Spring til indhold

De overordnede strategiske mål og de danske fokusområder i samarbejdet

Udgangspunktet i Danmarks samarbejde med Tanzania er de politiske, økonomiske og sociale udfordringer, der er beskrevet i det foregående. Samarbejdet er baseret på et dansk tilsagn om at bistå Tanzania med at gøre noget ved disse udfordringer og hjælpe til at udnytte de mange eksisterende muligheder. Danmark støtter den tanzaniske regerings overordnede udviklingsvision for 2025 og landets nationale udviklingsplaner, herunder den Nationale Strategi for Vækst og Reduktion af Fattigdommen (MKUKUTA 2010-2015) samt den langsigtede perspektivplan (2011-2025) og dens 5 årige udviklingsplaner. Det forudses at "Store Resultater Nu"-tilgangen vil styrke gennemførelsen af disse strategier.

De overordnede strategiske mål for Danmarks samarbejde med Tanzania er at:

1. reducere fattigdom og ulighed og sikre lige adgang til kvalitetsprægede sociale ydelser, specielt indenfor sundhedssektoren,

2. fremme inkluderende grøn vækst og beskæftigelse,

3. styrke demokrati, god regeringsførelse, retssikkerhed og respekten for alle menneskerettigheder.

Der er en tæt sammenhæng mellem de forskellige strategiske mål. Fred, stabilitet og demokrati har været afgørende forudsætninger for den positive udvikling i Tanzania. Fortsat fred og demokratisering, forbedringer i respekten for menneskerettighederne, retssikkerhed og god regeringsførelse vil være afgørende for den fremtidige økonomiske og sociale udvikling, for at forbedre erhvervsmiljøet og for at sikre en mere ligelig og retfærdig fordeling af offentlige ydelser. Øget erhvervsmæssigt samarbejde med nabolande og andre lande kan fremme økonomisk vækst og vil kunne skabe mere beskæftigelse. Inkluderende vækst og bedre beskæftigelsesmuligheder, specielt i landområderne, er af fundamental betydning for at mindske fattigdommen og forbedre befolkningens sociale situation, men også for at fastholde stabilitet og den historiske fredelige sameksistens mellem forskellige sociale og etniske grupper.

De følgende fokusområder er blevet valgt for samarbejdet med henblik på at nå de overordnede mål:

a. Sundhedssektoren

b. Landbrugssektoren

c. Kravet om at sikre god regeringsførelse og menneskerettigheder for alle

d. Regional fred og stabilitet

De tematiske områder er valgt på baggrund af analyser af de største udfordringer og behov, som er beskrevet tidligere i dette landepolitikpapir. Målt i penge udgør den danske bistand kun omkring 0,3 % af Tanzanias bruttonationalprodukt og kun omkring 1 % af det samlede offentlige budget. Prioriteringen af de danske indsatser er derfor baseret på en vurdering af, hvor Danmark kan spille en rolle som katalysator og være med til at få andre aktører både i den private og den offentlige sektor til arbejde for Tanzanias overordnede udviklingsmål. Samtidig ønsker Danmark, at det fortsatte samarbejde baseres på den omfattende og langvarige erfaring og den stærke position Danmark har opnået gennem mange års samarbejde netop på disse områder.

Danmark vil arbejde tæt sammen med en bred gruppe af interessenter og aktører i det omfang, de er parate til at være med til at sikre de nødvendige forandringer og reformer. Det gælder først og fremmest Tanzanias regering, men også parlamentet, civilsamfundet, medierne og den private sektor. Mere end halvdelen af den danske bistand forventes kanaliseret direkte gennem regeringssystemet – især som støtte til reduktion af fattigdommen og sikring af en mere lige fordeling af de sociale ydelser.

Den danske regering har valgt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, og det betyder, at Danmark systematisk vil forholde sig til de centrale menneskerettighedsprincipper som ikke-diskrimination, folkelig deltagelse, åbenhed samt økonomisk og politisk ansvarlighed på alle de områder, hvor Danmark og Tanzania samarbejder.

Samarbejdet styres af de internationale principper for effektiv bistand. Det er principper om ejerskab, tilpasning, harmonisering, resultatorientering og gensidig økonomisk ansvarlighed. Danmark vil i videst mulig udstrækning støtte nationale udviklingsstrategier og arbejde gennem de nationale systemer.

Samarbejdet med Tanzania er præget af en omfattende og veludviklet tradition for dialog og koordination. Danmark vil fortsat engagere sig aktivt i den politiske dialog med Tanzania både bilateralt og gennem de veletablerede strukturer for regeringsdialog med udviklingspartnerne. Tanzania har for øjeblikket 40 partnere i udviklingssamarbejdet. USA, Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank, EU, Storbritannien og de nordiske lande er de største. Danmark er involveret i løbende dialog, samarbejde og koordination med disse nøglepartnere bl.a. i fællesprogrammer og i fælles finansiering (basket funding), samt i donorgruppen for generel budgetstøtte.

