Spring til indhold

Klimapuljen har ydet et betydeligt bidrag på klimaområdet

30.09.2015  13:07
 

Klimaforandringer truer med at underminere de globale udviklingsfremskridt. En netop gennemført evaluering af den danske klimabistand konkluderer, at Danmark har bidraget positivt til det internationale samfunds arbejde med at begrænse udledningen af drivhusgasser og sikre klimatilpasning. Evalueringen har set på aktiviteter finansieret af Klimapuljen som udmøntes af Udenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde. Puljen administreres som en integreret del af dansk udviklingsbistand. Evalueringen fokuserer på aktiviteter finansieret i perioden 2008-2012, i alt 1,5 mia. kr.

Evalueringen peger særligt på, at Danmark er en troværdig og vedholdende partner i det internationale klimasamarbejde. Danmark har forstået at få indflydelse både på politikudviklingen på klimaområdet og på den internationale klimarkitektur. Samlet vurderes den danske indsats positivt sammenlignet med øvrige donorer.

Det vurderes også, at Danmark er en troværdig partner i det bilaterale samarbejde, hvor aktiviteterne har taget udgangspunkt i modtagerlandenes egne prioriteter og målsætninger. Danmark har forstået at udnytte sin omfattende viden inden for energieffektivitet og vedvarende energi samt indenfor klimatilpasning med gode resultater til følge. Støtte til mere bæredygtige dyrkningsmetoder og støtte til marginaliserede grupper, for at sikre at deres behov ikke bliver overset, har også givet gode resultater. Endvidere har fokus været på at understøtte de globale klimaforhandlinger i FN-regi, herunder hjælpe udviklingslandene med at få styrket deres kapacitet til at deltage i forhandlingerne.

Puljen har også støttet etableringen af en Klimainvesteringsfond i regi af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), således at det har været muligt at mobilisere betydelige midler fra private og institutionelle investorer til klimarelaterede investeringer i udviklingslandene.

Evalueringen anerkender, at finansiering af klimaindsatser er et nyt område, hvor Danmark ligesom andre donorer har måttet prøve sig frem for at finde ud af, hvad der virker. Der er indhøstet en lang række konkrete resultater og mange erfaringer, som nu skal bruges til at sikre yderligere effektivitet i klimaindsatserne fremover. Evalueringen anbefaler, at Danmark bør udarbejde strategiske retningslinjer for udmøntningen af Klimapuljen baseret på de indhøstede erfaringer, som kan bruges til at sikre større fokus i aktiviteterne. Det anbefales endvidere, at Danmark i større grad bringer egne styrkepositioner i spil, og at der gives støtte til aktiviteter, som kan have en transformerede effekt, f.eks. støtte til policy udvikling. Det anbefales også fortsat at støtte innovative tiltag, men der skal være fokus på, om disse kan skaleres for at øge effekten. Endelig påpeger evalueringen et behov for at forstærke arbejdet med at måle resultater af indsatsen.

Evalueringen er gennemført af det britiske konsulentfirma LTS International. Evalueringens anbefalinger vil blive indarbejdet i et strategisk rammedokument for Klimapuljen, der er under udvikling af Udenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

For yderligere information kontakt:
Peter Jul Larsen, Evalueringskontoret tlf. 33921149.