Spring til indhold

Fokus ved vurdering af ansøgninger

Bevillingsudvalget lægger vægt på nyskabende kommunikation om vækst- og udviklingslandene, der når nye målgrupper. Desuden bør FN's verdensmål inddrages i formidlingen.

Bevillingsudvalget vægter

Erfaring: Ansøgers erfaring med oplysningsarbejde i almindelighed og oplysning om udviklings -og vækstlande i særdeleshed.

Spredning: Der skal forelægge en god plan for, hvordan projektet distribueres og markedsføres over for målgrupperne. Forhåndsaftaler skal vedlægges ansøgningen.

Effekt: At budskabet har den forventede holdningsskabende gennemslagskraft i forhold til målgruppen.

Evaluering: At der sker en efterfølgende afrapportering og evaluering. Dette sker online ved hjælp af en tildelt evalueringskode, som fremgår af bevillingsskrivelsen.

Samarbejde: Det er godt med samarbejde mellem flere parter, så kommunikationen kan komme bredt ud. Derved kan man også udnytte de kanaler og netværk, der allerede findes.  

Nye målgrupper: Det er vigtigt at nå ud til unge og voksne, der ikke i forvejen har et stort kendskab til forhold, løsninger og udfordringer i udviklings- og vækstlande. Vær opmærksom på målgruppernes medievaner.

Udviklingsbistand: Projekterne kan alene beskrive forholdene i udviklings- og vækstlande, men det er ekstra interessant for Oplysningspuljen, hvis der også er fokus på udviklingsperspektivet og Danmarks internationale udviklingssamarbejde.

Undervisningsmaterialer til elever: Skal der laves undervisningsmateriale, handler det ikke kun om at lave materiale til børn og unge, men særligt om at lave materiale til lærere og elever. Materialerne skal være målrettet undervisningen, dvs. at undervisningsmaterialer til Folkeskolen skal udarbejdes som læringsforløb i overensstemmelse med folkeskolens Forenklede Fællesmål og læringsforløb til gymnasiet i overensstemmelse med Gymnasiereformen. Har du ikke selv den fornødne erfaring med udarbejdelse af undervisningsmaterialer, bør du inddrage en lærer i formidlingsprojektet. For at sikre markedsføring anbefales det at indgå samarbejde med et forlag.

Verdensmål

I september 2015 vedtog FN 17 nye udviklingsmål, som gælder globalt - også for Danmark. De nye verdensmål har 6 temaer, 17 mål og en lang række undermål.

Udenrigsministeriets Oplysningspulje ønsker at udbrede danskernes kendskab til verdensmålene. Bevillingsudvalget lægger særlig vægt på inddragelse af et eller flere af målene i formidlingsaktiviteterne og prioriterer gode og innovative projekter, der sikrer, at kendskabet til verdensmålene når ud til den brede befolkning og rammer nye målgrupper.

Læs mere om verdensmålene og de danske prioriteter.

Danske prioriteter

Danmark sætter særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder i dansk udenrigs- og udviklingspolitik:

  • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi samt grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet. 
  • Ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.
  • Uddannelse som afgørende element for at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i generalsekretærens ”Education First” initiativ.
  • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske engagement i skrøbelige stater.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk