Spring til indhold

2. VISIONEN: ET FORVANDLET GHANA– ET NYT STRATEGISK PARTNERSKAB

Ghana står midt i en forvandlingsproces præget af vækst og demokratisk konsolidering.Det er grundlaget for en vigtig ændring i de bilaterale relationer mellem Ghana og Danmark hen imod et nyt strategisk partnerskab, der fokuserer på politisk og erhvervsmæssigt samarbejde. Skiftet reflekterer Danmarks strategiske og mangesidige tilgang til det afrikanske kontinent. Det indebærer en omfattende og sammenhængende tilgang, som inkorporerer alle Danmarks udenrigspolitiske instrumenter, fra udviklingssamarbejde til udenrigs- og sikkerhedspolitiske instrumenter såvel som de erhvervsmæssige forbindelser. Målet er at nå fælles strategiske mål.

De strategiske målsætninger i det nye strategiske partnerskab er:

1. Styrket politisk samarbejde baseret på fælles værdier.
2. Fremme af inkluderende og grøn vækst.
3. Økonomisk diplomati og øget erhvervsmæssigt samarbejde.
4. Konsolidering af udviklingsprogrammernes resultater.

En række forskellige instrumenter vil komme i anvendelse under hver af de
strategiske målsætninger, og hvor det er relevant, vil der blive arbejdet for synergi mellem de forskellige indsatser. Målenes omfang og indhold er i overensstemmelse med Ghanas udviklingsstrategier, den kommende ”Ghana shared Growth and Development Agenda, 2014-2017” og aftalen mellem Ghanas regering og alle udviklingspartnerne for 2012-2022 ”Leveraging Partnership for Shared
Growth and Development”. Udviklingsbistanden til Ghana vil i omfang sandsynligvis snart blive overhalet af investeringer og andre pengestrømme udefra. Derfor er der brug for ændringer i samarbejdet og for mere og andet end udviklingsbistand. I denne nye situation har den danske og den ghanesiske regering en fælles vision om, at Ghana grad- vist skal være mindre afhængig af bistand. Det danske samarbejde med Ghana justeres for at leve op til den udfordring. I en overgangsperiode vil udviklingssamarbejdet mellem Ghana og Danmark blive reduceret, og det overtages gradvist af et nyt strategisk partnerskab, der fokuserer på politisk og erhvervsmæssigt samarbejde. Det forudses, at der i 2017 lanceres et transitionsprogram for den danske bistand.

Samtidig skabes der et partnerskab, hvor Ghana og Danmark vil stræbe efter at samarbejde om fælles politiske dagsordener internationalt og regionalt; et partnerskab som vil udvide omfanget og brugen af samarbejdsinstrumenter og kompetencer, som ligger ud over, hvad der traditionelt forbindes med udviklingsbistand. Samarbejdet vil bygge på den viden og de erfaringer, der er opnået gennem 50 års samarbejde. En fælles evaluering af samarbejdet fra 1990 til 2006 konkluderede overordnet, at Danmarks bistand på felter, der er
vigtige for den sociale og økonomiske udvikling, har været betydelig på alle
niveauer, samt at den både har været relevant og er blevet højt værdsat.
Der er mange muligheder, men også fortsat udfordringer. Der skal holdes øje med den makroøkonomiske situation for at sikre, at den er bæredygtig. Væksten har ikke skabt beskæftigelse i den formelle sektor, der er stadig fattigdomslommer, og der er ulighed både i indkomst, i adgangen til sociale og andre offentlige ydelser, i økonomiske muligheder og i adgangen til uddannelse. Der er også kønsmæssig ulighed og ulighed mellem forskellige geografiske områder af Ghana. Desuden står landet overfor store miljømæssige udfordringer.

Økonomien er helt afhængig af tre råvarer – guld, kakao og olie – og det gør udviklingen meget sårbar overfor pludselige ændringer i handelsvilkår. Ghana skal håndtere de begrænsninger, der hæmmer væksten, og det er nødvendigt at skabe en mere alsidig produktionsudvikling med højere værditilvækst i landbruget og i fremstillingsvirksomheder. Det er udfordringer Ghana skal arbejde med og overvinde i de kommende år for at sikre den nødvendige forandring. Danmarks engagement i Ghana vil udvikle sig i retning af en mere omfattende og helhedsorienteret tilgang. Danmark vil fortsat have en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, koblet med øget fokus på økonomisk diplomati, eksport og investeringer.

""

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk