Spring til indhold

Det danske bidrag til kampen mod ISIL

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og Nordafrika samt mod international, herunder dansk, sikkerhed. FN’s Sikkerhedsråd har i resolution 2249 (2015) slået fast, at ISIL udgør en global trussel af hidtil uset karakter mod international fred og sikkerhed. Danmark har siden oprettelsen af den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL i 2014 deltaget aktivt i kampen mod ISIL. Koalitionen tæller i dag 74 medlemmer, heraf flere fra regionen samt fire organisationer bl.a. NATO og EU. De danske bidrag beskrives nederst på siden.

21. februar 2018

 

Terrorbevægelsen ISIL har udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og sendt hundredtusindvis af mennesker på flugt, hvilket har bidraget til at true den regionale og internationale stabilitet. Samtidig udgør ISIL, igennem rekruttering af vestlige statsborgere og terrorangreb uden for Irak og Syrien, en direkte trussel mod det internationale samfund og Danmark.

Siden oprettelsen i 2014 har den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL gennem støtte til de irakiske sikkerhedsstyrker i Irak og koalitionens partnere i Syrien bidraget til at befri næsten alt territorium, som ISIL tidligere kontrollerede. ISIL befinder sig dog stadig i lommer flere steder i både Irak og Syrien, hvorfra de fortsat udgør en alvorlig trussel både lokalt, regionalt og globalt. De hårdtvundne sejre skal desuden forsvares, så ISIL ikke igen kan få kontrol over geografiske områder.

Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Du kan læse mere om de danske bidrag i folketingsbeslutningerne B 123 af 2. oktober 2014, B 8 af 10. november 2015, B 108 af 19. april 2016 samt B50 af 16. januar 2018.

Den internationale indsats til bekæmpelse af ISIL kan følges på theglobalcoalition.org

Indsatsen kan også følges på twitter (@coalition / @CJTFOIR)

Beskrivelse af danske militære bidrag
Danmark stiller en række militære bidrag til rådighed for den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL, herunder:

Et styrkebidrag indeholdende specialoperationsstyrker, som omfatter træning og rådgivning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Styrkebidraget kan desuden støtte koalitionens samlede specialoperationsopgaver i kampen mod ISIL, herunder gennem selvstændig opgaveløsning i mere traditionelle specialoperationsstyrkeopgaver. Styrkebidraget omfatter op til cirka 60 personer.

Et kapacitetsopbygningsbidrag, som medvirker til rådgivning, træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker. Det samlede bidrag omfatter op til cirka 180 personer.

Et radarbidrag, som yder luftrumsovervågning til støtte for koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al-Asad luftbasen og op til cirka 30 personer, herunder operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater.

Et stabsbidrag, som bidrager til planlægning og gennemførelse af de militære operationer i Irak. Det samlede bidrag på op til cirka 20 personer indgår i koalitionens hovedkvarterer i og uden for regionen.

Derudover har Danmark tidligere bidraget med et kampflybidrag og et transportflybidrag. Et dansk transportflybidrag forventes at blive genudsendt i op til ca. seks måneder med start mellem marts 2018 og januar 2019.  

Danmarks bidrag til stabilisering af tidligere ISIL-kontrollerede områder
Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL, yder Danmark også bidrag i form af stabilisering af de befriede områder i Irak og de oppositionskontrollerede områder i Syrien.

Danmarks stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, 2016-2018, har til formål at bidrage til bekæmpelsen af ISIL og andre ekstremistiske aktører samt fremme en inkluderende politisk løsning på konflikten i Syrien og et mere stabilt og demokratisk Irak. Programmet havde ved sin begyndelse i oktober 2016 et samlet tre-årigt budget på 332,5 mio. kr. I lyset af den markante militære fremgang i kampen mod ISIL har Danmark løbende tilført yderligere midler til programmet, og det samlede budget for programperioden ventes at ligge på mere end 500 mio. kr., altså en væsentlig forøgelse i forhold til det oprindelige budget.

Stabiliseringsprogrammet fokuserer på tre tematiske områder: 1) Politisk dialog og fredsopbygning, herunder støtte til den FN-ledede politiske forhandlingsproces for Syrien. 2) Modstandsdygtighed og hurtig mobilisering, bl.a. med et solidt bidrag til en stabiliseringsfond under ledelse af UNDP samt til minerydning i Irak. 3) Lokal sikkerhed og regeringsførelse, herunder støtte til Det frie syriske Politi, til Syriens Civile Forsvar (White Helmets) samt træning af det irakiske politi i samarbejde med andre koalitionspartnere.

Man kan læse mere om stabiliseringsindsatserne her på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Danmarks bidrag til Koalitionens tre civile spor
Det er en dansk kongstanke, at militære og civile indsatser skal gå hånd i hånd, og at forebyggelse er afgørende for at imødegå morgendagens mulige terrorister. Danmark er derfor også stærkt engageret i Koalitionens tre civile spor vedr. bekæmpelse af ISIL’s propaganda, indsatsen mod fremmedkrigere samt imødegåelse af terrorfinansiering. Det sker bl.a. gennem et terrorforebyggelsesprogram i Irak, Jordan og Libanon. Programmet har et samlet budget på 59,8 mio. kr. i perioden 2016-2018 – og arbejder for at forebygge radikalisering på lokalt niveau, imødegå ISIL’s propaganda på internettet, fremme at terrorefterforskningen foregår med respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper og bremse terrorfinansiering. Det sker i samarbejde med de irakiske, jordanske og libanesiske myndigheder samt civilsamfund.