Danmark har et meget tæt samarbejde med EU-delegationen og med andre medlemmer af EU, og i det omfang det er muligt, er det målet at styrke dette samarbejde yderligere. Noget af det allervigtigste er samarbejdet og harmoniseringen af de forskellige bistandsinstrumenter for generel budgetstøtte (GBS), og Danmark og EU har allerede delvist samordnet metoderne. Danmark vil, også i Bruxelles, engagere sig aktivt i udviklingen af EU-politikker, der har betydning for Tanzania.

Danmark vil i stigende omfang støtte og fremme erhvervsmæssigt samarbejde med Tanzania også set i sammenhæng med den voksende regionale økonomiske integration i Østafrika.

Danmark vil øge samarbejdet med Tanzania om globale spørgsmål af betydning for begge lande, såsom regionale fredsbevarende indsatser, kampen mod pirateri, styrkelsen af den globale menneskerettighedsdagsorden, retssikkerhed og forbedrede handelspolitikker. Danmark vil også arbejde for at styrke samarbejdet om kulturel udveksling mellem Danmark og Tanzania.

Det danske engagement er således baseret på en integreret tilgang, hvor de forskellige individuelle elementer – udviklingsprogrammerne, det erhvervsmæssige samarbejde og den politiske dialog -gensidigt forstærker hinanden for at sikre maksimal indflydelse og effektivitet. Alle tilgængelige instrumenter vil blive taget i betragtning med henblik på at nå de strategiske mål og de vil blive anvendt indenfor de relevante fokusområder for det fremtidige samarbejde, således som det beskrives i de efterfølgende afsnit.

3.1 REDUKTION AF FATTIGDOM OG ULIGHED OG SIKRING AF LIGE ADGANG TIL KVALITETS-PRÆGEDE SOCIALE YDELSER, ISÆR I SUNDHEDSSEKTOREN

Den danske bistand til fremme af fattige tanzanieres ret til et bedre liv vil blive målrettet mod at fremme menneskerettighederne for alle tanzaniere og fremme den måde, den økonomiske vækst skabes og fordeles på i Tanzania. Fokus vil være på tre områder: Beskæftigelse, sociale ydelser og påvirkningen af indkomstfordelingen via skattesystemet.

Formuleringen og gennemførelsen af en politik, der gavner de fattige (en pro-poor policy), og som inkluderer større kvalitet og mere ligelig distribution af sociale ydelser, er først og fremmest et ansvar og en pligt for Tanzanias regering. Regeringen har forpligtet sig positivt til at leve op til det ansvar, og Danmark vil støtte regeringen i bestræbelserne. Det dansk-tanzaniske samarbejde vil lægge vægt på god regeringsførelse, herunder mere lige forsyning med og adgang til bæredygtige sociale ydelser og udvikling af sociale sikkerhedsnet for alle tanzaniere, specielt i landområderne, og i de områder, hvor der lever oprindelige folk.

Danmark støtter Tanzanias ambitiøse langtidsvision om at være et mellemindkomstland i 2025 (Vision 2025). Det mål indebærer, at ekstrem fattigdom til den tid skal være udryddet. På kort sigt er det regeringens mål at reducere den økonomiske fattigdom til at omfatte 24 % af befolkningen i 2015.3 (Målet i FN’s årtusindmålsætninger – MDG-målene – er 19 %). Regeringen vil reducere den økonomiske fattigdom ved at fremme inkluderende, bæredygtig og jobskabende vækst og udvikling. Mere konkret er det regeringens mål at skabe og sikre anstændig og produktiv beskæftigelse især for kvinder, for unge og for mennesker med handicap, samt at reducere den samlede arbejdsløshed til 5 %. Det indebærer, at der over de næste 5 år skal skabes mere end 3 millioner jobs. Bestræbelserne på at øge produktiviteten i landbrugssektoren er i den sammenhæng helt afgørende, og regeringen planlægger at øge væksten i landbruget til 6 % i 2015.

Udover en direkte reduktion i fattigdommen vil regeringen forbedre de offentlige sociale ydelser og sikre, at de når længere og bedre ud. Visionen for 2025 opstiller mål om grundskoleundervisning for alle, udryddelsen af analfabetisme og en situation med så mange højt uddannede og fagligt veltrænede tanzaniere, at landet når en kritisk masse af højtkvalificerede menneskelige ressourcer og på alle niveauer får kapacitet til at håndtere de udviklingsudfordringer, landet står overfor.

På sundhedsområdet er målet at sikre adgang til primær sundhedstjeneste af kvalitet til alle og specielt adgang til reproduktive sundhedsydelser (herunder familieplanlægning) til alle, der har brug for det. Målet er tillige at reducere børne- og mødre-dødeligheden til en fjerdedel af det nuværende niveau. I det mellemlange perspektiv vil regeringen søge at sikre, at alle børn fra den tidlige barndom skal tilbydes før-skoleundervisning, samt at der er adgang til både grundskoleuddannelse (primærskolen) og uddannelse på det sekundære niveau for alle piger og drenge. Målet indebærer, at nettooptagelsen af børn både på førskoleniveau og i grundskolen skal være 100 %, og at der skal uddannes tilstrækkeligt mange kompetente lærere til, at der kan være én lærer for hver 45 elever i den primære grundskole og 1 lærer for hver 25 elever på det sekundære niveau.

I sundhedssektoren vil regeringen forbedre overlevelse, sundhed, ernæring og trivsel, især for børn, kvinder og særligt sårbare grupper. Danmark vil støtte regeringen i dens bestræbelser på at øge tempoet i indsatsen for at sikre kvalificerede primære sundhedsydelser til alle allerede i 2017 og med at rehabilitere og opgradere gamle primære sundhedsfaciliteter og etablere nye for at sikre størst mulig lighed og lige adgang til kvalitetssundhedstjeneste for alle tanzaniere.

Regeringens udviklingsmålsætninger er både ambitiøse og kostbare. Regeringens plan er at øge statens egne indtægter med mere end 80 % i løbet af de næste 5 år, og Danmark vil give sit bidrag til, at Tanzania Revenue Authority når dette ambitiøse mål. Det svarer til, at man vil øge statens samlede indtægter, primært gennem skatteopkrævning, fra 18 til 22 procent af bruttonationalproduktet. Hvis regeringen når målet, vil alene stigningen i de årlige skatte-og afgiftsindbetalinger i 2018 svare til mere end 25 gange den årlige danske udviklingsbistand til Tanzania. Danmark vil støtte et reformprogram, som styrker forvaltningen af de offentlige finanser og herunder forvaltningen af statens indtægter. Det er en indsats, som tillige vil være helt afgørende for at sikre en ansvarlig håndtering af den generelle budgetstøtte (GBS) og mindske den risiko, der kan være ved denne støtteform. Danmark vil fortsat lægge meget vægt på at styrke, at retssikkerheden respekteres, og at alle menneskerettighederne overholdes. Danmark vil især have fokus på åbenhed og ansvarlighed i forvaltningen og på kampen mod korruption på alle niveauer.

Samarbejdet med Tanzanias regering vil blive baseret på en udviklingskontrakt mellem de to regeringer, hvor Danmark kanaliserer økonomiske midler ind i Tanzanias offentlige budget på grundlag af den tanzaniske regerings tilslutning til principperne om god regeringsførelse og fremme af menneskerettigheder og demokrati, samt opnåelse af konkrete udviklingsmål år for år. Dette princip har til formål at sikre:

• Øget bistandseffektivitet og nationalt ejerskab, færre omkostninger til at håndtere udviklingsbistanden og større forudsigelighed i planlægningen af bistandens omfang; styrkelse af forvaltningen af de offentlige finanser og offentlige udgifter; styrkelse af den nationale planlægning og budgetproces, samtidig med, at det økonomiske ansvar flyttes fra donorerne til alle tanzaniere.

• Forbedrede kontrol-og evalueringssystemer og sikkerhed for gensidighed i ansvaret for håndteringen af bistanden.

• Styrkelse af brugen af de nationale planlægnings-og budgetteringsprocesser, og styrkelse af de lokale myndigheders kapacitet, fordi det er dem, der er i front i gennemførelsen af de strategier, der skal reducere fattigdommen.

Den rettighedsbaserede tilgang indebærer, at Danmark gennem dialog og faglig bistand specielt vil fokusere på

• at skabe stærke og inkluderende økonomiske og politiske institutioner, som kan sikre indfrielsen af rettighederne (duty bearers);

• omfordeling af samfundets ressourcer, så de i større grad anvendes til gavn for fattige og marginaliserede grupper – det gælder egentlige økonomiske ressourcer, men også offentlige goder som infrastruktur, energi, sundhed og uddannelse;

• behovet for, at væksten bliver mere bæredygtig og inkluderende ikke mindst ved, at der skabes mere beskæftigelse i landområderne.

Danmark vil føre dialog med Tanzanias regering om anvendelsen af de offentlige udgifter. Det vil blandt andet handle om prioriteringen af de sociale sektorer, og specielt sundhed, i det nationale budget. Politikken omkring indkomstfordeling, opfyldelsen af de civile og politiske rettigheder, og af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er også spørgsmål, der vil blive lagt vægt på i den dansk-tanzaniske dialog.

Danmark vil insistere på, at støtten fører til konkrete og målbare resultater, både i opfyldelsen af målet om generel mindskelse af fattigdommen og i opfyldelsen af regeringens udviklingsmålsætninger, samt de specifikke mål, der er opstillet i enighed mellem regeringen og dens udviklingspartnere. Den resultatorienterede tilgang er vigtig for at sikre, at det først og fremmest er Tanzanias fattige, der får gavn af den danske budgetstøtte (GBS), og den betyder, at meget væsentlige dele af budgettet bliver indefrosset, hvis de aftalte mål ikke opnås.

Social beskyttelse og sociale sikkerhedsnet

Lighed i leveringen af og adgangen til sociale ydelser er en forudsætning for, at bredere sociale sikkerhedsnet kan fungere ordentligt. De nationale bestræbelser er for øjeblikket fokuseret på at øge dækningen med sundhedsforsikringer både nationalt og lokalt, samt på at øge brugen af betalinger til lavindkomstfamilier, som er betingede, for eksempel af, at deres børn vaccineres, pigerne går i skole eller lignende. Danmark vil via budgetstøtte og sundhedssektordialog bidrage til, at de fattigste, både i offentlige og private sektorprogrammer, oplever forbedret tilgængelighed og adgang til sociale ydelser.

3.1.1 Fokusområde: Støtte til sundhedssektoren

En del af Danmarks støtte til Tanzanias statsbudget målrettes mod sundhedssektoren. Målet er at forbedre sundhed og velfærd i de fattigste dele af det tanzaniske samfund ved at styrke de nationale (og herunder lokale) systemers kapacitet til at sikre lige adgang til kvalitetsprægede sundhedsydelser til alle. Det indebærer en fastholdelse og videreudvikling af de resultater, der er nået i forhold til FN’s årtusindmålsætninger. Der vil især blive lagt øget vægt på lighed og kvalitet.

De overordnede mål nås gennem fokus på:

• Støtte til det centrale sundhedssystem, som indebærer fremme af en koordineret tilgang til resultatbaseret finansiering i overensstemmelse med de nationale og sektorbaserede strategier.

• Partnerskab mellem det offentlige og private til støtte for nye finansieringsmekanismer og nye måder at give sundhedsydelser på samtidig med, at den private sektors rolle omkring sundhedsydelser øges.

• Styrkelse af indsatser for mødres sundhed og herunder støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

• Danmark vil fremme og operationalisere den rettighedsbaserede tilgang indenfor alle støtteformer på sundhedsområdet.

Gennem fortsat målrettet støtte til sundhedssektoren kan Danmark udnytte sin langvarige erfaring i denne sektor i Tanzania til at styrke og konsolidere igangværende aktiviteter i tiden indtil sundhed, hvis det går som ventet, bliver en prioritetssektor i den anden bølge af "Store Resultater Nu"-initiativet. Hvis sundhed bliver en del af dette initiativ, vil det give et potentiale for en markant opprioritering af sektoren. Danmark vil gennemføre undersøgelser af de måder, sundhedssektoren finansieres på, for at sikre, at pengene anvendes så effektivt som muligt. Zanzibar er også på dette område i en særlig situation, og en mulig fremtidig støtte til sundhedssektoren i Zanzibar vil blive vurderet, når den eksisterende grundlovsproces er afsluttet.

For at mindske den meget betragtelige forskel, der er i adgangen til sundhedsydelser af kvalitet for forskellige grupper i samfundet, vil Danmark både fokusere på forsyningssiden og efterspørgselssiden. Det vil inkludere indsatser for at sikre mere lige og retfærdig distribution af ressourcer på distriktsniveau. Det er helt afgørende at sikre, at de grundlæggende sundhedsydelser er af acceptabel standard samtidig med, at de er til rådighed for alle og overalt og ydes på en måde, der også på langt sigt er økonomisk bæredygtig. Danmark vil bestræbe sig på at øge de ressourcer, der går til distriktsniveauet (fra 50 % til 75 % af den samlede sektor-støtte), at sikre mere rimelig fordeling og distribution af de samlede finansielle sundhedsressourcer, samt at sikre en mere lige fordeling af det professionelle sundhedspersonale til alle distrikterne.

Disse indsatser vil blive søgt fremmet gennem den politiske dialog i tilknytning til den generelle budgetstøtte. Bestræbelserne på at fremme lighed og kvalitet i leveringen af sundhedsydelser forudsætter en tæt kobling til Danmarks bredere støtte til god regeringsførelse og menneskerettigheder.

Sikringen af grundlæggende sundhedsydelser er primært regeringens ansvar. Men regeringen er langt fra alene om at levere sundhedsydelser. Private institutioner og organisationer leverer i dag omkring 40 % af de samlede ydelser, og de involverede institutioner er både religiøse non-profit-organisationer og forretningsorienterede virksomheder. De private institutioner står også for en stor del af sundhedsydelserne i de mest afsides landområder og til nogle af de fattigste dele af befolkningen. Derfor vil Danmark give en målrettet støtte til samarbejdet mellem offentlige og private partnere med henblik på at katalysere og styrke den private sektors aktive involvering i at fremme adgang, tilgængelighed og kvalitet i sundhedsydelserne.

Danmark vil, udover at støtte offentlige og private partnerskaber i byområder, støtte etableringen af offentlige-private partnerskabs-fora på regionalt niveau (i alt i 25 regioner). Det vil styrke samarbejdet mellem den offentlige og private sektor om at søge at sikre bedre adgang til og valg imellem sundheds- og sociale serviceydelser.

3.2 FREMME AF INKLUDERENDE GRØN VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Det er Danmarks målsætning at styrke beskæftigelsen og indkomstmulighederne både for kvinder og mænd ved at støtte en grøn og inkluderende vækst i mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (MSME’er). Den tanzaniske regering har velformulerede politikker på området, men der er kun opnået meget beskedne praktiske resultater. For at hjælpe Tanzania med at nå de ønskede resultater både i jobskabelse og fattigdomsreduktion, vil Danmark fokusere sin støtte på de ikke-statslige aktører, der har de bedste forudsætninger for at øge den økonomiske vækst, og på lokalregeringerne, der er nøglepartnere for de fleste virksomheder i landet. Støtten vil blive givet parallelt med en effektiv fortalervirksomhed fra den private sektor for reformer af vilkårene for forretningslivet. Der har allerede været betydelig succes med at udvikle økonomiske lånesystemer og modeller, der kan skabe sikkerhed for bedre adgang til lån i den private sektor. Det arbejde vil blive fortsat og udvidet.

3.2.1 Fokusområde: Støtte til landbrugssektoren

Den danske støtte vil gå til nogle af de områder, der bedst kan bidrage til at få gang i den private sektors vækst og jobskabelse, og der vil blive lagt særlig vægt på at øge produktiviteten i landbruget og forarbejdningen af landbrugsvarer. Analyser af vanskelighederne har identificeret en række hindringer for vækst, herunder manglende adgang til markeder, manglende adgang til finansiering og manglende faglige kvalifikationer. Der vil være fokus på at skabe et donorsamarbejde om at udvikle fælles modeller, som er fleksible i forhold til behovene og rummer en bred vifte af offentlige og private interessenter og stakeholders. Alle aktiviteter vil blive sat i gang med henblik på at give den enkelte tanzanier adgang til et anstændigt arbejde, som sikrer ham og hende en indkomst, der kan give en acceptabel minimumslevestandard og muligheder for at understøtte en familie. Aktiviteterne vil være centreret om de værdikæder i produktion med tilknytning til landbruget, der har størst potentiale. Der vil være stærkt fokus på grøn vækst, især hvor der er lovende muligheder for at skabe anstændigt arbejde og anstændige indtægter til fattige i landområderne og småbyerne, herunder ikke mindst kvinder og unge. Indsatserne vil sigte mod at fjerne de strukturelle hindringer for vækst, og inkludere målrettede indsatser for at udvikle faglige færdigheder.

Støtten forventes at føre til følgende resultater:

• Højere indtægter og højere produktivitet især blandt landmænd og herunder fattige landmænd

• Mere beskæftigelse, både i heltids og deltidsjobs, især i landområderne

• Større og flere faglige færdigheder og bedre jobmuligheder for de tanzaniere, der får uddannelse og træning

• Forbedret konkurrenceevne og markedsadgang for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (MSME’er)

• Et forbedret erhvervsmiljø specielt på grund af forbedringer i lokalregeringernes evne og kapacitet til at gennemføre de besluttede reformer af regler og regulering

• Bedre kreditadgang gennem nye forbedrede og innovative finansieringssystemer, især i landområderne.

Målet med støtten på beskæftigelsesområdet er at være med til at skabe, hvad der svarer til i hvert fald 50.000 fuldtidsjobs. I praksis vil det svare til, at der skabes mere end 150.000 deltidsjob og sæsonjob i de værdikæder, der støttes gennem programmet. Samlet er målet med støtten at opnå, at mere end 1 million mennesker får direkte eller indirekte gavn af støtten.

Danmarks rettighedsbaserede tilgang sikrer, at der er fokus på rettigheder i alle større indsatser. Partnerinstitutionernes overholdelse af menneskerettighederne vil blive vurderet, og partnerne vil blive opmuntret til at iværksætte og offentliggøre deres egne menneskerettighedspolitikker. Opfølgningen vil blive evalueret. I landbruget vil der i særlig grad blive lagt vægt på de forskellige befolkningsgruppers (herunder pastoralisternes) rettigheder og adgang til jord og vand. Valget af indsatser i de forskellige værdikæder baseres på analyser af grønne vækstmuligheder og kønsanalyser. Tanzanias strategi for at mindske de negative konsekvenser af klimaændringerne vil være en del af grundlaget.

Danmark vil også fortsat støtte den regionale økonomiske integrationsproces i Østafrika gennem støtte direkte til EAC og til TRADEMARK East Africa, der har som målsætning at øge effektiviteten i Østafrikas transportkorridorer og reducere de administrative omkostninger, så den regionale handel kan øges, og konkurrenceevnen forbedres. Det overordnede mål med den regionale støtte er mindskelse af fattigdommen via grøn vækst og fremme af beskæftigelse. Alle EAC’s medlemsstater, og herunder Tanzania, vil få gavn af stærkere regional økonomisk integration, og der er taget lovende skridt i retning af at gøre Østafrika til et fælles marked og en toldunion. Fællesmarkedet og toldunionen er fundamentet for EAC-samarbejdet.

Danmark vil støtte brugen af alle tilgængelige GoGlobal-værktøjer4 og -instrumenter for at støtte grøn vækst og beskæftigelse i Tanzania. Det inkluderer Danida Business Finance, Danida Business Partnerships, Danish Climate Investment Fund og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), samt Danmarks Eksport Kredit Fond og Trade Council.

Tanzania anvender i stigende grad låntagning på markedsvilkår for at løse sit kreditbehov og kan derfor have betydeligt udbytte af at udnytte Danmarks forskellige former for koncessionelle lån med lavere rente. Der er også muligheder i andre sektorer end landbrugssektoren, for eksempel inden for vedvarende energi, transport og infrastruktur, affaldshåndtering, industrielt design, sundhed og forarbejdning af fødevarer. En sådan långivning vil samtidig fremme danske virksomheders investeringer i Tanzania, og det kan være med til at skabe beskæftigelse og bæredygtig vækst, især i Tanzania, men i nogen grad også i Danmark.

3.2.2 Skæringspunktet mellem udviklingssamarbejde og erhvervsaktiviteter

For at øge den rolle erhvervsmæssige kommercielle aktiviteter kan have som støtte for grøn vækst og beskæftigelse, vil Danmark styrke synergien mellem udviklingssamarbejdet og de erhvervsmæssige aktiviteter. Fokus vil være landbruget, men ikke begrænset til landbruget.

Det egentlige forretningsmæssige samarbejde mellem Danmark og Tanzania er i dag meget begrænset, og handel på rent forretningsmæssige betingelser er næsten ikke-eksisterende. Dansk vareeksport til Tanzania udgør kun 0,01 % af den samlede danske eksport (svarende til 57 millioner danske kroner i 2011). Der er dog en noget større eksport på serviceområdet i form af skibsfart og anden transport. Der er også nogle mindre eksempler på kommercielt samarbejde gennem Danida Business Partnership (DBP), som arbejder med at fremme overførsel af teknologi og viden fra danske til tanzaniske virksomheder. Danmark har som mål at få etableret 20-25 projekter gennem Danida Business Partnerships i løbet af 5 års perioden. Der vil være fokus på at styrke konkurrenceevne, virksomhedernes sociale ansvarlighed (CSR), samt grøn vækst i Tanzania. Danida Business Partnerships forventes at øge afsætningen i udvalgte landbrugsrelaterede værdikæder og at skabe omkring 400-500 nye jobs i løbet af de 5 år.

Danmark forventer også at udnytte Danida Business Finance instrumenterne til støtte for efterspørgselsdrevne investeringer på mere end 500 millioner danske kroner i bæredygtig økonomisk infrastruktur, primært i transport-og energisektorerne. Disse investeringer ventes at øge energieffektiviteten, den miljømæssige beskyttelse af havne og kystområder, samt fremme grønnere transportsystemer til afsides og fattige lokalsamfund.

På mellemlangt sigt er der potentiale for at udvikle stærkere forretningsmæssige bånd mellem Danmark og Tanzania. Nogle af de områder, der kan blive interessante for danske investorer og eksportører, er landbrug og forarbejdning af fødevarer sammen med grøn teknologi, vand og energi, og bygge- og anlægsarbejder. Fundet af energireserver giver også potentielle muligheder, og serviceeksporten vil fortsat være af betydning. I betragtning af, at der stadig kun er begrænset købekraft i den private sektor i Tanzania, vil offentlige indkøb fortsat være et vigtigt område.

Hovedsigtet i Tanzanias udenrigspolitik er at fremme og udvide landets økonomiske forbindelser med omverdenen. Det sker under den udenrigspolitiske overskrift "økonomisk diplomati". Tanzanias økonomiske forbindelser til Kina og Indien er af helt speciel betydning, og de styrkes og udbygges hurtigt i disse år. Samtidig er der dog også et betydeligt potentiale og tanzanisk vilje til at styrke de økonomiske relationer med andre partnere og herunder med Danmark. Danmark forventes i 2018 at have fordoblet sin eksport af varer og serviceydelser til Tanzania. På serviceområdet ventes væksten primært i skibstransport.

Forstærket regional integration vil kunne styrke danske virksomheders interesse, da en regional tilgang til Tanzania og EAC vil give adgang til større markeder, intraregional handel og investeringer, samt muligheder for at drage fordele af EAC’s samordning af bureaukratiske processer og af fælles skatte-og toldbestemmelser. Selv med disse forbedringer er det dog værd at bemærke, at Østafrika – og i særdeleshed Tanzania – ikke er noget let marked at komme ind på for danske virksomheder. Det er vigtigt at have viden om det politiske, sociale og kulturelle miljø. Fornøden tålmodighed og en ganske robust indstilling til bureaukratiske forhindringer og korruption kan også være afgørende for succes. Den danske ambassade i Tanzania er parat til at assistere danske virksomheder med viden på disse områder.

Tanzaniske vækstrater kan virke tiltrækkende på europæiske investorer, der oplever lav vækst på deres hjemmemarkeder, men det aktuelle tanzaniske marked for forbrugsgoder er fortsat relativt lille. Selv om de østafrikanske lande har en voksende middelklasse, er det vigtigt at huske, at væksten sker fra et meget lavt niveau, og varer produceret i Europa er stadig for dyre for det store flertal af østafrikanere. I betragt-ning af de høje regionale vækstrater kan markedet for udvalgte forbrugsgoder dog vokse sig interessant inden for de næste 5 til 10 år, og nogle udenlandske investorer forbereder sig for øjeblikket på den situation.

Udenrigsministeriet vil fortsat fremme handel og erhvervssamarbejde mellem Danmark og Østafrika, inklusive Tanzania. Danmarks historisk lange engagement i Tanzania betyder, at ambassaden er i en stærk position til at assistere danske selskaber inden for en bred vifte af sektorer. Danmark vil bestræbe sig på at skabe synergi mellem udviklingssamarbejde og forretningsmæssige aktiviteter ved at trække på den viden, der er skabt gennem udviklingssamarbejdet, i relevante sektorer.

Ambassaden i Tanzania satser på at være en anerkendt og kvalificeret rådgiver for virksomheder i regionen ved at gøre det muligt for alle forretningsmæssige interessenter at nyde godt af alle GoGlobal værktøjerne og instrumenterne. Danmarks tilgang vil være samtænkning af udviklingssamarbejdet, de erhvervsmæssige instrumenter og den politiske dialog for at fremme erhvervsmæssigt samarbejde mellem Danmark og Tanzania.

3.3 STYRKELSE AF DEMOKRATI, GOD REGERINGSFØRELSE, RETSSIKKERHED OG RESPEKTEN FOR ALLE MENNESKERETTIGHEDER

Den tanzaniske regering føler sig på det generelle plan forpligtet til at sikre ikke-diskrimination, folkelig deltagelse, åbenhed og ansvarlighed i den offentlige sektor. Men fremskridtene i de centrale reformer af den offentlige sektor lever ikke op til forventningerne, og det nødvendige pres for forandringer må nødvendigvis komme ved, at en aktiv befolkning stiller større og bredere formulerede krav om mere ansvarlige politiske systemer og politisk ledelse.

3.3.1 Fokusområde: Støtte til kravet om god regeringsførelse og menneskerettigheder for alle

Udviklingskontrakten med regeringen i Tanzania handler om, hvordan der leveres politisk ledelse og ydelser til befolkningen. Som et logisk supplement til den side af udviklingssamarbejdet vil Danmark også støtte efterspørgselssiden – altså civilsamfundet – i arbejdet for at fremme demokrati, god regeringsførelse, retssikkerhed og respekten for menneskerettighederne. Der en vigtig kobling mellem på den ene side den budgetstøtte, der gør det muligt for regeringen at leve op til sine pligter, og på den anden side støtte civilsamfundets arbejde med øget indsigt i og krav til øget social ansvarlighed. Danmark vil hjælpe borgernes egne organisationer, som f.eks. Foundation for Civil Society, med at sikre de fattige en stemme i samfundet og styrke kontrolmekanismer og fortalervirksomhed på det sociale område. Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene er en integreret del af denne dagsorden, som har stor strategisk betydning også i relation til befolkningstilvæksten, som er en af Tanzanias centrale udfordringer. Området vil stå centralt i Danmarks støtte til det tanzaniske civilsamfund.

Dansk støtte forudses primært at gå til nøgleinstitutioner og organisationer, som kan være fortalere og som vil stille krav om god regeringsførelse, hjælpe med at sikre de kontrolsystemer, der er nødvendige i et demokratisk samfund, og i det hele taget være med til at holde regeringen ansvarlig over for borgerne. Sådanne nøgleinstitutioner kan være parlamentet, civilsamfundet, (herunder kvindeorganisationerne og organisationer, der yder juridisk hjælp og retshjælp), samt medierne og institutioner i den private sektor som f.eks. arbejdsmarkedets parter. Danmark vil vælge partnere, der er med til at fremme social ansvarlighed og åbenhed i regeringssystemet, både lokalt og nationalt, ikke mindst hvad angår brugen af offentlige midler. Valget vil også omfatte partnere, der fokuserer på, at de grundlæggende sociale ydelser skal være tilgængelige for alle, ikke mindst for kvinder, der har særlige behov ift. reproduktiv sundhed, et område som er afgørende for Tanzanias udvikling på længere sigt. Særlige indsatser vil muligvis blive udviklet for at fremme tilsvarende mål i Zanzibar, der på mange måder er i en særlig situation, og som har sine egne institutioner.

Hovedmålene og de forventede resultater af den danske indsats på dette område er:

• Øget efterspørgsel efter god regeringsførelse på grund af et stærkt og højrøstet civilsamfund

• Et dybere og mere udviklet demokrati via stærkere institutionelle kontrolmekanismer

• Større respekt for retssikkerheden og menneskerettighederne

• Større gennemsigtighed og ansvarlighed gennem styrket kapacitet i centrale offentlige sektorinstitutioner.

For at nå disse mål vil Danmark bruge en kombination af politisk dialog og systematisk integration af hensyn til menneskerettighederne i alle udviklingsindsatser.

3.3.2 Fokusområde: Regional fred og stabilitet

Danmark støtter kravet om god regeringsførelse og rettigheder i det tanzaniske samfund, men sikringen af en fredelig demokratisk udvikling må også baseres på fremme af regional fred og stabilitet, som forudsætning for at der kan skabes et bæredygtigt miljø for økonomisk vækst, social udvikling og politisk stabilitet. Danmark vil derfor støtte og arbejde for et tættere samarbejde om regionale og globale spørgsmål på områder, hvor Tanzania og Danmark kan have gavn af partnerskabet.

Tanzania har traditionelt spillet en vigtig udenrigspolitisk rolle i Afrika, og fortsætter traditionen – både diplomatisk og med mere end 2000 fredsbevarende tropper i Afrikas brændpunkter – og fører i dag i stigende grad også en aktiv politik i globale spørgsmål. Styrkelsen af demokratiet, den politiske stabilitet og den stabile og langvarige økonomiske vækst har skabt en platform for, at Tanzania kan agere med større sikkerhed og autoritet i regionale og globale spørgsmål. Derfor har Tanzania et potentiale for at blive en endnu stærkere partner for Danmark. Et Tanzania, der opererer med større selvsikkerhed i internationale spørgsmål, giver muligheder for et forstærket samarbejde om vigtige globale spørgsmål, som klimaændringer, menneskerettigheder og herunder kvinders rettigheder, samt kampen mod terrorisme og pirateri. Der vil i særlig grad være muligheder for samarbejde i FN og i andre store multilaterale fora. Det store udviklingsland, Tanzania, deler mange værdier med det lille udviklede land, Danmark, og i det omfang de to lande kan styrke samarbejdet om globale spørgsmål netop i disse fora, vil det være med til at understrege disse spørgsmåls vigtighed og legitimitet. I takt med at mulighederne opstår, vil Danmark aktivt søge at skabe tættere samarbejde med Tanzania om fælles udfordringer.

Tanzanias stadig vigtigere rolle i de internationale bestræbelser på at bekæmpe pirateri er en oplagt mulighed for samarbejde. Tanzania har styrket sin indsats imod pirateri, og det kan potentielt være en forløber for det regionale samarbejde, der er så stærkt brug for. Tanzania og Danmark har for nylig indgået en bilateral aftale om overførsel af mistænkte for pirateri. I konsekvens af denne aftale kan Tanzania efter anmodning fra Danmark acceptere at modtage personer, som er tilbageholdt af den danske flåde på grundlag af mistanke om pirateri. De tanzaniske myndigheder vil kunne gennemføre retslige undersøgelser og retsforfølgelse. Aftalen vidner om, at Tanzania har påtaget sig et større selvstændigt ansvar i den fælles kamp mod pirateri, og Danmark er parat til at hjælpe med diplomati og faglig bistand. Tanzania er også aktiv i det internationale arbejde for at bekæmpe kriminalitet i forbindelse med massegrusomheder og forsøg på strafunddragelse samt fremme af respekten for retssikkerhed.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk