter introduktionen i 1999. Det betyder, at for perioden 2000-2002 er der en forholdsvis stor eksportomsætning, der ikke entydigt kan henføres til et CVR-nummer. Det vurderes, på grund af størrelsen af eksportomsætningen og det relativt beskedne antal virksomheder, der kun har registreret eksport ved et tidligere SE-nummer dvs. uden angivelse af omsætning og antal ansatte, at der er overvejende er tale om store virksomheder og det derfor kun i begrænset omfang påvirker SMV-eksporten.

 

Virksomhedsgrupperinger

Med udgangspunkt i virksomhedernes beskæftigelse og omsætning, i relation til den fælles CVR-registrering, kan den enkelte virksomhed entydigt placeres i forhold nedennævnte fire størrelsesgrupper:

  • Mikrovirksomheder er alle virksomheder med op til 10 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 15 mio. kroner
  • Små virksomheder er virksomheder med op til 50 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 75 mio. kroner
  • Mellemstore virksomheder er virksomheder med op til 250 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 375 mio. kroner.
  • Store virksomheder er virksomheder med 250 eller flere ansatte eller en omsætning på mere end 375 mio. kroner

Eksport til EU-lande og ikke EU-lande

I SMV-statistikbanken skelnes der mellem EU-lande og ikke EU-lande. For ikke EU-landene skal stort set enhver eksportaktivitet registreres. Det er derfor muligt at identificere antallet af såvel mikro, små, mellemstore og store virksomheder, der har eksport til et ikke EU-land.

For handel med EU-lande gælder reglen, at eksporten inden for EU kun skal indberettes fra danske virksomheder med en samlet årlig vareimport og/eller vareeksport over henholdsvis 6,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2015. Tærsklen for indberetning fastsættes årligt særskilt for import og eksport for at sikre en dækning på 93 pct. og 97 pct. af hhv. den samlede import og eksport og dækningen er bestemt af EU-lovgivningen. Med henblik på at opgøre den samlede EU-handel indebærer ovenstående regel er, at der skal foretages en statistisk beregning af den ikke-indberettede handel – kaldet opregninger. Opregningerne opgøres separat for hvert EU-land. I statistikbanken er denne eksport opgjort som eksport, der kan relateres til de små virksomheder.

Betydningen for SMV-statistikken af ovennævnte er, at mikro-virksomhederne og de små virksomheder lægges sammen med opregningerne i en fælles gruppe under betegnelsen små virksomheder.   Mens antallet af eksportvirksomheder til ikke EU-lande giver et retvisende billede, er antallet af eksportvirksomheder til EU-landene stærkt undervurderet. Dette fremgår blandt andet ved en direkte sammenligning af de nye EU-lande før og efter optagelsen. De 12 nye EU-lande der er blevet optaget i EU siden 2004 havde i 2003 knap 4000 mikro og små eksportvirksomheder. I 2011 er antallet faldet til 1450 registrerede mikro og små virksomheder til trods for, at eksportomsætningen er fordoblet i samme periode.  For en nærmere beskrivelse af tærskelværdierne i Intrastat henvises til varedeklarationen i Danmarks Statistik. Udenrigshandel med varer: Indhold - Danmarks Statistik

Det skal endvidere bemærkes, at en nylig opdatering af metoden for opregningerne har medført en generel nedsættelse af eksportværdierne i EU-landene fra og med 2009 i forhold til tidligere år. I statistikbanken rammer denne justering gruppen af små virksomheder, hvorfor sammenligningen med tidligere årgange skal fortolkes varsomt. Den samlede reduktion i de opregnede eksportværdier udgør ca. 7, 5 og 6 mia. kr. for henholdsvis 2009, 2010 og 2011. Du kan læsere mere om nedjusteringerne i Nyt fra Danmarks Statistik.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Virksomhedsgrupperinger

Med udgangspunkt i virksomhedernes beskæftigelse og omsætning, i relation til den fælles CVR-registrering, kan den enkelte virksomhed entydigt placeres i forhold nedennævnte fire størrelsesgrupper:

  • Mikrovirksomheder er alle virksomheder med op til 10 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 15 mio. kroner
  • Små virksomheder er virksomheder med op til 50 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 75 mio. kroner
  • Mellemstore virksomheder er virksomheder med op til 250 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 375 mio. kroner.
  • Store virksomheder er virksomheder med 250 eller flere ansatte eller en omsætning på mere end 375 mio. kroner

Eksport til EU-lande og ikke EU-lande

I SMV-statistikbanken skelnes der mellem EU-lande og ikke EU-lande. For ikke EU-landene skal stort set enhver eksportaktivitet registreres. Det er derfor muligt at identificere antallet af såvel mikro, små, mellemstore og store virksomheder, der har eksport til et ikke EU-land.

For handel med EU-lande gælder reglen, jf. dækningskravene i EU-lovgivningen, at eksporten kun skal indberettes for virksomheder med en samlet EU-handel over en given tærskel. Tærsklen for indberetning fastsættes årligt. I 2012 var tærsklen for eksport på 5 mio. kr., og tærsklen for import på 3,7 mio. kr.
Med henblik på at opgøre den samlede EU-handel indebærer ovenstående regel er, at der skal foretages en statistisk beregning af den ikke-indberettede handel – kaldet opregninger. Opregningerne opgøres separat for hvert EU-land. I statistikbanken er denne eksport opgjort som eksport, der kan relateres til de små virksomheder.

Betydningen for SMV-statistikken af ovennævnte er, at mikro-virksomhederne og de små virksomheder lægges sammen med opregningerne i en fælles gruppe under betegnelsen små virksomheder. Mens antallet af eksportvirksomheder til ikke EU-lande giver et retvisende billede, er antallet af eksportvirksomheder til EU-landene stærkt undervurderet. Dette fremgår blandt andet ved en direkte sammenligning af de nye EU-lande før og efter optagelsen. De 12 nye EU-lande der er blevet optaget i EU siden 2004 havde i 2003 knap 4000 mikro og små eksportvirksomheder. I 2011 er antallet faldet til 1450 registrerede mikro og små virksomheder til trods for, at eksportomsætningen er fordoblet i samme periode.  For en nærmere beskrivelse af tærskelværdierne i Intrastat henvises til varedeklarationen i Danmarks Statistik.

Det skal endvidere bemærkes, at en nylig opdatering af metoden for opregningerne har medført en generel nedsættelse af eksportværdierne i EU-landene fra og med 2009 i forhold til tidligere år. I statistikbanken rammer denne justering gruppen af små virksomheder, hvorfor sammenligningen med tidligere årgange skal fortolkes varsomt. Den samlede reduktion i de opregnede eksportværdier udgør ca. 7, 5 og 6 mia. kr. for henholdsvis 2009, 2010 og 2011. Du kan læsere mere om nedjusteringerne i Nyt fra Danmarks Statistik.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind