Spring til indhold

Danmark i WTO

Det er Europa-Kommissionen, som forhandler i WTO på vegne af alle EU’s medlemslande. Som en lille og åben økonomi er det vigtigt for Danmark, at EU anvender sin tyngde til at sikre markedsåbning, forpligtende internationale regler og lige konkurrencevilkår i den globale økonomi.

Ved at tale med én stemme opnår Danmark og de andre EU-lande større gennemslagskraft i internationale handelsforhandlinger. Forud for, at Kommissionen kan tale på vegne af medlemslandene, koordineres den politiske linje gennem drøftelser mellem EU-landene i Bruxelles.   

Regeringens WTO-politik

Som det fremgår af regeringens handelspolitiske strategi fra maj 2013, støtter regeringen stærkt WTO og det multilaterale handelssystem som det bedste og mest effektive værn imod protektionisme. Det omfatter varetagelsen af kerneopgaverne inden for:

  • monitorering
  • transparens
  • administration
  • håndhævelse af WTO’s regler
  • en fortsat udvikling og styrkelse af WTO’s tvistbilæggelsessystem

Regeringen arbejder på den ene side for en tilfredsstillende afslutning af den samlede Doha-udviklingsrunde, herunder med afsæt i de emner og ambitioner, der fremgik af forhandlingerne i 2008 og på den anden side for indgåelse af aftaler i WTO enkeltvis uden for den samlede Doha-ramme.  Regeringen arbejder endvidere for, at de bilaterale frihandelsforhandlinger på sigt styrker det multilaterale handelssystem.

Læs mere i den handelspolitiske strategi 
Læs mere om Danmark i WTO på WTO's hjemmeside

Beslutningsprocessen i Danmark

Udenrigsministeriet varetager den generelle WTO-politik. Det sker i samarbejde med fagministerier og med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer mm. Beslutningsprocessen i Danmark består både af en formel og en uformel del.

Formelt fastlægges den danske handelspolitik gennem den danske EU-beslutningsprocedure. Der er etableret et handelspolitisk specialudvalg (HPS), som mødes fast en gang om måneden inden det månedlige møde i den handelspolitiske komité i Bruxelles (Trade Policy Committee).

HPS består af repræsentanter for relevante ministerier og styrelser. Udenrigsministeriet er formand for udvalget og varetager sekretariatsfunktionen. Efter koordination i EU-udvalget forelægges WTO-sager for Folketingets Europaudvalg.

Udover den formelle struktur eksisterer et uformelt konsultationsforum under navnet Beach Club (BC), hvor interesserede parter uden for ministerier og styrelser inddrages i fastlæggelsen af dansk handelspolitik. Dette forum har eksisteret siden 1998 og består af alle offentlige ministerier, styrelser samt organisationer og NGO’er, som har handelspolitiske interesser. Der afholdes møder i Beach Club 2-3 gange årligt.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk